Evangelija liudija apie antrąjį Kristaus atėjimą ir paskutinį teismą. Ji primena, kad Jėzaus rankose yra visa galia danguje ir žemėje. Jis yra karalius ir teisėjas, atsisėsiantis garbės soste. Tiek kairėje,…
Artėjant liturginių metų pabaigai Dievo žodžio skaitiniai nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę. Patriarchas Jobas mūsų gyvenimą sulygina su gėle, kurios žiedas trumpam prasiskleidžia, o po to nuvysta. „Žmogus, gimęs iš…
Laiške Romiečiams apaštalas Paulius pasako Jėzaus gimimo, mirties ir prisikėlimo priežastį – kad mes būtume išteisinti ne savo pastangomis ar darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų ir iš jo…
“Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!” tarė Jėzus paralyžuotam žmogui. Dėl šių žodžių Jėzumi ėmė piktintis kambaryje sėdėję Rašto aiškintojai. “Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti…
Teismo dieną amžinybės akivaizdoje kiekvienam bus užduotas klausimas: „Ar mylėjai Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, siela, protu ir jėgomis... Ar mylėjai artimą kaip save patį?“ Jėzus sako, kad tai yra…
Išgirdę šią evangeliją mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į padėką. Dešimt išgijo, bet tik vienas atėjo padėkoti. Kaip mus dar vaikystėje tėvai mokė pasakyti “ačiū”, taip ir psalmistas Dovydas mus moko…
“Kas yra mano artimas?” Tokį klausimą Jėzui uždavė vienas Dievo įstatymo mokytojas. Mes turbūt atsakytume, kad artimas, žinoma, yra šeimos narys, giminaitis. Artimas turbūt yra tas, kuris gyvena šalia manęs,…
Šiandienos evangelijoje girdėjome, kaip pas Jėzų buvo atvestas sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką – jį palaiminti. Evangelistai ne kartą liudijo, kaip minios žmonių sekdavo Jėzų, klausydavosi…
Apmąstomieji žodžiai skelbia, kad Kristus kryžiaus mirtimi atpirko ir išgelbėjo ne kurią nors paskirą tautą, o visas tautas. Per Jėzų Kristų “Dievo malonė apsireiškė visiems žmonėms,” sako apaštalas Paulius, kad,…

Sekminės

2020-05-31
Prieš įžengdamas į dangų Jėzus mokiniams paliepė pasilikti Jeruzalėje ir laukti tos valandos, kai jie bus pakrikštyti Šventosios Dvasios krikštu. “Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti…
Dangun žengimu Kristus užbaigė visą darbą, kurį jam pavedė atlikti dangiškasis Tėvas. Jis sugrįžo ten, iš kur atėjo ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje. “Jis užžengė aukščiau už visus dangus, kad…
Evangelijoje Jėzus kviečia mus ateiti pas jį, pažadėdamas tikintiesiems dvasinę atgaivą ir sielos ramybę. Jis kviečia mus sekti jo mokymu, sakydamas, kad jo jungas švelnus ir jo našta lengva. “Ateikite…
“Pasakykite, kuo žmonės mane laiko?”, – paklausė Jėzus mokinių prieš kalbėdamas apie savo kentėjimą. Iki tol Jėzus jau tris metus skelbė evangeliją, savo dieviška galia išgydė daug nepagydomų ligonių, padarė…
Jėzui atėjus pas Joną pasikrikštyti. Jonas nenorėjo to daryti. “Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!” Joną ištiko šokas, lyg didžiojo ketvirtadienio vakare apaštalą Petrą, kai…

Kalėdos

2019-12-24
Kalėdų pasakojimą evangelistas Lukas pradeda sekuliariu, pirmu požiūriu nieko bendro su žmogaus išgelbėjimu neturinčiu įvykiu. Jis praneša, kad “tomis dienomis” imperatorius Augustas paskelbė įsakymą surašyti visus Romos imperijos gyventojus. Išvydęs…
Toji dangaus minia, kurią apaštalas Jonas regėjo apreiškime yra Bažnyčia. Jie yra Kristaus atpirktieji, kurie po žemės kovų jau ilsisi Dievo akivaizdoje. Prie gyvasties vandens šaltinių jie dėkoja Dievui už…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus mus moko nuolatos melstis ir nepaliauti. Dievo žmonės turi būti maldos žmonės. Mes turime melstis ne tik, kai ištinka bėdos, kai, kaip tą našlę vargina pikti žmonės,…
Pjūties padėkos šventė moko mus tvarkyti žemiškas gėrybes neužmirštant dangiškųjų. Ji taip pat moko žvelgti ne tik į save, bet primena apie aukojimą, pagalbą artimui. Ji ragina mus daryti gerus…
Apmąstomas tekstas prasideda žodžiais “taigi, broliai”, liudijančiais prieš tai einantį svarbų pamokymą ar mintį. Iš tiesų, prieš tai apaštalas pasakė svarbią žinią, ją sutraukdamas į vieną sakinį. “Nebėra pasmerkimo tiems,…
Evangelijoje aprašytas kurčiojo išgydymas liudija Dievo gailestingumą. Tas kurčius nieko negalėjo girdėti, o jei ką jis norėdavo pasakyti, mokydavosi žodžių žvelgdamas į kitų lūpas, tačiau žmonės beveik nieko nesuprato. Jėzus…