Šiandienos evangelija skirta tiems, kurie siekia prakilnesnio kelio. Ji yra Kristaus Kalno pamokslo dalis. Kristaus žodžių klausėsi ne tik apaštalai, bet ir minia, tačiau pirmiausia juos jis ištarė mokiniams. Jiems…
„Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Tokį klausimą Jėzui uždavė fariziejai. Skyrybų klausimas yra jautrus ir skaudus. Ten, kur jos įvyksta, nėra laimėtojo. Viešpaties ir jo Bažnyčios…
Pjūties padėkos šventė ugdo dosnumo dorybę. Ji primena, kad ši dorybė nepasilieka be atsako. Ją mato Dievas, kuris atsilygina gera darančiam žmogui. „Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas,…
Lozoriaus prikėlimas yra vienas didžiausių Kristaus atliktų darbų. Jo pažinimas slypi už mūsų suvokimo ribų. Lozorius buvo prikeltas keturias dienas išgulėjęs kape. Šis Jėzaus dieviškasis darbas buvo toks didingas, kad…
Šiandienos evangelija moko apie pasitikėjimą Dievu. Jėzus primena, kad virš mūsų gyvenimo yra amžinasis Dievas, mūsų Kūrėjas, kurio akivaizdoje net „visi mūsų galvos plaukai suskaityti.“ Evangelija skirta tiems, kurie yra…
Pagal Mozės įstatymą tie dešimt vyrų buvo „nešvarūs“, todėl jie buvo išvaryti iš bendruomenės. Kai kurie žmonės atsiskiria nuo visuomenės patys dėl savo žalingų įpročių, o tie raupsuotieji buvo atskirti…
Palyginimą apie gailestingąjį Samarietį galima būtų aiškinti gailestingumo kontekste. Jėzus juo nurodo į penktąjį Dievo įsakymą, kuris draudžia žudyti – pakenkti artimo gyvybei, bet kuris taip pat liepia pagelbėti artimui…
Šiandienos evangelijoje girdėjome apie sunkiai kalbančio kurčiaus išgydymą. Pas Jėzų atvedė žmogų, nuo gimimo turintį negalią ir paprašė uždėti ant jo savo ranką. Mus turėtų stebinti ne pats faktas, kad…
Palyginimą apie fariziejų ir muitininką Jėzus pasakė tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Jėzus tuo pranešė, kad Dievui nepatinka išdidieji ir puikieji. “Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia…
Šiandienos evangelija susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje evangelistas Lukas pasakoja apie Jėzaus pranašystę apie Jeruzalės sugriovimą. Ramybės kunigaikštis įžengė į miestą, bet Jeruzalė nepažino kas jai neša ramybę. Žydų tauta,…
Palyginimu apie talentus Jėzus moko mus naudoti asmeniškai skirtas Dievo dovanas jo garbei. Šios dovanos yra mūsų asmeniniai gebėjimai – asmeniniai talentai, kuriuos Dievas mums suteikė gimstant šiame pasaulyje. Net…
„Jūs esate žemės druska,“ Jėzus ištarė mokiniams. Norint suprasti šiuos žodžius, pirma pažvelkime koks yra druskos tikslas. Šiandien mes manome, kad druskos tikslas yra pagardinti maistą, kad jis būtų skanesnis,…
Evangelistas Jonas liudija, kad ta didžiulė minia sekė Jėzų į dykumą, nes regėjo stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus gydė ligonius ne todėl, kad jis būtų žemiškasis gydytojas, bet todėl,…
Kaip visi svarbiausi Dievo valios apsireiškimai įvyko ant kalno, taip ir Didįjį paliepimą mokyti bei krikštyti žmones Jėzus davė ant kalno. Ant Morijos kalno Dievas išbandė Abraomo tikėjimą, nurodydamas į…
Šiandienos evangelija liudija Jėzaus žemiškosios veiklos pradžią ir pirmųjų jo mokinių pašaukimą. Veiksmas vyksta iš karto po jo Krikšto Jordane ir gundymų dykumoje, kai šėtonas tris kartus ragino jo išsižadėti…
Šiandienos evangelijoje Kristus mums moko krikščioniško nusistatymo ir elgesio. Jis mus moko būti gailestingais, neteisti, nesmerkti, pagelbėti artimui materialia ir kitokia pagalba. Šios Jėzaus taisyklės yra krikščioniškos moralės dalis -…
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, tačiau fariziejai murmėjo, kad jis juos priima. Jų manymu, „jeigu šitas būtų pranašas,“ jis žinotų, kas jie tokie ir su jais…
Palyginimą apie nedėkingus svečius Jėzus pasakė prie pietų stalo. Pamatęs, kaip į to fariziejaus namus ėjo daug garbingų svečių, kurie rinkosi pirmąsias vietas, Jėzus pirmiausia pamoko mus apie gerus darbus.…
Netikintieji atmeta žinią, kad yra gyvenimas po mirties. Jie mano, kad gyvenimas baigiasi mirtimi ir po to žmogus nustoja egzistuoti. Jiems nėra nei Dievo teismo, nei atpildo už nuodėmes, nei…
Švenčiausios Trejybės sekmadienį Bažnyčia apmąsto dieviškąją būtį. Ji apmąsto tokį Dievą, kokį jis save apreiškė Šventame Rašte. O jis pasakė, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji…
1 2 3 5 6 7 8 9 16 17 18