Kapinių šventė

2024-07-14
Atėję į kapines mes visada prisimename mūsų mirusiuosius. Prisimename artimuosius, su kuriais mus siejo meilės ryšiai, kurie savo gyvenimo pavyzdžiu mums buvo kelrode žvaigžde. Prisimename Dievui ištikimus žmones, kurie ėjo…
Apaštalas Paulius šiandienos laiško žodžiais kviečia mus žengti šventėjimo keliu. Šį kelią jis apibūdina kaip mirtį nuodėmei ir prisikėlimą naujam gyvenimui, kasdienį senojo žmogaus marinimą su visais geiduliais ir prisikėlimą…

Kapinių šventė

2024-06-30
Kapinių šventėje mes prisimename brangius artimuosius, kurie jau baigė gyvenimo kelionę. Prisimename tikinčiuosius, kurie užmigo Viešpatyje, kurie tikėjimu ir sakramentu buvo suvienyti su Kristaus Velykų pergale – jo mirtimi ir…
Laiške Romiečiams apaštalas Paulius rašo, kad vieną dieną kiekvienas kelis priklaups ir kiekvienos lūpos šlovins Dievą. Jis cituoja pranašą Izaiją, per kurį Dievas sako: „Prisiekiau savimi, mano lūpos ištarė tiesą,…
Laiške Timotiejui Paulius aukština Dievo malonę. Šią žinią jis liudija savo gyvenimu – jo atsivertimu ir pašaukimu tarnystei Kristaus Bažnyčioje. Gili ir neapsakoma yra išganingoji Dievo malonė, rašo jis. „Tikras…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius praneša, kad Kristus yra mūsų vienintelis kelias pas Dievą. Jis yra mūsų didis vyriausias kunigas, kuris kryžiuje panaikino pertvarą tarp žmogaus ir Dievo. Dėl jo kraujo,…

Tėvo diena

2024-06-02
Pirmąjį birželio sekmadienį bažnyčia švenčia tėvo dieną. Joje apmąstome biblijinį tėvo įvaizdį, iššūkius ir džiaugsmus su kuriais susiduria tėvystė. Šventasis Raštas primena tėvo svarbą vaiko gyvenimui, jo gerovei ir ugdymui.…
Apmąstomieji žodžiai – tai Pauliaus giesmė Dievo šlovei. Apaštalas teikia Dievui garbę už jo nuostabius kelius, už jo gailestingumą, už visus jo didžius darbus. „Iš jo, per jį ir jam…
Laiške efeziečiams Paulius meldžiasi už Bažnyčią. Jis prašo dangiškojo Tėvo sustiprinti tikinčiuosius vidiniame žmoguje, kad Kristus per tikėjimą apsigyventų jų širdyse ir  jie pažintų visaapimančią Dievo meilę – jos „plotį,…

Motinos diena

2024-05-05
Pirmąjį gegužės sekmadienį Bažnyčia paskiria motinai. Bažnyčia dėkoja mamoms už jų meilę ir pasiaukojimą, apmąsto motinystės pašaukimą, motinų siekį užauginti vaikus dorais žmonėmis. Juk viskas, kas gera, tyra, šviesu ir…