4 sekmadienis po Velykų

15 gegužės, 2022
Apmąstomame evangelijos tekste Jėzus dėkoja dangiškajam Tėvui, kad dieviškuosius slėpinius jis paslėpė nuo išmintingųjų bei protingųjų ir apreiškė mažutėliams. Jis primena, kad Dievo neįmanoma pažinti žmogaus proto galiomis ar filosofiniais…

3 sekmadienis po Velykų

8 gegužės, 2022
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Bažnyčią ir jos žmonių krikščionišką gyvenimą. Kristus yra Bažnyčios galva, o mes esame jo mistinio kūno nariai. Jais mes tapome per Šventąjį Krikštą,…

Motinos diena

1 gegužės, 2022
Motinos dieną Bažnyčia dėkoja Dievui už motinas, kurios mums suteikė gyvybę, atnešė šventajam Krikštui, budėjo, meldėsi, vedė prie Gerojo Ganytojo. Per jas mes išvydome pasaulį, jos buvo mūsų pirmosios mokytojos,…

1 sekmadienis po Velykų

24 balandžio, 2022
Prieš kryžiaus mirtį Jėzus mokiniams pasakė: „Aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“. Šie žodžiai išsipildė pirmos Velykų dienos vakare. Evangelistas Jonas…

Velykos

17 balandžio, 2022
Šiandien švenčiame šlovingą Kristaus pergalę. Sutraukęs mirties ryšius ir ištraukęs jos geluonį mūsų Viešpats prisikėlė iš mirties. Palaužęs mirties galybę, šiandien jis mums „nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija“. Švęskime…

5 Gavėnios sekmadienis

3 balandžio, 2022
Daugelį kartų girdėję Jėzų kalbantį apie jo karalystę, ir manydami, kad toji neužilgo bus įsteigta Jeruzalėje, apaštalai Jokūbas ir Jonas paprašė garbingiausių vietų šalia jo šlovės sosto. Nors Jėzus jiems…

3 Gavėnios sekmadienis

20 kovo, 2022
Evangelija apie tris galimus Jėzaus sekėjus ragina mus apmąstyti mokinystės kelią. Vis jie kreipėsi į Jėzų žodžiu „Mokytojau“ ar „Viešpatie,“ bet dėl skirtingų priežasčių netapo jo mokiniais. Jėzus sako: „Ne…

2 Gavėnios sekmadienis

13 kovo, 2022
Palyginimas apie piktavalius ūkininkus liudija, kaip nuoširdžiai Dievas siekia išgelbėti žmogų. Savo meilę dangiškasis Tėvas labiausiai parodė siųsdamas į žemę savo Sūnų.  Atėjęs pas mus Jėzus sako: „Aš, šviesa, esu…
Jėzus buvo gundytas šėtono, kad mes, kurie šiame pasaulyje patiriame pagundas, išliktume tvirti ir nenusidėtume. Jis buvo gundytas iš karto po krikšto, kad mes kurie esame pakrikštyti, tvirtai laikytumės tikėjimo…

Užgavėnių sekmadienis

27 vasario, 2022
Jėzus mokiniams pranešė apie savo būsimą kančią Jeruzalėje. Ten jis bus visų atmestas, išjuoktas, prikaltas prie kryžiaus, tačiau trečią dieną prisikels. Mokiniai šių žodžių nesuprato, o Petras, ryžtingiausias iš visų…
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į žemę skelbti dievišką žodį, kad per jį Šventoji Dvasia mūsų širdyse pasėtų tikrą tikėjimą ir mes, atpirkti jo brangiu krauju, būtume išgelbėti. Tikras išgelbstintis…
Palyginimas apie vynuogyną mums liudija, kad nepaisant kada žmogus per atgailą įtiki į Dievą ir pradeda gyventi pagal jo valią, jis yra priskiriamas prie tų, kuriam Viešpats padovanoja amžinąjį gyvenimą.…
Jėzus pasiėmė su savimi tris apaštalus ant aukšto kalno, kad jiems apreikštų savo dievišką šlovę dar iki prisikėlimo iš numirusių. Iki šiol jie žinojo, kad jis buvo žmogus, gimęs iš…
Jėzus pakvietė apaštalus į valtį, kad išbandytų jų tikėjimą, Jis leido jiems patirti mirties pavojų, kad atskleidęs savo dievišką galią, parodytų, jog gyvenimo išbandymuose žmogus tvirtai pasitikėtų maloningu Dievu. Jis…
Didžiausią įspūdį apmąstomoje evangelijoje palieka šimtininko tikėjimas. Jėzui sutikus nueiti pagydyti sergantį tarną, jis atsakė: “Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas…
Savo pirmąjį stebuklą Jėzus padarė santuokos šventėje. Tuo Viešpats parodė, kokia brangi jam yra šventoji santuoka ir jo norą laiminti dviejų žmonių gyvenimus, kurie prie altoriaus prisiekė mylėti ir gerbti…
Jėzui atėjus pas Joną Krikštytoją pasikrikštyti, pastarąjį ištiko šokas. „Tai tu turėtumei mane pakrikštyti, o tu ateini pas mane!” Jonas krikštijo žmones atgailos krikštu taip juos ruošdamas pasitikti Mesiją. „Atsiverskite,…

2 sekmadienis po Kalėdų

2 sausio, 2022
Dvylikos metų berniukas Jėzus pasibaigus Velykų šventėms pasiliko Jeruzalėje. Marija ir Juozapas jo ieškojo į Nazaretą grįžtančioje tikinčiųjų eisenoje, bet neaptiko nei tarp giminaičių, nei tarp kitų žmonių. Sugrįžę į…

1 sekmadienis po Kalėdų

26 gruodžio, 2021
Kalėdų evangelija skelbia „gerąją naujieną, kuri bus visai tautai,“ nes jai gimė Išganytojas, Mesijas. Ji liudija, kad kūdikio Jėzaus asmenyje išsipildė pranašystės, jog Dievas savo tautai siuntė Gelbėtoją, „kad kiekvienas,…

Kalėdos

25 gruodžio, 2021
„Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.“ Ši Dievo tauta yra Bažnyčia, Kristų tikintys žmonės, kurie sekmadienį susirenka prie jo žodžio…
1 2 3 11 12 13