Apaštalas Paulius šiandienos laiške ragina Kristaus žmones nesupasaulėti. Susiliejimas su pasauliu, tai grėsmė susilieti su nuodėme. Jei taip atsitinka, tada yra didelė tikimybė, kad sugrįžime į prigimtinio žmogaus gyvenimo būdą,…

Kapinių šventė

2024-07-14
Atėję į kapines mes visada prisimename mūsų mirusiuosius. Prisimename artimuosius, su kuriais mus siejo meilės ryšiai, kurie savo gyvenimo pavyzdžiu mums buvo kelrode žvaigžde. Prisimename Dievui ištikimus žmones, kurie ėjo…
Apaštalas Paulius šiandienos laiško žodžiais kviečia mus žengti šventėjimo keliu. Šį kelią jis apibūdina kaip mirtį nuodėmei ir prisikėlimą naujam gyvenimui, kasdienį senojo žmogaus marinimą su visais geiduliais ir prisikėlimą…

Kapinių šventė

2024-06-30
Kapinių šventėje mes prisimename brangius artimuosius, kurie jau baigė gyvenimo kelionę. Prisimename tikinčiuosius, kurie užmigo Viešpatyje, kurie tikėjimu ir sakramentu buvo suvienyti su Kristaus Velykų pergale – jo mirtimi ir…
Laiške Romiečiams apaštalas Paulius rašo, kad vieną dieną kiekvienas kelis priklaups ir kiekvienos lūpos šlovins Dievą. Jis cituoja pranašą Izaiją, per kurį Dievas sako: „Prisiekiau savimi, mano lūpos ištarė tiesą,…
Laiške Timotiejui Paulius aukština Dievo malonę. Šią žinią jis liudija savo gyvenimu – jo atsivertimu ir pašaukimu tarnystei Kristaus Bažnyčioje. Gili ir neapsakoma yra išganingoji Dievo malonė, rašo jis. „Tikras…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius praneša, kad Kristus yra mūsų vienintelis kelias pas Dievą. Jis yra mūsų didis vyriausias kunigas, kuris kryžiuje panaikino pertvarą tarp žmogaus ir Dievo. Dėl jo kraujo,…

Tėvo diena

2024-06-02
Pirmąjį birželio sekmadienį bažnyčia švenčia tėvo dieną. Joje apmąstome biblijinį tėvo įvaizdį, iššūkius ir džiaugsmus su kuriais susiduria tėvystė. Šventasis Raštas primena tėvo svarbą vaiko gyvenimui, jo gerovei ir ugdymui.…
Apmąstomieji žodžiai – tai Pauliaus giesmė Dievo šlovei. Apaštalas teikia Dievui garbę už jo nuostabius kelius, už jo gailestingumą, už visus jo didžius darbus. „Iš jo, per jį ir jam…
Laiške efeziečiams Paulius meldžiasi už Bažnyčią. Jis prašo dangiškojo Tėvo sustiprinti tikinčiuosius vidiniame žmoguje, kad Kristus per tikėjimą apsigyventų jų širdyse ir  jie pažintų visaapimančią Dievo meilę – jos „plotį,…

Motinos diena

2024-05-05
Pirmąjį gegužės sekmadienį Bažnyčia paskiria motinai. Bažnyčia dėkoja mamoms už jų meilę ir pasiaukojimą, apmąsto motinystės pašaukimą, motinų siekį užauginti vaikus dorais žmonėmis. Juk viskas, kas gera, tyra, šviesu ir…
Laiške kolosiečiams apaštalas Paulius apibūdina krikščionio charakterio savybes – tuos bruožus, kuriais iš kitų turėtų išsiskirti Kristų mylintis žmogus. „Jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu,…
Laiške Bažnyčiai apaštalas Jonas atkartoja didįjį Dievo įsakymą: mylėk Viešpatį Dievą ir artimą. Apaštalas kartu primena ženklus, kurie paliudija jo vykdymą. Jie yra lyg sielos veidrodis, į kurį pažvelgę matome,…

Velykos

2024-03-31
Velykos skelbia Kristaus pergalę prieš mirtį. Jo pergalė liudija, kad ir mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Jo šlovingas prisikėlimas nukreipia mūsų žvilgsnius į tą amžinybės rytą, kada mūsų mirtį pakeis nemarumas.…

Verbų sekmadienis

2024-03-24
Verbų sekmadienį Kristus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žmonės jį sutiko džiaugsmingai. Prieš tai jis daugelį kartų buvo aplankęs Jeruzalę, tačiau niekada nebuvo sutiktas taip iškilmingai. Žmonės jį supo procesijoje. Jojant…
Laiškas Hebrajams liudija apie mūsų išgelbėjimą per Kristaus kančią. Jis nukreipia mūsų žvilgsnius į jo maldą artėjant kryžiaus valandai, jo sielos pergyvenimus prieš mirtį. Jis praneša apie Jėzaus paklusnumą dangiškojo…
Apaštalas Paulius šiandienos laiške kalba tiems, kurie yra ištikti visokių išbandymų ir sielvarto. Jis pavartoja graikišką žodį „thlipsis“, kuris reiškia fizinį suspaudimą. Šį žodį iliustruoja senovės Anglijos įstatymai. Jei žmogus…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius mus ragina siekti krikščioniškų dorybių, eiti tuo prakilnesniu keliu, kuris yra meilė. „Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo…
Šio sekmadienio laiškas mums praneša apie daugelį palaiminimų, kuriuos gauname iš Kristaus. Per Kristų Dievas mums, išteisintiems tikėjimu, tampa maloningas, suteikia tvirtybės sielvartuose, įtvirtina krikščioniškas dorybes, ir išlaiko mus jo…
Laiškas hebrajams praneša, kur ieškoti pagalbos, kai mus lanko išbandymai, pagundos, kai slegia nuodėmių našta. Visais gyvenimo atvejais mes esame kviečiami malda kreiptis į Jėzų Kristų. Dievo Sūnus priėmęs kūną…
1 2 3 16 17 18