Velykos

2024-03-31
Velykos skelbia Kristaus pergalę prieš mirtį. Jo pergalė liudija, kad ir mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Jo šlovingas prisikėlimas nukreipia mūsų žvilgsnius į tą amžinybės rytą, kada mūsų mirtį pakeis nemarumas.…

Verbų sekmadienis

2024-03-24
Verbų sekmadienį Kristus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žmonės jį sutiko džiaugsmingai. Prieš tai jis daugelį kartų buvo aplankęs Jeruzalę, tačiau niekada nebuvo sutiktas taip iškilmingai. Žmonės jį supo procesijoje. Jojant…
Laiškas Hebrajams liudija apie mūsų išgelbėjimą per Kristaus kančią. Jis nukreipia mūsų žvilgsnius į jo maldą artėjant kryžiaus valandai, jo sielos pergyvenimus prieš mirtį. Jis praneša apie Jėzaus paklusnumą dangiškojo…
Apaštalas Paulius šiandienos laiške kalba tiems, kurie yra ištikti visokių išbandymų ir sielvarto. Jis pavartoja graikišką žodį „thlipsis“, kuris reiškia fizinį suspaudimą. Šį žodį iliustruoja senovės Anglijos įstatymai. Jei žmogus…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius mus ragina siekti krikščioniškų dorybių, eiti tuo prakilnesniu keliu, kuris yra meilė. „Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo…
Šio sekmadienio laiškas mums praneša apie daugelį palaiminimų, kuriuos gauname iš Kristaus. Per Kristų Dievas mums, išteisintiems tikėjimu, tampa maloningas, suteikia tvirtybės sielvartuose, įtvirtina krikščioniškas dorybes, ir išlaiko mus jo…
Laiškas hebrajams praneša, kur ieškoti pagalbos, kai mus lanko išbandymai, pagundos, kai slegia nuodėmių našta. Visais gyvenimo atvejais mes esame kviečiami malda kreiptis į Jėzų Kristų. Dievo Sūnus priėmęs kūną…
Apmąstomuose žodžiuose apaštalas kalba apie prakilnesnį kelią, kuris yra meilė. Šiuos Pauliaus žodžius Bažnyčia vadina „himnu meilei“. Juose giesmės forma – glaustu būdu, už kurio slypi giliausia prasmė – jis…
Laiško Hebrajams tekstas mums atskleidžia Dievo žodžio prigimtį, parodo kaip Viešpats savo žodžiu atlieka savo gerąjį darbą mūsų sielose. „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas,“ skelbia laiško autorius. Jis yra…
Apmąstomuose žodžiuose apaštalas Paulius kalba apie tikėjimo pergalę - nevystantį vainiką, kurį tikintiesiems padovanos mūsų Viešpats ir Gelbėtojas Jėzus Kristus. Kelyje į šią amžinojo gyvenimo pergalę Paulius ragina mus būti…
Atsimainymo sekmadienis žymi Kristaus žemiškos misijos pusiaukelę. Krikštu jis pradėjo savo viešąją tarnystę. Po atsimanymo šią tarnystę jis jau tęs kelyje į Golgotą. Todėl šiuo sekmadieniu baigiame Trijų karalių laikotarpį…
Trijų karalių laikotarpiu apmąstome Dievo šlovę, kurią jis atskleidė savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šią šlovę dangiškasis Tėvas patvirtino Jėzaus Krikšto metu, kai jis balsu iš dangaus tarė: „Šis yra mano…

Trys karaliai

2024-01-07
Jėzui užgimus Betliejuje žinia apie jo gimimą pirmiausia buvo paskelbta piemenėliams. Angelas pranešė  didį džiaugsmą, skirtą visai tautai, nes gimė ilgai lauktas Mesijas. Maždaug tuo pačiu metu žinia apie didį…
Palydėdami senuosius metus mes dėkojame Dievui, už jo gerumą ir gailestingumą, kuriais jis lydi mūsų gyvenimo dienas, o ypač už visus palaiminimus, kuriais jis apdovanojo šiais metais. Savo maloninga ranka…

Kalėdos

2023-12-25
„Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną“ sako angelas Betliejaus laukų piemenėliams. „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas.“ Šia žinia angelas dalinasi dideliu džiaugsmu. Jis skirtas ne tik piemenėliams, bet visiems…
Šio sekmadienio įžanginis priegiesmis liudija adventinį džiaugsmą. „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! - sako apaštalas Paulius. - Viešpats yra arti!“ Iš tiesų mūsų širdis jau lanko džiaugsmas, nes…
  Adventas yra Kristaus laukimo ir pasirengimo jo gimimo šventei laikotarpis. Tikintieji Kalėdoms ruošiasi kitaip, nei pasaulis. Mes sutelkiame dėmesį į Dievo žodžio apmąstymą ir Adventui būdingu rimtumu bei pakilia…
„Pasakykite Siono dukteriai: štai atkeliauja tavo karalius.“ Tai yra pagrindiniai evangelijos žodžiai įžengiant į pirmąjį Advento sekmadienį. Evangelistas skelbia, kad Kristus yra tavo Viešpats, kuris pas tave ateina su išgelbėjimu…
Paskutinį bažnytinių metų sekmadienį, likus savaitei iki Advento, mūsų žvilgsniai krypsta į amžinybę. Jau žvelgiame į tą naujosios kūrinijos rytą, kuriam išaušus Dievo tauta – jį tikėję bažnyčios nariai, bus…
Prisimindami mirusiuosius mes nukreipiame žvilgsnius į amžinybę. „Ką veikia mūsų artimieji, kuriuos Dievas jau pašaukė iš šio pasaulio? Kokioje būsenoje yra sielos tų, kuriuos Viešpats atpirko savo brangiu krauju ir…
1 2 3 16 17 18