Evangelijos žodžiai – tai paskutinieji Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė mokiniams prieš sugrįždamas pas dangiškąjį Tėvą. Jie yra vadinami Didžiuoju paliepimu. Jėzus praneša, kad jam yra duota visa valdžia danguje…

Kapinių šventė

2023-07-09
Apmąstomieji žodžiai paliečia didžiąją tikėjimo temą. Laiško hebrajams autorius, paliudijęs ST tėvų tikėjimą ir jų pamaldžius gyvenimus, kviečia mus išlikti tvirtais tikėjime per Jėzų Kristų. Patriarchai išliko tvirti iki mirties,…
Evangelija išvardija dorybes, kurias mes, krikščionys, turime puoselėti gyvenime. Jėzus sako, kad jas praktikuojantys žmonės tampa panašūs į Aukščiausiojo vaikus, nes tos dorybės yra Dievo savybės, o jis yra maloningas…

Kapinių šventė

2023-06-25
Tesalonikiečiai dar tik neseniai priėmė evangeliją, tačiau jiems jau teko atsisveikinti su kai kuriais  tikėjimo broliais ir seserimis. Širdis lankant išsiskyrimo liūdesiui, jie klausė apaštalo Pauliaus, ką Dievo žodis sako…
Kristaus pasakojimas apie turtuolį ir vargšą Lozorių, tai dviejų žmonių istorija apie jų gyvenimą žemėje ir po mirties. Bažnyčios tėvas Augustinas šią evangeliją apibūdina kaip istoriją, kuri žmogaus širdyje sukelia…

Tėvo diena

2023-06-04
Bažnyčia šiandien švenčia Tėvo dieną. Kaip ir motinos, tėvo pareigos yra garbingos ir atsakingos, ir daugelis tėvų nusipelno pagarbos. Pats Dievas savo įsakymu mus verčia laikyti tėvą ir motiną pagarboje.…

Sekminės

2023-05-28
Prieš grįždamas pas dangiškąjį Tėvą Jėzus pažadėjo atsiųsti apaštalams globėją - Šventąją Dvasią, kuri juos įves į visą tiesą, nes primins visa, ką jis yra kalbėjęs. Šį pažadą Jėzus išpildė…
Sekmadienį prieš dangun žengimą Jėzus mus moko apie maldą. Apaštalai jau anksčiau yra prašę pamokyti juos melstis. Tada Jėzus pateikė tikros maldos pavyzdį – „Tėve mūsų“, tačiau dabar jis praneša…

Motinos diena

2023-05-07
Bažnyčia šiandien dėkoja Dievui už mamas, kurios mus pagimdė ir užaugino, už jų pasiaukojimą, kantrybę ir meilę. Patyrę motinos meilę mes lengviau pažįstame Dievo meilę, nes jis yra meilė. Bažnyčia…
Vynmedžio ir šakelių pavyzdžiu Jėzus moko mus nešti krikščioniško gyvenimo vaisius ir tapti žmonėmis, kurie yra verti vadintis krikščionio vardo. Jais mes tampame ne savo pačių valios pastangomis, bet tik…
Šiandienos evangelijoje Jėzus save pavadina Geruoju Ganytoju. Jis panaudoja šią metaforą, kad suprastume, jog jis yra mylintis mūsų Gelbėtojas. Jėzus taip pat atskleidžia, kad egzistuoja mūsų sielų priešas, kuris nenori,…

Velykos

2023-04-09
Velykos yra seniausia ir svarbiausia krikščioniška šventė. Daugelyje tautų jos pavadinimas kyla iš hebrajiško žodžio „Pesach“ – Pascha. Žydų Velykos primena jų išėjimą iš Egipto nelaisvės – iš vergovės į…

Verbų sekmadienis

2023-04-02
Verbų sekmadienį Jėzus iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Ši diena yra vadinama Palmių sekmadieniu, nes žmonės jį pasitiko mojuodami Palmių šakomis. Su juo ir mes įžengiame į Didžiają Savaitę, kuri yra…
„Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.” Artėjant link Didžiosios kentėjimo savaitės Kristus savo pavyzdžiu mus moko tarnystės kelio.…
Gavėnios laikotarpis atveria mūsų išgelbėjimo gelmes ir su tuo susietą džiaugsmą. Evangelija Gavėnią vadina netgi Kristaus šlovės laikotarpiu. Kita vertus, kai kas gali sakyti: „Bet juk tai rimties ir susikaupimo…
Patarlių knygoje parašyta: „Kaip vanduo atspindi veidą, taip žmogaus širdis – žmogų.“ Išoriškai tie trys vyrai pareiškė norą sekti Jėzumi, bet pažvelgęs į jų širdis Jėzus matė, kad jie netaps…
Palyginimu apie vynuogyną Kristus praneša būsimą jo mirtį. Jis yra tas vynuogyno savininko Sūnus, kurį nedori nuomininkai nužudys ir išmes už vynuogyno. Tačiau išgelbėjimo istorija nesibaigia Didžiuoju Penktadieniu. Nors Jėzus…
Dievo Sūnus atėjo į mūsų tarpą numirti už mūsų nuodėmes ir išgelbėti kiekvieną, kuris jį tiki. Amžinybėje jis buvo nemirtingas, bet tam, kad numirtų jis turėjo tapti žmogumi. Jis priėmė…
Mes žinome, kad Jėzaus mirtis, palaidojimas ir prisikėlimas turėjo įvykti. Tai yra geroji žinia žmogui, kuris išpažįsta, kad yra nuodėmingas ir be Dievo malonės nebus išgelbėtas. Tačiau apaštalai tada dar…
Mokiniai pradžioje nesuprato Kristaus palyginimo apie Sėjėją. „Ką reiškią tas palyginimas?“ paklausė jie. Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir…