Norint geriau suprasti palyginimą apie vynuogyną, pirma reikia pažvelgti į aplinkybes, kuriose Jėzus jį pasakė. Prieš tai pas Jėzų atėjo turtingas jaunuolis ir paklausė: „Ką gera turiu daryti, kad įgyčiau…
Palyginimas apie kviečius ir rauges yra apie Dievo Bažnyčią. Apaštalų tikėjimo išpažinime išpažįstame, kad Bažnyčia yra šventųjų bendrystė. Ji susideda iš Kristaus atpirktų Dievo vaikų – jo sūnų ir dukterų,…
Mūsų Gelbėtojas Jėzus sako, kad tikėjimas gali būti silpnas ir stiprus. Kai kuriuose jis pastebėjo gilų tikėjimą. Tokį turėjo moteriškė kanaanietė, kuri prašė pagydyti dukrą. „O moterie, didis tavo tikėjimas!“…
Apsilankydamas vestuvėse Galilėjos Kanoje Jėzus išaukštino Šventąją Santuoką. Būdamas Dievas, kuris žmonijos pradžioje su Tėvu ir Šventąja Dvasia įsteigė santuoką, savo dalyvavimu Kanoje jis patvirtino jos dievišką kilmę. Tokia yra…

Naujieji Metai

2023-01-01
Naujų Metų diena yra aštuntoji nuo Jėzaus gimimo, todėl Bažnyčia ją švenčia kaip Jėzaus vardo dieną. Šiandien Kristui buvo suteiktas vardas. Evangelistas Lukas rašo: „Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti…

Kalėdos

2022-12-25
Kalėdos skelbia apie Dievo atėjimą pas žmogų. Jo kelionės tikslas - Betliejaus tvartelis, kur Mergelė pagimdė savo pirmgimį sūnų. Dievas išpildė pažadą, kurį jis davė po nuopuolio pirmiesiems tėvams ir…
Evangelija skelbia dviejų ypatingų motinų susitikimą. Jas abi išsirinko Dievas. Elzbieta nešiojo jau šešių mėnesių Joną Krikštytoją, o Marijoje Šventosios Dvasios galia įsikūnijo Dievo Sūnus. Abi motinos buvo mažai kam…
Trečiąjį Advento sekmadienį vainike uždegama džiaugsmą simbolizuojanti rožinė žvakė. Ji liudija, kad Advento laikotarpis jau įžengė į antrąją pusę. Vietoje žinios apie Dievo teismą, jau skelbiama Dievo malonė, kuri žmones…
Antrojo Advento evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į pasaulio pabaigą ir ją lydėsiančius ženklus. Ji liudija apie Jėzaus sugrįžimą laiko pabaigoje, gyvųjų ir mirusiųjų teismą ir Dievo žmonių laukiančią amžinybę, kuri…
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą. Jis skelbia visų tikinčiųjų būsimą šlovingą susitikimą su Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jis taip pat praneša ir mūsų būsimą susitikimą su Dievą mylėjusiais…
Dievas nori išgelbėti kiekvieną žmogų, padovanoti jam amžiną gyvenimą. Tai jis aiškiausiai įrodė, siųsdamas į pasaulį savo Sūnų. Dievo Sūnus priėmė kūną ir tapo žmogumi. Kryžiaus mirtimi jis atpirko visų…
Šiandienos evangelija kreipia mūsų žvilgsnius į būsimuosius laikus. Ji paliečia dvi temas. Pirmoje Jėzus atsako į klausimą kada ateis Dievo karalystė. Antrojoje jis apreiškia būsimą pasaulio pabaigą ir ragina mus…
Norėdamas išgydyti raupsuotąjį Kristus pirmiausia atrišo grandines, kuriomis buvo surakinta jo siela. Tai liudija, kaip mūsų sielos bėdos gali atsiliepti kūno sveikatai. Žmonės sako, kad sveikame kūne yra sveika siela,…
“Tu netoli nuo Dievo karalystės!” Taip Jėzus atsakė tam Švento Rašto aiškintojui, kuris sutiko, kad gyvenime svarbiau už viską yra mylėti Dievą visa širdimi, siela, protu ir jėgomis, o savo…
Du broliai ginčijosi dėl turto po tėvo mirties. Tėvas neparašė testamento, todėl jie niekaip nesugebėjo to turto taikiai pasidalinti ir vienas kitą kaltino apgavyste. Nenorėdamas eiti pas žemišką teisėją, vienas…
Šiandienos evangeliją Jėzus sutraukia į vieną sakinį: „Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.“ Jis kartu mūsų klausia, kokią vietą užima Dievas mūsų gyvenime?…
Raupai buvo baisi liga. Jėzaus laikais ja sirgti reiškė būti tarsi mirusiu, todėl išgijimas ligoniui buvo tarsi prisikėlimas iš numirusių. Viešpats išgydė dešimt raupsuotųjų iš karto, tuo paliudydamas, kad jis…
Palyginimas apie gailestingąjį Samarietį ne tik mus moko gailestingumo ir atsako į klausimą, kas yra mano artimas. Tai Kristaus liudijimas apie amžinąjį gyvenimą. Juk jis ir yra tas gailestingasis Samarietis,…
Evangelistas Markus užrašė šią evangeliją, kad per ją atskleistų, jog Jėzus yra Dievo Sūnus. Pranašas Izaijas pranašaudamas apie Kristų pasakė, kad gydymas bus vienas Mesijo ženklų. „Tada aklųjų akys atsimerks…
Savo ašaromis Jėzus paliudijo būsimą Jeruzalės ir žydų šventovės sugriovimą. Tai įvyko imperatorių Tito ir Vespasiano laikais. Nekyla abejonių, kad apie juos ir jų kariuomenę kalba Jėzus, kai sako: „Tu…