Dvylikos metų berniukas Jėzus pasibaigus Velykų šventėms pasiliko Jeruzalėje. Marija ir Juozapas jo ieškojo į Nazaretą grįžtančioje tikinčiųjų eisenoje, bet neaptiko nei tarp giminaičių, nei tarp kitų žmonių. Sugrįžę į…
Kalėdų evangelija skelbia „gerąją naujieną, kuri bus visai tautai,“ nes jai gimė Išganytojas, Mesijas. Ji liudija, kad kūdikio Jėzaus asmenyje išsipildė pranašystės, jog Dievas savo tautai siuntė Gelbėtoją, „kad kiekvienas,…

Kalėdos

2021-12-25
„Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.“ Ši Dievo tauta yra Bažnyčia, Kristų tikintys žmonės, kurie sekmadienį susirenka prie jo žodžio…
Likus kelioms dienoms iki Kalėdų Bažnyčia apmąsto Marijos giesmę. Ją Marija giedojo apsilankiusi pas Jono Krikštytojo motiną Elzbietą, kai toji jai tarė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas…
Trečiojo Advento sekmadienio evangelija kviečia mus apmąstyti apie Joną Krikštytoją ir jo mokinių užduotą klausimą: “Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?” Lietuvoje žmonės daugiau žino…
Advento laikotarpyje Bažnyčia toliau pasitinka ateinantį Kristų. Ji ruošiasi sutikti Kalėdas, kuriose pasauliui gimė amžinasis Dievo Sūnus. Ji pasitinka Kristų liturgijoje mus lankantį jo Žodyje ir Sakramente. Ji taip pat…
Bažnytiniai metai, skirtingai nei pasaulietiniai, prasideda pirmuoju Advento sekmadieniu. Keturių sekmadienių trukmės laikotarpis iki Kalėdų liudija Dievo karalystės atėjimą, nes žodis "adventas" išvertus iš lotynų kalbos reiškia „atėjimą“. Dievo karalystė…
Paskutinis bažnytinių metų sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius laiko pabaigą ir amžinybę. Jame mes tikėjimu žvelgiame į tą valandą, kada į žemę grįš Dievo Sūnus. Tai bus vidurnakčio valanda, kurioje baigsis…
Artėjant Adventui bažnyčia apmąsto laiko pabaigą ir antrąjį Kristaus atėjimą. Tai liudija šio sekmadienio evangelija, kuri praneša apie Jėzui užduot klausimą kada ateis Dievo karalystė. Įdomu tai, kad šiais laikais…
Reformacijos šventėje Liuteronų Bažnyčia mini spalio 31 dieną, kai 34 metų augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų Vokietijoje prikalė 95 tezes. Jomis jis siekė, kad „visas tikinčiųjų gyvenimas…
Šiandienos evangelija skirta tiems, kurie siekia prakilnesnio kelio. Ji yra Kristaus Kalno pamokslo dalis. Kristaus žodžių klausėsi ne tik apaštalai, bet ir minia, tačiau pirmiausia juos jis ištarė mokiniams. Jiems…
„Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Tokį klausimą Jėzui uždavė fariziejai. Skyrybų klausimas yra jautrus ir skaudus. Ten, kur jos įvyksta, nėra laimėtojo. Viešpaties ir jo Bažnyčios…
Pjūties padėkos šventė ugdo dosnumo dorybę. Ji primena, kad ši dorybė nepasilieka be atsako. Ją mato Dievas, kuris atsilygina gera darančiam žmogui. „Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas,…
Lozoriaus prikėlimas yra vienas didžiausių Kristaus atliktų darbų. Jo pažinimas slypi už mūsų suvokimo ribų. Lozorius buvo prikeltas keturias dienas išgulėjęs kape. Šis Jėzaus dieviškasis darbas buvo toks didingas, kad…
Šiandienos evangelija moko apie pasitikėjimą Dievu. Jėzus primena, kad virš mūsų gyvenimo yra amžinasis Dievas, mūsų Kūrėjas, kurio akivaizdoje net „visi mūsų galvos plaukai suskaityti.“ Evangelija skirta tiems, kurie yra…
Pagal Mozės įstatymą tie dešimt vyrų buvo „nešvarūs“, todėl jie buvo išvaryti iš bendruomenės. Kai kurie žmonės atsiskiria nuo visuomenės patys dėl savo žalingų įpročių, o tie raupsuotieji buvo atskirti…
Palyginimą apie gailestingąjį Samarietį galima būtų aiškinti gailestingumo kontekste. Jėzus juo nurodo į penktąjį Dievo įsakymą, kuris draudžia žudyti – pakenkti artimo gyvybei, bet kuris taip pat liepia pagelbėti artimui…
Šiandienos evangelijoje girdėjome apie sunkiai kalbančio kurčiaus išgydymą. Pas Jėzų atvedė žmogų, nuo gimimo turintį negalią ir paprašė uždėti ant jo savo ranką. Mus turėtų stebinti ne pats faktas, kad…
Palyginimą apie fariziejų ir muitininką Jėzus pasakė tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Jėzus tuo pranešė, kad Dievui nepatinka išdidieji ir puikieji. “Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia…
Šiandienos evangelija susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje evangelistas Lukas pasakoja apie Jėzaus pranašystę apie Jeruzalės sugriovimą. Ramybės kunigaikštis įžengė į miestą, bet Jeruzalė nepažino kas jai neša ramybę. Žydų tauta,…