„Jūs esate žemės druska,“ Jėzus ištarė mokiniams. Norint suprasti šiuos žodžius, pirma pažvelkime koks yra druskos tikslas. Šiandien mes manome, kad druskos tikslas yra pagardinti maistą, kad jis būtų skanesnis,…
Evangelistas Jonas liudija, kad ta didžiulė minia sekė Jėzų į dykumą, nes regėjo stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus gydė ligonius ne todėl, kad jis būtų žemiškasis gydytojas, bet todėl,…
Kaip visi svarbiausi Dievo valios apsireiškimai įvyko ant kalno, taip ir Didįjį paliepimą mokyti bei krikštyti žmones Jėzus davė ant kalno. Ant Morijos kalno Dievas išbandė Abraomo tikėjimą, nurodydamas į…
Šiandienos evangelija liudija Jėzaus žemiškosios veiklos pradžią ir pirmųjų jo mokinių pašaukimą. Veiksmas vyksta iš karto po jo Krikšto Jordane ir gundymų dykumoje, kai šėtonas tris kartus ragino jo išsižadėti…
Šiandienos evangelijoje Kristus mums moko krikščioniško nusistatymo ir elgesio. Jis mus moko būti gailestingais, neteisti, nesmerkti, pagelbėti artimui materialia ir kitokia pagalba. Šios Jėzaus taisyklės yra krikščioniškos moralės dalis -…
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, tačiau fariziejai murmėjo, kad jis juos priima. Jų manymu, „jeigu šitas būtų pranašas,“ jis žinotų, kas jie tokie ir su jais…
Palyginimą apie nedėkingus svečius Jėzus pasakė prie pietų stalo. Pamatęs, kaip į to fariziejaus namus ėjo daug garbingų svečių, kurie rinkosi pirmąsias vietas, Jėzus pirmiausia pamoko mus apie gerus darbus.…
Netikintieji atmeta žinią, kad yra gyvenimas po mirties. Jie mano, kad gyvenimas baigiasi mirtimi ir po to žmogus nustoja egzistuoti. Jiems nėra nei Dievo teismo, nei atpildo už nuodėmes, nei…
Švenčiausios Trejybės sekmadienį Bažnyčia apmąsto dieviškąją būtį. Ji apmąsto tokį Dievą, kokį jis save apreiškė Šventame Rašte. O jis pasakė, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji…

Sekminės

2021-05-23
Prieš dešimt dienų Bažnyčia minėjo Kristaus dangun žengimą. Atlikęs mūsų išgelbėjimo darbą – apreiškęs Dievą, atpirkęs mus savo mirtimi ir prisikėlęs, Jėzus grįžo į dangų. Šiandien Jėzus sėdi Tėvo dešinėje…
Likus savaitei iki Sekminių – dienos, kurioje Kristus atsiuntė virš apaštalų Šventąją Dvasią ir įsteigė Krikščionių bažnyčią – apmąstome Šventosios Dvasios darbą. Evangelijoje Jėzus paaiškina ką atlieka žmogų aplankiusi Dievo…

Motinos diena

2021-05-02
Gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį bažnyčia skiria motinai. Bažnyčia meldžiasi už motinas, kurios suteikė mums gyvybę, augino, budėjo, meldėsi. Motina gyvena ne savo, bet vaiko gyvenimu. Ji padeda žengti pirmuosius žingsnius,…
Kai kurie mano, kad palyginimą apie vynmedį ir šakeles Jėzus pasakė eidamas per vynuogyno atšlaitę, kiti – valgydamas su mokiniais prie stalo. Treti spėja, kad Jėzus vynmedžio metaforos pavyzdį galėjo…
Norėdamas atskleisti meilę žmogui, parodyti savo žemiškos tarnystės tikslą,  mūsų Viešpats Jėzus Kristus dažnai kalbėjo palyginimais, vartojo personifikacijas. Šiandienos evangelijoje jis save vadina Ganytoju – apibūdina save kaip piemenį, kuris…
Tomą į apaštalų tarpą pakvietė pats Dievo Sūnus. Jis visur sekė Jėzų, klausėsi jo Evangelijos, regėjo ligonių išgydymą, demonų išvarymą, ragavo dykumoje padaugintos duonos. Tomas matė, kaip Jėzus iš numirusių…

Velykos

2021-04-04
Velykų ryto evangelijoje saulei tekant regime tris moteris einančias pas Kristaus kapą. Jos lydėjo Jėzų kai jis skelbė gerąją žinią, jos su Kristumi Verbų sekmadienį įžengė į Jeruzalę, jos žiūrėjo…

Verbų sekmadienis

2021-03-28
Žodis Osana yra džiaugsmo šauksmas. Žydai šį žodį vartojo tik religine prasme. Išvertus iš hebrajų kalbos jis reiškia: „Viešpatie, gelbėk“ arba „Viešpatie, lamink.“ Žydai šį džiaugsmo šūksnį vartojo per Palapinių…
Tie graikai, kurie norėjo pamatyti Jėzų, norėjo susipažinti su jo mokymu. Senovės graikus labai domino filosofija, ir išgirdę apie nepaprastą mokytoją Izraelyje, vedami smalsumo norėjo su juo pabendrauti. “Gerbiamasis, mes…
Šiandienos evangelija yra apie Kristaus sekimą. Kaip tam antram evangelijoje sutiktam žmogui, Kristus ir mums sako: “Sek paskui mane!” Tautų apaštalas Paulius šiandienos laiške mus ragina: „Būkite Dievo sekėjai, kaip…
Evangelijoje Jėzus ragina krikščionis nuolatos būti pasiruošusiais jo antrajam atėjimui, tai yra sugrįžimui. Prisikėlęs jis įžengė į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje. Laiko pabaigoje jis pažadėjo sugrįžti gyvųjų bei…