„Kada ateis Dievo karalystė?“ Šis klausimas rūpėjo žydų tautai ir krikščionims nuo senovės laikų. Fariziejai tikėjo, kad Dievo karalystė bus regima. Ateis Mesijas, kuris nuvers visas politines valdžias ir iškels…
Evangelija šiandien mus kviečia apmąstyti atleidimo temą. Nesvarbu kur bebūtume, ar bendruomenėje, ar bažnyčioje, ar šeimoje, reikalingas atleidimas, kad galėtume kartu gyventi darnoje. Kuo daugiau laiko praleidžiame kartu, kuo artimesni…
Šiandien Liuteronų Bažnyčia mini 1517 metų spalio 31 dieną, kai Martynas Liuteris prie Vitenbergo Pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Tikintieji gieda jo parašytą giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis,“ o altorių…
Šventasis Raštas daugelyje vietų kalba apie santuoką. Dievas dar Rojuje tarė: „Vyras, palikęs savo tėvą ir motiną glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu.“ O mūsų Viešpats sako: „Ką…
Apaštalas Paulius apmąstomuose žodžiuose ragina tikinčiuosius siekti širdies tyrumo ir šventumo. „Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo ... ir apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.“…
Krikščionys gerbia ir vykdo pasaulietinį įstatymą, tačiau jų akyse aukštesnis yra Dievo Įstatymas. Tuo nereikėtų stebėtis, nes juk pasaulietinis įstatymas kilo iš Dievo Įstatymo – iš 10-ties jo įsakymų. Dievo…
“Dėkokite Dievui, nes jis yra geras ir jo malonė amžina.” Šie psalmės žodžiai ypač prasmingi šiandien, kai baigę vasaros darbus dėkojame Viešpačiui už praėjusią pjūtį. Dievas yra mūsų sutvėrėjas ir…
Lozoriaus prikėlimas yra didžiausias Jėzaus stebuklas. Jį jis padarė, kad mes pažintume tą dievišką šlovę, kurią dangiškasis Tėvas atskleidžia per Sūnų. Stebuklu Kristus parodo, kad jis yra tikras žmogus, besidalinantis…
Evangelija liudija apie tikinčiojo žmogaus padėką Dievui. Iš tiesų, kaip tas Samarietis, mes turime dėkoti Dievui, kai jis mus ištraukia iš bėdų, gydo mūsų negalias ir ligas. Raupsuotųjų pagydymas taip…
Šią Evangeliją būtų galima aiškinti moraline prasme. Vadovaujantis gailestingojo samariečio pavyzdžiu kai kurie akcentuoja pagalbą vargšams, kurią vykdo bažnytinės ir socialinės organizacijos, kiti pabrėžia draugiškų santykių plėtrą tarp tautų, ko…
Kurčiojo išgydymas skiriasi nuo kitų Jėzaus padarytų stebuklų. Viešpats galėjo jį išgydyti vien tik savo žodžiu, kaip jis pagydė dešimtį raupsuotųjų. Jis galėjo jį išvaduoti nuo negalios net nematydamas, kaip…

Kapinių šventė

2023-08-20
Apmąstomieji žodžiai – tai vienas iškiliausių tikėjimo išpažinimų. Juose atsispindi gilus krikščionio tikėjimas ir gyvenimo patirtis. Šie žodžiai turėtų būti ir kiekvieno tikinčio žmogaus išpažinimas. Kas gyvena vienybėje su Kristumi…
Ši evangelija susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje Jėzus pranašauja apie būsimą Jeruzalės sugriovimą. Dievas nuo miesto atitrauks savo malonę, nes jis nepažino jo Sūnaus skelbiamos ramybės. Antrojoje Jėzus išvalo šventovę…
Palyginimu apie talentus, Kristus mums praneša, kad krikščioniškas gyvenimas turi atsiskleisti gerais tikėjimo darbais. Jis primena, kad Dievas kiekvienam iš mūsų suteikė jo malonės dovanų ir nori, kad jas mes ugdytume…

Kapinių šventė

2023-07-30
Apaštalo Pauliaus žodžiai yra prasmingi šiandien, kai prisimename artimuosius, kuriuos Dievas jau pašaukė iš šio pasaulio. Jų prisiminimas skatina mus apmąstyti apie amžinybę, gyvenimą po mirties. Apie Kristaus atpirktuosius, kurie…

Kapinių šventė

2023-07-23
Jobo ištarti žodžiai verti didelio mūsų dėmesio. Jis norėjo, kad juos išgirstų ne tik jo karta, bet kad jie taptų amžinu liudijimu visoms kartoms. „O, kad mano žodžiai būtų užrašyti!…
Evangelijos žodžiai – tai paskutinieji Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė mokiniams prieš sugrįždamas pas dangiškąjį Tėvą. Jie yra vadinami Didžiuoju paliepimu. Jėzus praneša, kad jam yra duota visa valdžia danguje…

Kapinių šventė

2023-07-09
Apmąstomieji žodžiai paliečia didžiąją tikėjimo temą. Laiško hebrajams autorius, paliudijęs ST tėvų tikėjimą ir jų pamaldžius gyvenimus, kviečia mus išlikti tvirtais tikėjime per Jėzų Kristų. Patriarchai išliko tvirti iki mirties,…
Evangelija išvardija dorybes, kurias mes, krikščionys, turime puoselėti gyvenime. Jėzus sako, kad jas praktikuojantys žmonės tampa panašūs į Aukščiausiojo vaikus, nes tos dorybės yra Dievo savybės, o jis yra maloningas…

Kapinių šventė

2023-06-25
Tesalonikiečiai dar tik neseniai priėmė evangeliją, tačiau jiems jau teko atsisveikinti su kai kuriais  tikėjimo broliais ir seserimis. Širdis lankant išsiskyrimo liūdesiui, jie klausė apaštalo Pauliaus, ką Dievo žodis sako…