Raupai buvo baisi liga. Jėzaus laikais ja sirgti reiškė būti tarsi mirusiu, todėl išgijimas ligoniui buvo tarsi prisikėlimas iš numirusių. Viešpats išgydė dešimt raupsuotųjų iš karto, tuo paliudydamas, kad jis…
Palyginimas apie gailestingąjį Samarietį ne tik mus moko gailestingumo ir atsako į klausimą, kas yra mano artimas. Tai Kristaus liudijimas apie amžinąjį gyvenimą. Juk jis ir yra tas gailestingasis Samarietis,…
Evangelistas Markus užrašė šią evangeliją, kad per ją atskleistų, jog Jėzus yra Dievo Sūnus. Pranašas Izaijas pranašaudamas apie Kristų pasakė, kad gydymas bus vienas Mesijo ženklų. „Tada aklųjų akys atsimerks…
Savo ašaromis Jėzus paliudijo būsimą Jeruzalės ir žydų šventovės sugriovimą. Tai įvyko imperatorių Tito ir Vespasiano laikais. Nekyla abejonių, kad apie juos ir jų kariuomenę kalba Jėzus, kai sako: „Tu…

Kapinių šventė

2022-08-14
„Tomis dienomis Ezechijas mirtinai susirgo. Pas jį atėjo pranašas Izaijas, Amoso sūnus, ir jam tarė: ‚Taip sako Viešpats: ‘Sutvarkyk savo namus, nes tu nebepasveiksi, bet mirsi’.“ (Iz 38, 1). Prancūzų…
Kristus ragina krikščionis būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Jis primena apie druską netekusią sūrumo ir šviesos paskirtį šviesti visiems esantiems tamsose. Druska netekusi sūrumo tampa niekam tikusi. Uždegtos žvakės…

Kapinių šventė

2022-07-31
Visa žemėje kinta laiko tėkmėje. Net kiečiausias granitas ir plienas veikiami korozijos suyra. Pirmasis žmonijos istorikas Herodotas apie didingus kadaise buvusius miestus ir tautas rašo: “Dauguma senovėje buvusių miestų tapo…

Kapinių šventė

2022-07-24
„Būk ištikimas iki mirties!“ Šiuos žodžius Apreiškime Jonui ištarė mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jie buvo skirti Smirnos bažnyčiai krikščionių persekiojimo laikais. Jėzus evangelistui Jonui tarė: „Smirnos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai…

Kapinių šventė

2022-07-17
Apaštalas Paulius laiške Romiečiams skelbia, kad nei gyvenimas nei mirtis negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Šie žodžiai mums tampa ypač brangūs, kai atvykstame į kapines papuošti mylimo žmogaus kapą…
Evangelija nėra vien tik tikro ir išganingo tikėjimo šaltinis. Ji taip pat yra mūsų krikščioniško elgesio mokykla. Būtent krikščioniško gyvenimo būdo mus šiandien moko Viešpats Jėzus Kristus, kai jis sako:…

Kapinių šventė

2022-07-03
Dievas mus gyvenime apdovanoja gausiomis malonės dovanomis, tačiau brangiausia yra mūsų artimieji, su kurias kartu gyvename ir kuriuos mylime. Todėl kai jų akys užsimerkia mirties miegu, mus ištinka didžiulė netektis.…
Kai turtingas žmogus kviečia į vakarienę, žmonės noriai įprastai ateina, tačiau kodėl Kristaus palyginime tie trys vyrai atsisakė ateiti? Evangelija kalba apie pasirinkimą tarp šio pasaulio malonumų ir amžinųjų sielos…
Palyginimas apie turtuolį ir elgetą Lozorių atskleidžia ryškius skirtumus tarp turto ir neturto, gailestingumo ir užkietintos širdies, palaiminto ir pasmerkto pomirtinio gyvenimo. Jis taip pat liudija skirtumus žmonių visuomenėje. Vieni…

Kapinių šventė

2022-06-12
„Kai žmogus miršta, ar jis vėl gyvens?“ Tokį klausimą kelia sentėvis Jobas. Pažvelgęs į žmogaus amžių ir regėdamas jo laikinumą, gyvenimą jis apibūdina tokiais žodžiais: „Žmogus, gimęs iš moters, gyvena…

Sekminės

2022-06-05
Sekminių šventėje Jėzus išpildė tai, ką pažadėjo mokiniams prieš įžengdamas į dangų. „Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių,“ tarė jis. „Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių…
Šiuo sekmadieniu Jėzus mus ruošia Sekminių šventei. Jis praneša apie Šventąją Dvasią, kurią atsiųs apaštalams ir kitiems tikintiesiems, ir žemėje įsteigs Šventąją Bažnyčią. Viešpaties Dvasia mūsų širdims liudys tą darbą,…
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus prisikėlusiu iš numirusių kūnu įžengė į dangų. Jo dangun žengimas ir mus, jį tikinčiuosius, ragina kelti aukštyn širdis ir siekti aukštesnių malonės dovanų bei prakilnesnio kelio,…
Apmąstomame evangelijos tekste Jėzus dėkoja dangiškajam Tėvui, kad dieviškuosius slėpinius jis paslėpė nuo išmintingųjų bei protingųjų ir apreiškė mažutėliams. Jis primena, kad Dievo neįmanoma pažinti žmogaus proto galiomis ar filosofiniais…
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Bažnyčią ir jos žmonių krikščionišką gyvenimą. Kristus yra Bažnyčios galva, o mes esame jo mistinio kūno nariai. Jais mes tapome per Šventąjį Krikštą,…

Motinos diena

2022-05-01
Motinos dieną Bažnyčia dėkoja Dievui už motinas, kurios mums suteikė gyvybę, atnešė šventajam Krikštui, budėjo, meldėsi, vedė prie Gerojo Ganytojo. Per jas mes išvydome pasaulį, jos buvo mūsų pirmosios mokytojos,…