Jėzus mokiniams pranešė apie savo būsimą kančią Jeruzalėje. Ten jis bus visų atmestas, išjuoktas, prikaltas prie kryžiaus, tačiau trečią dieną prisikels. Mokiniai šių žodžių nesuprato, o Petras, ryžtingiausias iš visų…
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į žemę skelbti dievišką žodį, kad per jį Šventoji Dvasia mūsų širdyse pasėtų tikrą tikėjimą ir mes, atpirkti jo brangiu krauju, būtume išgelbėti. Tikras išgelbstintis…
Palyginimas apie vynuogyną mums liudija, kad nepaisant kada žmogus per atgailą įtiki į Dievą ir pradeda gyventi pagal jo valią, jis yra priskiriamas prie tų, kuriam Viešpats padovanoja amžinąjį gyvenimą.…
Jėzus pasiėmė su savimi tris apaštalus ant aukšto kalno, kad jiems apreikštų savo dievišką šlovę dar iki prisikėlimo iš numirusių. Iki šiol jie žinojo, kad jis buvo žmogus, gimęs iš…
Jėzus pakvietė apaštalus į valtį, kad išbandytų jų tikėjimą, Jis leido jiems patirti mirties pavojų, kad atskleidęs savo dievišką galią, parodytų, jog gyvenimo išbandymuose žmogus tvirtai pasitikėtų maloningu Dievu. Jis…
Didžiausią įspūdį apmąstomoje evangelijoje palieka šimtininko tikėjimas. Jėzui sutikus nueiti pagydyti sergantį tarną, jis atsakė: “Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas…
Savo pirmąjį stebuklą Jėzus padarė santuokos šventėje. Tuo Viešpats parodė, kokia brangi jam yra šventoji santuoka ir jo norą laiminti dviejų žmonių gyvenimus, kurie prie altoriaus prisiekė mylėti ir gerbti…
Jėzui atėjus pas Joną Krikštytoją pasikrikštyti, pastarąjį ištiko šokas. „Tai tu turėtumei mane pakrikštyti, o tu ateini pas mane!” Jonas krikštijo žmones atgailos krikštu taip juos ruošdamas pasitikti Mesiją. „Atsiverskite,…
Dvylikos metų berniukas Jėzus pasibaigus Velykų šventėms pasiliko Jeruzalėje. Marija ir Juozapas jo ieškojo į Nazaretą grįžtančioje tikinčiųjų eisenoje, bet neaptiko nei tarp giminaičių, nei tarp kitų žmonių. Sugrįžę į…
Kalėdų evangelija skelbia „gerąją naujieną, kuri bus visai tautai,“ nes jai gimė Išganytojas, Mesijas. Ji liudija, kad kūdikio Jėzaus asmenyje išsipildė pranašystės, jog Dievas savo tautai siuntė Gelbėtoją, „kad kiekvienas,…

Kalėdos

2021-12-25
„Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.“ Ši Dievo tauta yra Bažnyčia, Kristų tikintys žmonės, kurie sekmadienį susirenka prie jo žodžio…
Likus kelioms dienoms iki Kalėdų Bažnyčia apmąsto Marijos giesmę. Ją Marija giedojo apsilankiusi pas Jono Krikštytojo motiną Elzbietą, kai toji jai tarė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas…
Trečiojo Advento sekmadienio evangelija kviečia mus apmąstyti apie Joną Krikštytoją ir jo mokinių užduotą klausimą: “Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?” Lietuvoje žmonės daugiau žino…
Advento laikotarpyje Bažnyčia toliau pasitinka ateinantį Kristų. Ji ruošiasi sutikti Kalėdas, kuriose pasauliui gimė amžinasis Dievo Sūnus. Ji pasitinka Kristų liturgijoje mus lankantį jo Žodyje ir Sakramente. Ji taip pat…
Bažnytiniai metai, skirtingai nei pasaulietiniai, prasideda pirmuoju Advento sekmadieniu. Keturių sekmadienių trukmės laikotarpis iki Kalėdų liudija Dievo karalystės atėjimą, nes žodis "adventas" išvertus iš lotynų kalbos reiškia „atėjimą“. Dievo karalystė…
Paskutinis bažnytinių metų sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius laiko pabaigą ir amžinybę. Jame mes tikėjimu žvelgiame į tą valandą, kada į žemę grįš Dievo Sūnus. Tai bus vidurnakčio valanda, kurioje baigsis…
Artėjant Adventui bažnyčia apmąsto laiko pabaigą ir antrąjį Kristaus atėjimą. Tai liudija šio sekmadienio evangelija, kuri praneša apie Jėzui užduot klausimą kada ateis Dievo karalystė. Įdomu tai, kad šiais laikais…
Reformacijos šventėje Liuteronų Bažnyčia mini spalio 31 dieną, kai 34 metų augustiniečių vienuolis Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų Vokietijoje prikalė 95 tezes. Jomis jis siekė, kad „visas tikinčiųjų gyvenimas…
Šiandienos evangelija skirta tiems, kurie siekia prakilnesnio kelio. Ji yra Kristaus Kalno pamokslo dalis. Kristaus žodžių klausėsi ne tik apaštalai, bet ir minia, tačiau pirmiausia juos jis ištarė mokiniams. Jiems…
„Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną?“ Tokį klausimą Jėzui uždavė fariziejai. Skyrybų klausimas yra jautrus ir skaudus. Ten, kur jos įvyksta, nėra laimėtojo. Viešpaties ir jo Bažnyčios…