Norėdamas atskleisti meilę žmogui, parodyti savo žemiškos tarnystės tikslą,  mūsų Viešpats Jėzus Kristus dažnai kalbėjo palyginimais, vartojo personifikacijas. Šiandienos evangelijoje jis save vadina Ganytoju – apibūdina save kaip piemenį, kuris…
Tomą į apaštalų tarpą pakvietė pats Dievo Sūnus. Jis visur sekė Jėzų, klausėsi jo Evangelijos, regėjo ligonių išgydymą, demonų išvarymą, ragavo dykumoje padaugintos duonos. Tomas matė, kaip Jėzus iš numirusių…

Velykos

2021-04-04
Velykų ryto evangelijoje saulei tekant regime tris moteris einančias pas Kristaus kapą. Jos lydėjo Jėzų kai jis skelbė gerąją žinią, jos su Kristumi Verbų sekmadienį įžengė į Jeruzalę, jos žiūrėjo…

Verbų sekmadienis

2021-03-28
Žodis Osana yra džiaugsmo šauksmas. Žydai šį žodį vartojo tik religine prasme. Išvertus iš hebrajų kalbos jis reiškia: „Viešpatie, gelbėk“ arba „Viešpatie, lamink.“ Žydai šį džiaugsmo šūksnį vartojo per Palapinių…
Tie graikai, kurie norėjo pamatyti Jėzų, norėjo susipažinti su jo mokymu. Senovės graikus labai domino filosofija, ir išgirdę apie nepaprastą mokytoją Izraelyje, vedami smalsumo norėjo su juo pabendrauti. “Gerbiamasis, mes…
Šiandienos evangelija yra apie Kristaus sekimą. Kaip tam antram evangelijoje sutiktam žmogui, Kristus ir mums sako: “Sek paskui mane!” Tautų apaštalas Paulius šiandienos laiške mus ragina: „Būkite Dievo sekėjai, kaip…
Evangelijoje Jėzus ragina krikščionis nuolatos būti pasiruošusiais jo antrajam atėjimui, tai yra sugrįžimui. Prisikėlęs jis įžengė į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje. Laiko pabaigoje jis pažadėjo sugrįžti gyvųjų bei…
Evangelija liudija apie antrąjį Kristaus atėjimą ir paskutinį teismą. Ji primena, kad Jėzaus rankose yra visa galia danguje ir žemėje. Jis yra karalius ir teisėjas, atsisėsiantis garbės soste. Tiek kairėje,…
Artėjant liturginių metų pabaigai Dievo žodžio skaitiniai nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę. Patriarchas Jobas mūsų gyvenimą sulygina su gėle, kurios žiedas trumpam prasiskleidžia, o po to nuvysta. „Žmogus, gimęs iš…
Laiške Romiečiams apaštalas Paulius pasako Jėzaus gimimo, mirties ir prisikėlimo priežastį – kad mes būtume išteisinti ne savo pastangomis ar darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų ir iš jo…
“Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!” tarė Jėzus paralyžuotam žmogui. Dėl šių žodžių Jėzumi ėmė piktintis kambaryje sėdėję Rašto aiškintojai. “Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti…
Teismo dieną amžinybės akivaizdoje kiekvienam bus užduotas klausimas: „Ar mylėjai Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, siela, protu ir jėgomis... Ar mylėjai artimą kaip save patį?“ Jėzus sako, kad tai yra…
Išgirdę šią evangeliją mes pirmiausia atkreipiame dėmesį į padėką. Dešimt išgijo, bet tik vienas atėjo padėkoti. Kaip mus dar vaikystėje tėvai mokė pasakyti “ačiū”, taip ir psalmistas Dovydas mus moko…
“Kas yra mano artimas?” Tokį klausimą Jėzui uždavė vienas Dievo įstatymo mokytojas. Mes turbūt atsakytume, kad artimas, žinoma, yra šeimos narys, giminaitis. Artimas turbūt yra tas, kuris gyvena šalia manęs,…
Šiandienos evangelijoje girdėjome, kaip pas Jėzų buvo atvestas sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką – jį palaiminti. Evangelistai ne kartą liudijo, kaip minios žmonių sekdavo Jėzų, klausydavosi…
Apmąstomieji žodžiai skelbia, kad Kristus kryžiaus mirtimi atpirko ir išgelbėjo ne kurią nors paskirą tautą, o visas tautas. Per Jėzų Kristų “Dievo malonė apsireiškė visiems žmonėms,” sako apaštalas Paulius, kad,…

Sekminės

2020-05-31
Prieš įžengdamas į dangų Jėzus mokiniams paliepė pasilikti Jeruzalėje ir laukti tos valandos, kai jie bus pakrikštyti Šventosios Dvasios krikštu. “Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti…
Dangun žengimu Kristus užbaigė visą darbą, kurį jam pavedė atlikti dangiškasis Tėvas. Jis sugrįžo ten, iš kur atėjo ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje. “Jis užžengė aukščiau už visus dangus, kad…
Evangelijoje Jėzus kviečia mus ateiti pas jį, pažadėdamas tikintiesiems dvasinę atgaivą ir sielos ramybę. Jis kviečia mus sekti jo mokymu, sakydamas, kad jo jungas švelnus ir jo našta lengva. “Ateikite…
“Pasakykite, kuo žmonės mane laiko?”, – paklausė Jėzus mokinių prieš kalbėdamas apie savo kentėjimą. Iki tol Jėzus jau tris metus skelbė evangeliją, savo dieviška galia išgydė daug nepagydomų ligonių, padarė…