Evangelijoje Jėzus kviečia mus ateiti pas jį, pažadėdamas tikintiesiems dvasinę atgaivą ir sielos ramybę. Jis kviečia mus sekti jo mokymu, sakydamas, kad jo jungas švelnus ir jo našta lengva. “Ateikite…
“Pasakykite, kuo žmonės mane laiko?”, – paklausė Jėzus mokinių prieš kalbėdamas apie savo kentėjimą. Iki tol Jėzus jau tris metus skelbė evangeliją, savo dieviška galia išgydė daug nepagydomų ligonių, padarė…
Jėzui atėjus pas Joną pasikrikštyti. Jonas nenorėjo to daryti. “Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!” Joną ištiko šokas, lyg didžiojo ketvirtadienio vakare apaštalą Petrą, kai…

Kalėdos

2019-12-24
Kalėdų pasakojimą evangelistas Lukas pradeda sekuliariu, pirmu požiūriu nieko bendro su žmogaus išgelbėjimu neturinčiu įvykiu. Jis praneša, kad “tomis dienomis” imperatorius Augustas paskelbė įsakymą surašyti visus Romos imperijos gyventojus. Išvydęs…
Toji dangaus minia, kurią apaštalas Jonas regėjo apreiškime yra Bažnyčia. Jie yra Kristaus atpirktieji, kurie po žemės kovų jau ilsisi Dievo akivaizdoje. Prie gyvasties vandens šaltinių jie dėkoja Dievui už…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus mus moko nuolatos melstis ir nepaliauti. Dievo žmonės turi būti maldos žmonės. Mes turime melstis ne tik, kai ištinka bėdos, kai, kaip tą našlę vargina pikti žmonės,…
Pjūties padėkos šventė moko mus tvarkyti žemiškas gėrybes neužmirštant dangiškųjų. Ji taip pat moko žvelgti ne tik į save, bet primena apie aukojimą, pagalbą artimui. Ji ragina mus daryti gerus…
Apmąstomas tekstas prasideda žodžiais “taigi, broliai”, liudijančiais prieš tai einantį svarbų pamokymą ar mintį. Iš tiesų, prieš tai apaštalas pasakė svarbią žinią, ją sutraukdamas į vieną sakinį. “Nebėra pasmerkimo tiems,…
Evangelijoje aprašytas kurčiojo išgydymas liudija Dievo gailestingumą. Tas kurčius nieko negalėjo girdėti, o jei ką jis norėdavo pasakyti, mokydavosi žodžių žvelgdamas į kitų lūpas, tačiau žmonės beveik nieko nesuprato. Jėzus…
Kai kurie žmonės praėję dalį savo gyvenimo kelio pasako, kad ankstesnis jų gyvenimo tikslas yra nieko vertas, jog visa, ką jie darė iki tol, buvo beprasmybė? Toks buvo apaštalas Paulius.…
Laiškas Hebrajams liudija apie tikėjimo galią. Jis kalba apie tokias aplinkybes, kuriose atrodo viskas nukreipta prieš tai, ką tikime, tačiau tikėjimas nenuleidžia rankų. Nes tikras tikėjimas paremtas ne savo pačių…
Kristaus palyginimų pagrindinė mintis yra ne tik tame, kad avis ar moneta buvo prapuolusi, o vėliau atrasta. Pagrindinė žinia yra džiaugsmas danguje, kai žmogus apgaili savo nuodėmes. Štai moteris turėjo…
Tie žmonės, kurie atsisakė atvykti į puotą buvo užsiėmę tinkamais ir sveikintinais dalykais. Nieko nėra nuodėmingo tame, jei mes ką nors perkame ar parduodame, kad galėtume iš to verstis ir…

Sekminės

2019-06-09
Velykų rytą prisikėlęs Kristus dar 40 dienų lankė apaštalus ir mokė juos apie Dievo karalystę. Jis atliko mūsų išgelbėjimo darbą, savo mirtimi užtarnavo mūsų nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Neužilgo…
Praėjus 40-čiai dienų po Velykų Bažnyčia švenčia Kristaus dangun žengimo šventę. Ką mums, krikščionims, reiškia ši šventė? Kristaus dangun žengimas, pirmiausia, reiškia, kad Kristus užbaigė žemėje jam Dangiškojo Tėvą pavestą…
Brazilijoje, Rio de Žaneiro mieste, stovi Kristaus statula. Joje Kristus ištiesęs rankas laimina miestą. 40 metrų aukščio statula buvo pastatyta 1931 metais, ir ji iš karto tapo šiuolaikinės krikščionybės simboliu,…

Velykos

2019-04-21
Šį rytą krikščioniškuose kraštuose varpų gaudesio lydima skamba džiaugsminga žinia: “Kristus prisikėlė!” Mes tikinčiomis širdimis į šiuos angelo žodžius atsakome: “Jis tikrai prisikėlė.” Mintimis nusikelkime į tą ankstyvą Velykų rytą,…

Verbų sekmadienis

2019-04-13
Kristaus kančios ir mirties pasakojimą evangelistas Lukas pradeda įvykiais prieš pat Velykas. “Buvo arti Neraugintosios duonos šventė, vadinama Velykomis,” – sako jis. Jėzus jau iškilmingai įžengė į Jeruzalę. Žmonės jį…
Evangelija kalba apie tris žmones, kurie norėjo sekti Kristų, tačiau netapo jo mokiniais. Joje Kristus praneša apie mokinystės kainą, apie jo sekėją lydinčius sunkumus. Ji kelia klausimą, ką reiškia būti…
Audros nutildymas Genezareto ežere atsako į apaštalų užduotą klausimą: “Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!” Jėzus Kristus yra tikras Dievas, kaip liudija Nikėjiškas tikėjimo išpažinimas: „Dievas,…