Šio sekmadienio evangelija skelbia apie laiko pabaigą ir paskutiniojo teismo dieną. Ji liudija tai, ką mes Nikėjiškame tikėjimo išpažinime ištariame apie Jėzų Kristų: „Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų…

Visi šventieji

2015-11-01
Ta šventųjų minia, kurią apreiškimu regėjo evangelistas Jonas, yra Bažnyčia. Tai pašlovinta ir išaukštinta Bažnyčia prie Dievo sosto giedanti šlovės giesmę Dangiškajam Tėvui ir Avinėliui – mūsų Išganytojui Jėzui Kristui.…
Reformacijos šventės metu mes paminime tą dieną, kuomet 1517 m., Visų Šventųjų išvakarėse, tai yra spalio 31 d., Martynas Liuteris prie Vitenbergo Pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Jomis jis…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius kalba apie šventėjimo kelią. „Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir…

Pjūties padėka

2015-10-04
Pjūties padėkos šventė mus ragina kartu su apaštalu Pauliumi „dėkoti Dievui už kiekvieną jo neapsakomą dovaną,“ už tai, kad jis „parūpino sėklos sėjėjui“ ir duonos ant mūsų stalo. Ši šventė…
Lozoriaus prikėlimas yra ryškiausias Kristaus stebuklas, įrodantis, kad jis „Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turėjo ateiti į šį pasaulį,“ arba, kaip liudija apaštalas Paulius, ženklas, atskleidžiantis, jog jame „kūniškai gyvena visa…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus įspėja dėl per didelio rūpesčio materialiais dalykais, kuris žmogų veda prie daiktų garbinimo. Jis primena, kad labai susirūpinęs žemiškais dalykais žmogus pririša prie jų savo širdį ir…
“Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?” Tokį klausimą uždavė Įstatymo mokytojas. Šį klausimą kelia kiekvienas žmogus, supratęs, kad jo gyvenimas, kaip liudija psalmistas, „tik sprindžio ilgumo..., jog žmogaus…
Šios dienos evangelija praneša apie kurčio ir nebylio išgydymą. Šiuo stebuklu Jėzus paliudijo jį esantį Kristų, o žmonės apie jį atsiliepė, sakydami: “Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji…
Girdėtame Apaštalų darbų skaitinyje Lukas aprašo bažnyčios gyvenimą Jeruzalėje. „Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.“ Toji bažnyčia augo ne…
Apaštalas Paulius laiške Romiečiams paaiškina ką reiškia Krikštas. Kartą pradėtas, jis tęsiasi visą gyvenimą, ir jis reiškia ne ką kitą, kaip kasdienę mirtį ir prisikėlimą su Kristumi. „Argi nežinote, jog…
Šios dienos evangelija liudija svarbiausias gailestingumo išraiškas, kurias mes turime puoselėti ir ugdyti savo gyvenime. Jos yra: neteiskite, nepasmerkite, atleiskite, duokite. Kaip ir visame kalno pamoksle, mokydamas krikščioniškų vertybių ir…
Pagrindinė šiandieninės evangelijos tema yra atgaila ir grįžimas pas Dievą. Jėzus ją iliustruoja palyginimais apie prapuolusią avį ir pamestą drachmą. Nors atrodytų, kad nusidėjėlis pats padaro pirmą žingsnį, iš tikrųjų…
Palyginime apie turtuolį ir Lozorių Jėzus pavaizduoja dviejų šalia gyvenusių žmonių gyvenimus žemėje ir po mirties. Turtuolio pomirtinis dialogas su Abraomu rodo, kad pagrindinė palyginimo mintis yra atgaila ir gyvenimas…

Švč. Trejybė

2015-05-31
Nikodemas pas Jėzų atėjo nakčia. Jis buvo fariziejus, tai yra priklausė tai religinei žydų grupei, kurie manė į dangaus karalystę pateksiantys laikydamiesi žydų religinio įstatymo. Evangelistas jį taip pat įvardija…

Sekminės

2015-05-24
Sekminės – tai Šventosios Dvasios nužengimo šventė. Ji švenčiama praėjus septynioms savaitėms po Velykų, nes būtent tą dieną Jeruzalėje ji ypatingu būdu nužengė ant apaštalų, kurie jos įkvėpti galingai skelbė…
Kristaus dangun žengimo šventė mums yra džiaugsminga diena. Ji ženklina Kristaus žemiškosios tarnystės užbaigimą ir sugrįžimą pas Dangiškąjį Tėvą. Ši diena pagrįstai vadinama Kristaus karūnavimo dangaus ir žemės karaliumi diena,…
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Kristų ir Bažnyčią. Kristus yra Vynmedis, Kertinis akmuo, Bažnyčios pamatas, o mes, tikintieji, - šakelės – Bažnyčios nariai. Kristus nori, kad mes būtume…

Velykos

2015-04-05
Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Šiuo pirmųjų krikščionių pasisveikinimu sveikinu ir jus su džiaugsminga Velykų švente. Prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus teapdovanoja mus visais dangiškais palaiminimais, kuriuos jis užtarnavo Didįjį Penktadienį…
Likus dviems savaitėms iki Didžiojo Penktadienio ir Velykų, Bažnyčia ypatingą dėmesį sutelkia Kristaus kentėjimų apmąstymui. Kaip tie apaštalai, kurie su Viešpačiu keliavo į Jeruzalę, taip ir mes savo mintyse jau…