5 Gavėnios sekmadienis

22 kovo, 2015
Likus dviems savaitėms iki Didžiojo Penktadienio ir Velykų, Bažnyčia ypatingą dėmesį sutelkia Kristaus kentėjimų apmąstymui. Kaip tie apaštalai, kurie su Viešpačiu keliavo į Jeruzalę, taip ir mes savo mintyse jau…
"Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai,“ rašo apaštalas Paulius laiške Efeziečiams. Jis kalba apie šventėjimo kelią ir tarnavimą Dievui, sakydamas, kad „tokia gi Dievo valia - jūsų šventėjimas“ (1Tes.4,3).…
Palyginimas apie „piktuosius ūkininkus“ skirtas apmąstymui Gavėnios laikotarpyje, nes juo Kristus atskleidžia būsimus savo kentėjimus ir mirtį, taip pat jo kryžiaus vaisius. Jame jis pavadina save akmeniu, kurį neišmintingi statytojai…

Užgavėnių sekmadienis

15 vasario, 2015
Apaštalas Paulius šiandieninio laiško žodžius pavadina „dar prakilnesniu keliu.“ Išdėstęs mokymą apie Šventąją Vakarienę, Šventosios Dvasios dovanas ir Bažnyčią, jis taria: „Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią.“ Jis taip…
Palyginimas apie sėjėją yra palyginimas apie Dievo žodį ir jo vaisius. Kristus sako, kad Dievo žodis, dėl nevienodos grūdus priimančios dirvos, ne visuomet neša vaisius. Kai kur jį iš širdies…

Kalėdos

25 gruodžio, 2014
Kalėdų evangelijos skelbėjas yra ne žmogus, o angelas, ir jo geroji žinia yra didis džiaugsmas visai tautai, nes pagaliau žemę aplankė Mesijas. „Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus…

3 Advento sekmadienis

14 gruodžio, 2014
Trečiasis Advento sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į Joną Krikštytoją, apie kurį Evangelistas Matas pasakė: „[tai] tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Ši evangelija skirta skaitymui prieš pat…

2 Advento sekmadienis

7 gruodžio, 2014
Antrasis Advento sekmadienis primena būsimą Viešpaties atėjimą ir jo apsilankymo ženklus. Krikščioniui tai nėra nauja žinia, nes jo būsimą atėjimą kiekvieną sekmadienį jis išpažįsta tikėjimo išpažinime “Tikiu ... į Jėzų…

Amžinybės sekmadienis

23 lapkričio, 2014
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą ir būsimą kiekvieno susitikimą su Išganytoju Jėzumi Kristumi. Jame mes prisimename ir mūsų užmigusiuosius, tai yra artimus ir brangius žmones, kurių kūnai…

2 sekmadienis prieš Adventą

16 lapkričio, 2014
Šio sekmadienio evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę, kuri prasidės Kristaus antruoju atėjimu ir paskutinio teismo diena. Evangelija apie paskutiniojo teismo dieną kalba simboliais. Ji praneša apie „avių atskyrimą nuo…
Diena, kurioje tas paralyžuotas žmogus buvo atneštas pas Jėzų, tapo jam svarbiausia gyvenimo diena. Susirgęs šia liga jis visam laikui paliko gyvenimo planus ir siekius. Dar daugiau, jis buvo visiško…
Įstatymo mokytojas Jėzui uždavė gerą klausimą: „ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“, tačiau šis klausimas įgavo kitą prasmę, kai sužinome tikslą, vardan kurio jis kreipėsi į Jėzų. Evangelistas Lukas…

11 sekmadienis po Švč. Trejybes

31 rugpjūčio, 2014
Jei ne požiūris į muitininką, fariziejų galėtume laikyti gero elgesio pavyzdžiu. Jis laikėsi Dievo įsakymų, kaip jis pats tvirtino, nevogė, neapgaudinėjo, nesvetimavo. Toks žmogus aukštai vertintinas ir valstybės požiūriu, nes…

10 sekmadienis po Švč. Trejybės

24 rugpjūčio, 2014
Jeruzalės šventovė buvo pagrindinė žydų maldos vieta. Ji stovėjo ant Siono kalno ir skyrėsi nuo sinagogų, nes joje buvo aukojamos kaltes atperkančios kraujo aukos. Jėzui gimus jis taip pat buvo…

8 sekmadienis po Švč. Trejybės

10 rugpjūčio, 2014
Tardamas, „Jūs žemės druska... Jūs šviesa pasauliui,“ Jėzus praneša apaštalams kokią misiją jie turės atlikti pasaulyje. Plačiąja prasme šie žodžiai taikytini visiems krikščionims, kurie rimtai, o ne paviršutiniškai, žvelgia į…
Atėjęs prie Genezareto ežero Jėzus išvydo Simoną, Jokūbą ir Joną tyliai plaunančius tinklus. Jų nuotaika buvo nekokia. Nors jie buvo patyrę žvejai, visą naktį vargę jie nieko nesugavo. Nieko nepadarysi…
„Moterie, duok man atsigerti.“ Šis paprastas prašymas liudija mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmoniškąją prigimtį. Iš tiesų jis buvo tikras žmogus, kuris patyrė tai, ką patiriame ir mes, tame tarpe ir…
Rengdami kokią ypatingą puotą šeimininkai iš anksto pasiunčia kvietimus. Kadangi tai nepaprasta šventė, jie nuosekliai jai ruošiasi, užsako vaišes planuojamam svečių skaičiui ir kitokius patogumus, nes nori su visais pasidalinti…
Išgirdus šią evangeliją gali kilti mintis, jog turtuolis pateko į pragarą todėl, kad jis buvo turtingas, jog „gyvendamas šiame pasaulyje jau atsiėmė savo gėrybes“, o vargšas Lozorius į dangų, dėl…

Sekminės

8 birželio, 2014
Sekminės yra krikščioniškos Bažnyčios įkūrimo diena. Ant apaštalų nužengus Šventajai Dvasiai ir jiems įvairiomis kalbomis skelbiant Dievo darbus, tos šventės dieną Jeruzalėje pasikrikštijo 3,000 žmonių, kurie sudarė pirmąją krikščionių Bažnyčią.…