Pagrindinė šios dienos Evangelijos tema yra malda. Kristus joje mus moko mus melsti dangiškąjį Tėvą jo vardu. „Iš tiesų sakau jums: jei tik prašysite Tėvą mano vardu, jis duos tai…
Įpusėjus Velykų laikotarpiui mes po truputį imame žvelgti į Kristaus Dangun Žengimo ir Sekminių slėpinį. Tikėjimas į Jėzų Kristų skelbia, kad jis ne tik trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, kaip…
Šio sekmadienio evangelija toliau liudija Jėzaus prisikėlimo tikrovę. Joje atpasakojamas Jėzaus susitikimas su apaštalais prie Tiberiados ežero. Evangelistas Jonas jį įvardija trečiuoju kartu, kai prisikėlęs iš numirusių Jėzus pasirodė mokiniams,…

Velykos

2016-03-26
Kartą į sovietinių kovingųjų bedievių susirinkimą buvo pakviestas kunigas. Vienas po kito pranešėjai burnojo prieš Dievą, piktžodžiavo ir visaip keikė jį bei tikinčiuosius, tvirtindami, jog jie be Dievo sukurs tobulesnę…

Verbų sekmadienis

2016-03-20
Ši yra toji diena, kurioje Kristus įžengė į Jeruzalę. Ji vadinama Verbų sekmadieniu, nes žmonės jį pasitiko su verbomis – „klojo žalias šakeles nukirstas laukuose.“ Tai buvo džiaugsminga diena. Kristui…
Gavėnia – rimties ir susikaupimo metas, kuriuo tikintysis su Kristumi keliauja į Jeruzalę. Mūsų apmąstymams skirtos Evangelijos liudija apie būsimą Kristaus kryžiaus kelią, jo nukryžiavimą bei mirtį Didįjį penktadienį. Šiame…
Palyginimas apie sūnų palaidūną, tai pasakojimas apie arogantišką, nedėkingą ir palaidą gyvenimą vedusį jauną vyrą. Viską praradęs ir supratęs tokio gyvenimo pražūtingumą jis sugrįžo pas tėvą. Tėvas jo nepasmerkė. Tai…
Patyręs kokią nors nelaimę ar užgriuvus virtinei nelengvų išbandymų žmogus kelia klausimą: „Kodėl su manimi taip atsitiko?“ „Ar mane už ką nors baudžia Dievas?“ „Kitaip tariant, ką aš padariau prieš…
Šio sekmadienio evangelija liudija apie paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę. „Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus,“ ir ragino žmones atsiversti, tai yra palikti savo nuodėmingus kelius ir grįžti prie…
Šis sekmadienis yra liturginių metų kryžkelė. Joje mes paliekame Trijų karalių laikotarpį ir įžengiame į taip vadinamą 70 dienų laikotarpį iki Velykų, kuris apima ir 40 Gavėnios dienų. Jei Trijų…
Kalėdų laikotarpio liturginis kalendorius gausus savo šventėmis. Antroji Kalėdų diena, gruodžio 26-oji, skirta Šv. Stepono minėjimui. Jis buvo vienas iš septynių diakonų, kurį evangelistas Lukas apibūdina kaip vyrą, „kupiną Šventosios…

Kalėdos

2015-12-25
Mylimi Kristuje, šiandien mes švenčiame mūsų Viešpaties ir Išganytojo gimimo šventę. Palikę pasaulio rūpesčius atėjome į bažnyčią pasimelsti ir apmąstyti tos šventos nakties įvykius, kurioje Dievas gimė žmogumi. Atėjome čia…
Ketvirtas advento sekmadienis skelbia artėjančią mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo šventę. Jo skaitiniai liudija apie suėjusią “laiko pilnatvę”, kuomet išsipildė tai, ką “Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus…
Advento laikotarpyje mes apmąstome Kristaus atėjimą. Tai laukimo laikotarpis, kuriam Bažnyčia liturginiame kalendoriuje skiria keturias savaites. Jis baigiasi džiaugsmingą Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną, kuomet visa krikščionija džiaugiasi svarbiausiu žmonijos…
Šis sekmadienis yra vadinamas Amžinybės sekmadieniu. Juo mes užbaigiame liturginius metus ir įžengiame į naujuosius. Jau po savaitės prasidės Adventas, kuriame mes dar kartą apmąstysime būsimą Kristaus atėjimą laiko pabaigoje,…
Šio sekmadienio evangelija skelbia apie laiko pabaigą ir paskutiniojo teismo dieną. Ji liudija tai, ką mes Nikėjiškame tikėjimo išpažinime ištariame apie Jėzų Kristų: „Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų…

Visi šventieji

2015-11-01
Ta šventųjų minia, kurią apreiškimu regėjo evangelistas Jonas, yra Bažnyčia. Tai pašlovinta ir išaukštinta Bažnyčia prie Dievo sosto giedanti šlovės giesmę Dangiškajam Tėvui ir Avinėliui – mūsų Išganytojui Jėzui Kristui.…
Reformacijos šventės metu mes paminime tą dieną, kuomet 1517 m., Visų Šventųjų išvakarėse, tai yra spalio 31 d., Martynas Liuteris prie Vitenbergo Pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Jomis jis…
Laiške efeziečiams apaštalas Paulius kalba apie šventėjimo kelią. „Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir…

Pjūties padėka

2015-10-04
Pjūties padėkos šventė mus ragina kartu su apaštalu Pauliumi „dėkoti Dievui už kiekvieną jo neapsakomą dovaną,“ už tai, kad jis „parūpino sėklos sėjėjui“ ir duonos ant mūsų stalo. Ši šventė…