Šiandieninėje evangelijoje Jėzus įspėja dėl per didelio rūpesčio materialiais dalykais, kuris žmogų veda prie daiktų garbinimo. Jis primena, kad labai susirūpinęs žemiškais dalykais žmogus pririša prie jų savo širdį ir…
“Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?” Tokį klausimą uždavė Įstatymo mokytojas. Šį klausimą kelia kiekvienas žmogus, supratęs, kad jo gyvenimas, kaip liudija psalmistas, „tik sprindžio ilgumo..., jog žmogaus…
Šios dienos evangelija praneša apie kurčio ir nebylio išgydymą. Šiuo stebuklu Jėzus paliudijo jį esantį Kristų, o žmonės apie jį atsiliepė, sakydami: “Jis visa gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji…
Girdėtame Apaštalų darbų skaitinyje Lukas aprašo bažnyčios gyvenimą Jeruzalėje. „Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.“ Toji bažnyčia augo ne…
Apaštalas Paulius laiške Romiečiams paaiškina ką reiškia Krikštas. Kartą pradėtas, jis tęsiasi visą gyvenimą, ir jis reiškia ne ką kitą, kaip kasdienę mirtį ir prisikėlimą su Kristumi. „Argi nežinote, jog…
Šios dienos evangelija liudija svarbiausias gailestingumo išraiškas, kurias mes turime puoselėti ir ugdyti savo gyvenime. Jos yra: neteiskite, nepasmerkite, atleiskite, duokite. Kaip ir visame kalno pamoksle, mokydamas krikščioniškų vertybių ir…
Pagrindinė šiandieninės evangelijos tema yra atgaila ir grįžimas pas Dievą. Jėzus ją iliustruoja palyginimais apie prapuolusią avį ir pamestą drachmą. Nors atrodytų, kad nusidėjėlis pats padaro pirmą žingsnį, iš tikrųjų…
Palyginime apie turtuolį ir Lozorių Jėzus pavaizduoja dviejų šalia gyvenusių žmonių gyvenimus žemėje ir po mirties. Turtuolio pomirtinis dialogas su Abraomu rodo, kad pagrindinė palyginimo mintis yra atgaila ir gyvenimas…

Švč. Trejybė

2015-05-31
Nikodemas pas Jėzų atėjo nakčia. Jis buvo fariziejus, tai yra priklausė tai religinei žydų grupei, kurie manė į dangaus karalystę pateksiantys laikydamiesi žydų religinio įstatymo. Evangelistas jį taip pat įvardija…

Sekminės

2015-05-24
Sekminės – tai Šventosios Dvasios nužengimo šventė. Ji švenčiama praėjus septynioms savaitėms po Velykų, nes būtent tą dieną Jeruzalėje ji ypatingu būdu nužengė ant apaštalų, kurie jos įkvėpti galingai skelbė…
Kristaus dangun žengimo šventė mums yra džiaugsminga diena. Ji ženklina Kristaus žemiškosios tarnystės užbaigimą ir sugrįžimą pas Dangiškąjį Tėvą. Ši diena pagrįstai vadinama Kristaus karūnavimo dangaus ir žemės karaliumi diena,…
Palyginimas apie vynmedį ir šakeles yra apie Kristų ir Bažnyčią. Kristus yra Vynmedis, Kertinis akmuo, Bažnyčios pamatas, o mes, tikintieji, - šakelės – Bažnyčios nariai. Kristus nori, kad mes būtume…

Velykos

2015-04-05
Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė! Šiuo pirmųjų krikščionių pasisveikinimu sveikinu ir jus su džiaugsminga Velykų švente. Prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus teapdovanoja mus visais dangiškais palaiminimais, kuriuos jis užtarnavo Didįjį Penktadienį…
Likus dviems savaitėms iki Didžiojo Penktadienio ir Velykų, Bažnyčia ypatingą dėmesį sutelkia Kristaus kentėjimų apmąstymui. Kaip tie apaštalai, kurie su Viešpačiu keliavo į Jeruzalę, taip ir mes savo mintyse jau…
"Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai,“ rašo apaštalas Paulius laiške Efeziečiams. Jis kalba apie šventėjimo kelią ir tarnavimą Dievui, sakydamas, kad „tokia gi Dievo valia - jūsų šventėjimas“ (1Tes.4,3).…
Palyginimas apie „piktuosius ūkininkus“ skirtas apmąstymui Gavėnios laikotarpyje, nes juo Kristus atskleidžia būsimus savo kentėjimus ir mirtį, taip pat jo kryžiaus vaisius. Jame jis pavadina save akmeniu, kurį neišmintingi statytojai…
Apaštalas Paulius šiandieninio laiško žodžius pavadina „dar prakilnesniu keliu.“ Išdėstęs mokymą apie Šventąją Vakarienę, Šventosios Dvasios dovanas ir Bažnyčią, jis taria: „Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią.“ Jis taip…
Palyginimas apie sėjėją yra palyginimas apie Dievo žodį ir jo vaisius. Kristus sako, kad Dievo žodis, dėl nevienodos grūdus priimančios dirvos, ne visuomet neša vaisius. Kai kur jį iš širdies…

Kalėdos

2014-12-25
Kalėdų evangelijos skelbėjas yra ne žmogus, o angelas, ir jo geroji žinia yra didis džiaugsmas visai tautai, nes pagaliau žemę aplankė Mesijas. „Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus…
Trečiasis Advento sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į Joną Krikštytoją, apie kurį Evangelistas Matas pasakė: „[tai] tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Ši evangelija skirta skaitymui prieš pat…