Girdėtos evangelijos žodžius Jėzus ištarė septyniasdešimčiai mokinių sugrįžus iš misijos. Jėzus juos siuntė skelbti prisiartinusią Dievo karalystę, nes Dievo Sūnus žemėje jau skelbė malonės evangeliją. Sugrįžę jie pranešė: „Viešpatie, mums…
Šiandieninė evangelija kalba apie krikščionio asmeninę vienybę su Kristumi. Nuo jos priklauso visas krikščioniškas gyvenimas. Kur ji yra, ten yra ir krikščioniško gyvenimo vaisiai ir, priešingai, kur jos nėra, ten…
Šio sekmadienio evangelija paliečia tikėjimo ir abejonių temą. Jos centre yra apaštalas Tomas, kuris išgirdęs apaštalų liudijimą apie prisikėlusį Jėzų, atsakė: “Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ..., netikėsiu.”…

Velykos

2014-04-21
Apaštalas Paulius Kristaus prisikėlimą tiesiogiai sieja su mūsų prisikėlimu. Jis skelbia pomirtinį mūsų kūnų atgaivinimą prisikėlimo dieną, sakydamas: „Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip…
Palmių sekmadienis praneša apie iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Į šventąjį miestą Viešpats įžengė kaip karalius, o žmonės jį pasitiko mojuodami palmių šakomis ir giedodami: „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam,…
Šiandieninėje Evangelijoje apaštalai Jokūbas ir Jonas kelia valdžios ir garbės klausimą. Priėję prie Jėzaus jie paprašė: “Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam - kairėje?” Jie geidavo garbingiausių vietų…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus kalba apie iš mirties kylančią gyvybę. Šią gyvenimo paslaptį jis priskiria ir sau pačiam, sulygindamas save su kviečio grūdu. „Jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis…
Šiandieninėje evangelijoje Jėzus kalba vynuogyno palyginimu, tačiau šį kartą jis liudija ne Dievo malonę, kurios dosniai buvo parodyta „net tam paskutiniam,“ 11 val. pasamdytam darbininkui, išmokėjus dienos atlygį, bet apie…
Jėzaus buvo gundomas iš karto po jo Krikšto. Ta pati Dvasia, kuri Krikšte regimai nužengė ant jo it balandis, dabar jį pakvietė patirti pirmąjį, bet ne paskutinį, išbandymą jo kelyje…
Užgavėnių sekmadienio evangelija atskleidžia Dievo Sūnaus atėjimo į žemę tikslą. Jėzus joje sako: „Reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po…
Palyginime apie sėjėją keturiopa dirva yra žmogaus širdis. Kaip dirva skirtingai priima kviečio grūdą, taip ir žmogaus širdis nevienodai priima Dievo žodžio sėklą. Palyginimu Kristus kelia klausimą, kokia yra mūsų…
Šios dienos evangelija skelbia, kad Dangaus Karalystė, tai yra mūsų išganymas, yra Dievo malonės dovana. Su šia evangelija mes įžengiame į “70 dienų laikotarpį”, kuris apima tris sekmadienius iki Gavėnios…
Paskutinio Trijų Karalių sekmadienio Evangelija liudija apie Jėzaus atsimainymą. Ji galutinai apreiškia kas yra Jėzus ir kokį darbą jis atliks žemėje. Tai matyti iš įvykių, kurie atsitiko dar šešioms dienoms…
„Kas gi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso!” - tokį klausimą mirties artumoje vienas kitam uždavė apaštalai. Šį klausimą kelia ne tik Trijų Karalių laikotarpio evangelijos. Dar iki…
Trijų Karalių laikotarpis graikiškai yra vadinamas Epiphaneia, kas išvertus reiškia "ap(si)reiškimas". Jis mums apreiškia, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, atėjęs į žemę ypatingu tikslu – atpirkti žmogų ir užtarnauti…

Trys Karaliai

2014-01-06
Trijų Karalių šventė yra Kristaus gimimo istorijos dalis. Ji švenčiama dvyliktąją dieną po Dievo Sūnaus gimimo dienos, ir su ja iš Kalėdų įžengiama į Trijų Karalių laikotarpį. Šie karaliai buvo…

Kalėdos

2013-12-25
Kalėdos skelbia Dievo gimimą žmogumi. Apaštalas Paulius šią žinią vadina „maldingumo slėpiniu“, sakydamas: „Didis yra maldingumo slėpinys: Jis apsireiškė kūne (!), buvo Dvasios pateisintas, pasirodęs angelams, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje…
Kokį Jėzaus gyvenimo įvykį mes pirmiausia prisimename išgirdę Jono Krikštytojo vardą? Žinoma Jėzaus Krikštą. Jonas buvo tas žmogus, kuris pakrikštijo Jėzų. Iš tikrųjų Jėzui Krikšto nereikėjo. Jis paliepė Jonui jį…
Advento laikotarpis kviečia mus nuolatos prisiminti, jog Kristus ateina. Šiandieninė evangelija tai liudija pranašo žodžiais: „Pasakykite Siono dukteriai: štai atkeliauja tavo karalius.“ Tai pagrindiniai evangelijos žodžiai ir jie mums skelbia…
Liturginių metų pabaigoje bažnyčia apmąsto laiko pabaigą ir būsimuosius įvykius, susijusius su „Žmogaus Sūnaus diena“ bei amžinuoju gyvenimu. Šios dienos evangelijoje keliamas klausimas „Kada ateis Dievo karalystė?“ ir kada pasirodys…