Apaštalas Paulius šiandieninio laiško žodžius pavadina „dar prakilnesniu keliu.“ Išdėstęs mokymą apie Šventąją Vakarienę, Šventosios Dvasios dovanas ir Bažnyčią, jis taria: „Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią.“ Jis taip…
Palyginimas apie sėjėją yra palyginimas apie Dievo žodį ir jo vaisius. Kristus sako, kad Dievo žodis, dėl nevienodos grūdus priimančios dirvos, ne visuomet neša vaisius. Kai kur jį iš širdies…

Kalėdos

2014-12-25
Kalėdų evangelijos skelbėjas yra ne žmogus, o angelas, ir jo geroji žinia yra didis džiaugsmas visai tautai, nes pagaliau žemę aplankė Mesijas. „Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus…
Trečiasis Advento sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į Joną Krikštytoją, apie kurį Evangelistas Matas pasakė: „[tai] tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Ši evangelija skirta skaitymui prieš pat…
Antrasis Advento sekmadienis primena būsimą Viešpaties atėjimą ir jo apsilankymo ženklus. Krikščioniui tai nėra nauja žinia, nes jo būsimą atėjimą kiekvieną sekmadienį jis išpažįsta tikėjimo išpažinime “Tikiu ... į Jėzų…
Amžinybės sekmadienis nukreipia mūsų žvilgsnius į laiko pabaigą ir būsimą kiekvieno susitikimą su Išganytoju Jėzumi Kristumi. Jame mes prisimename ir mūsų užmigusiuosius, tai yra artimus ir brangius žmones, kurių kūnai…
Šio sekmadienio evangelija nukreipia mūsų žvilgsnius į amžinybę, kuri prasidės Kristaus antruoju atėjimu ir paskutinio teismo diena. Evangelija apie paskutiniojo teismo dieną kalba simboliais. Ji praneša apie „avių atskyrimą nuo…
Diena, kurioje tas paralyžuotas žmogus buvo atneštas pas Jėzų, tapo jam svarbiausia gyvenimo diena. Susirgęs šia liga jis visam laikui paliko gyvenimo planus ir siekius. Dar daugiau, jis buvo visiško…
Įstatymo mokytojas Jėzui uždavė gerą klausimą: „ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“, tačiau šis klausimas įgavo kitą prasmę, kai sužinome tikslą, vardan kurio jis kreipėsi į Jėzų. Evangelistas Lukas…
Jei ne požiūris į muitininką, fariziejų galėtume laikyti gero elgesio pavyzdžiu. Jis laikėsi Dievo įsakymų, kaip jis pats tvirtino, nevogė, neapgaudinėjo, nesvetimavo. Toks žmogus aukštai vertintinas ir valstybės požiūriu, nes…
Jeruzalės šventovė buvo pagrindinė žydų maldos vieta. Ji stovėjo ant Siono kalno ir skyrėsi nuo sinagogų, nes joje buvo aukojamos kaltes atperkančios kraujo aukos. Jėzui gimus jis taip pat buvo…
Tardamas, „Jūs žemės druska... Jūs šviesa pasauliui,“ Jėzus praneša apaštalams kokią misiją jie turės atlikti pasaulyje. Plačiąja prasme šie žodžiai taikytini visiems krikščionims, kurie rimtai, o ne paviršutiniškai, žvelgia į…
Atėjęs prie Genezareto ežero Jėzus išvydo Simoną, Jokūbą ir Joną tyliai plaunančius tinklus. Jų nuotaika buvo nekokia. Nors jie buvo patyrę žvejai, visą naktį vargę jie nieko nesugavo. Nieko nepadarysi…
„Moterie, duok man atsigerti.“ Šis paprastas prašymas liudija mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmoniškąją prigimtį. Iš tiesų jis buvo tikras žmogus, kuris patyrė tai, ką patiriame ir mes, tame tarpe ir…
Rengdami kokią ypatingą puotą šeimininkai iš anksto pasiunčia kvietimus. Kadangi tai nepaprasta šventė, jie nuosekliai jai ruošiasi, užsako vaišes planuojamam svečių skaičiui ir kitokius patogumus, nes nori su visais pasidalinti…
Išgirdus šią evangeliją gali kilti mintis, jog turtuolis pateko į pragarą todėl, kad jis buvo turtingas, jog „gyvendamas šiame pasaulyje jau atsiėmė savo gėrybes“, o vargšas Lozorius į dangų, dėl…

Sekminės

2014-06-08
Sekminės yra krikščioniškos Bažnyčios įkūrimo diena. Ant apaštalų nužengus Šventajai Dvasiai ir jiems įvairiomis kalbomis skelbiant Dievo darbus, tos šventės dieną Jeruzalėje pasikrikštijo 3,000 žmonių, kurie sudarė pirmąją krikščionių Bažnyčią.…
Įžengdamas į dangų Jėzus baigė savo žemišką tarnystę. Tą dieną Dievo Sūnus galutinai įvykdė tai, vardan ko jis priėmė kūną per Mergelę Mariją ir tapo žmogumi. Kristus įžengė į dangų…
Girdėtos evangelijos žodžius Jėzus ištarė septyniasdešimčiai mokinių sugrįžus iš misijos. Jėzus juos siuntė skelbti prisiartinusią Dievo karalystę, nes Dievo Sūnus žemėje jau skelbė malonės evangeliją. Sugrįžę jie pranešė: „Viešpatie, mums…
Šiandieninė evangelija kalba apie krikščionio asmeninę vienybę su Kristumi. Nuo jos priklauso visas krikščioniškas gyvenimas. Kur ji yra, ten yra ir krikščioniško gyvenimo vaisiai ir, priešingai, kur jos nėra, ten…