MALDA už Ukrainą

Tau, Viešpatie, priklauso karalystės ir tautos. Tu sustabdai karus iki žemės pakraščių. Tu sulaužai lankus, sukapoji ietis ir sudegini kovos vežimus. Savo gailestingumu padėk ukrainiečių tautai sielvarte, gelbėk žmonių gyvybes. Laimink Ukrainos žmones, apdovanok juos taika. Apšviesk savo dieviška šviesa suklaidintas akis, kad jos pažintų Tavo tiesą, ir sušvelnink jų nuožmumą. Tu, Viešpatie, esi mūsų uola, mūsų tvirtovė ir mūsų Gelbėtojas. Mūsų viltis yra Tavyje. Jėzaus vardu  meldžiame, teišsipildo tautose Tavo žodžiai: „Liaukitės ir pažinkite, kad Aš esu Dievas! Išaukštintas Aš būsiu tarp tautų, išaukštintas Aš būsiu žemėje.” Amen.

Žodžio šventojo galia,
Dieve, mums kelius praskinki,
O kai piktojo valia
Mus norės bauginti,
Tu per angelus šventus
Teikis mus
Savo meile ginti.

Dieve, ramybės teikėjau ir santarvės davėjau, kas Tave išpažįsta – gyvena, kas Tau tarnauja – valdo; saugok savo nuolankiuosius ir apgink juos nuo priešų išpuolių, kad mes, kurie pasitikime Tavo pagalba, nebijotume pikto; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.

(Malda pagal 46 psalmę, giesmė Nr. 559 ir malda iš „Krikščioniškų giesmių” psl. 882)