2010-02-28

2 Gavėnios sekmadienis

Passage: Fil 3, 17 - 4, 1

Mielos sesės ir mieli broliai Kristuje: Antrame Gavėnios Sekmadienio skaitinyje apaštalas Paulius tvirtina, kad klaidingi ir apgaulingi dievai naikina ir žudo. Todėl jis skatina filipiečius ir mus pasirinkti tikrąjį Dievą gyvavimui.

Panašiai tvirtino kunigas savo konfirman- dams, "Klaidingi dievai žudo!" Tik Dievas tei- kia gyvavimąŠitaip pristatė tikybos moky- tojas vakaro kalbėtoją. Mat konfirmandai mokinosi "Pirmą Įstatymą, o svečias buvo sveikstantis alkoholikas. Jis apibudino jo laipsnišką kritimą žemyn į alkoholizmą. Kas buvo jam gimnazistui labai patrauklu apsuko jo gyvenimą į chaoso klampynę. Kas anksčiau buvo pabėgimo būdas iš siaubingo Vietnamo karo, galiausiai nebeleido jam matyti Dievo pasaulio grožio galimybes bei visa tai, ką šis

pasaulis jam teikė. Kas jam anksčiau atrodė žaidimo laukas dabar tapo jo mirties galimy- be. Jis baigė savo kalbą tvirtindamas kad alkoholizmas yra progresuojanti ir mirtinga liga.

Tikybos mokytojas gerai žinojo, kad pasaulis, kurį kalbėtojas apibudino, nesiskyrė nuo pasaulio kuriame mokiniai gyveno. Šis pasaulis visiškai skyrėsi nuo pasaulio kurį mokytojas norėjo kad jo mokiniai patirtų. Jis mąstė apie Pirmo Įstatymo temos pristatymą ir apie šių jaunų mokinių gyvenimą, kuriuos jis buvo privilegijuotas kas savaitę mokinti. Jis gerai žinojo, kad apgaulingi dievai naikina. Ar galės jie permatyti šį mokymą? Ar padės jiems svečio kalba bei Šv.Rašto mokymas neiti klystkeliais ir patiems nebandyti patirti šią tiesą - savo laiku?

Todėl mokytojas pakvietė savo draugą kalbėti mokiniams apie šią temą iš savo asmeniškos patirties. Mokytojas gerai žinojo kad alkoho- lizmas ir narkomanija yra netik fizinis porei- kis, bet taip pat ir dvasinė krizė. Mokytojas troško kad mokiniai gerai įsisąmonintų, kas gali įvykti kada jie nukrypsta nuo tikrosios dievybės centro. Todėl jis norėjo juos supažin- dinti su žingsniu kuris nesuteiks jiems laisvę, bet padarys juos vergais ir ves juos savižudy- bės takais. Nukrypdami nuo centro, jie praras galimybę pasirinkti, - ar tarnauti Dievui, ir jų Viešpačiui bei Gelbėtojui, Jėzui Kristui.

Visiškai nesvarbu koks mūsų amžius, mes visi iš tikrųjų galime klaidingai suprasti mūsų visuomenės demonų viliojimą apsišvietimu bei gyvavimo suteikimu. Šitokie demonai bei jų gundymai gali būti labai sukti ir mums sunkiai atpažįstami. Visiškai nesvarbu ar mūsų priklausomybė narkomanija arba kokia nors kita priklausomybė, ar tai būtų mūsų negalėjimas suvaldyti savo pykčio arba materialinių daiktų troškimo, mes gundomi klajoti. Mes gundomi nukrypti nuo mūsų šaknų - nuo Dievo kuris įšaknijo mus savo Sūnaus kūne, Jėzuje Kristuje.

Apaštalas Paulius, rašydamas laišką Filipie- čiams, pripažino kad jie sudaro stiprią parapiją. Tai buvo parapija kuri suteikė jam daug džiaugsmo. Jie rėmė jo prašymą Jeruzalės parapijai teikdami netik dvasinę, bet ir finansinę paramą. Jie visuomet rėmė ir išlaikė jį, nors tuo metu kada jis rašė šį laišką, jis buvo kalėjime.

Nežiūrint viso to, Paulius įspėja filipiečius nepasiduoti nuklydimo gundymams. Mat Apaštalui rūpi visi dievai kurie bandys išprie- vartauti filipiečius pasitikinčius vien tik savimi. Pauliui rūpėjo visi klaidingi dievai, kurie bandys atitraukti juos nuo centro, nuo dangiškosios pilietybės. Apaštalo įspėjimas absoliutus ir kaip tik vietoje. Jis tvirtina, kad filipiečiai ir mes galime pasirinkti sekti jį, arba ar gyventi kaip kryžiaus priešai. Jeigu pasirinksime gyventi kaip kryžiaus priešai, tada žvelgsime mūsų pražūčiai į akis.

Todėl Pauliui buvo labai svarbu padėti filipiečiams prisiminti kas jie yra, ir kuo jie viliasi. Paulius kalba apie šį tikėjimo centrą, primindamas jiems, kad jie yra dangaus piliečiai. Jis drąsiai skelbia kad Dievas labai galingas, Jis pajėgus perkeisti juos į Kristaus kūną. Vieną kartą pertvarkyti, Paulius tampa viltingas, kad tada jie sugebės ir kietiems padėti būti pertvarkytiems.

Vienas tėvas, kurio sūnus vyko studijoms į universitetą, patarė: "Sūnau, atsimink kas esi ir tada visuomet būsi gerose rankose“. Gal tėvo patarimas tinka taip pat ir mums. Tik šis patarimas gali būti mums šitaip pritaikytas: Mes, kurie statomės esą Kristaus kūnas, turime ne tik atsiminti kas esame, bet ir kam priklausome. Mes priklausome Dievui. Mūsų medvilninis sportinis nertinis šiuo užrašu, "Yahweh's nuosavybė". Ir kadangi priklauso- me Dievui, Dievas suteikė mums amžiną pilietybę danguje.

Mieli broliai ir mielos sesės: Ši pilietybė - ši dovana - turėtų padaryti skirtumą mūsų pasaulyje, nes mūsų dangiška pilietybė padeda mums pasitikėti kad esame pagrįsti pačia Dievo malone. Mat pats Dievas, savo Dvasios jėga, padeda mums prisiminti mūsų centrą - prisiminti kieno esame. Dievo malonė padeda mums pasirinkti veiksmus kurie liaupsina Dievą ir tuo pačiu įgalina mus likti ištikimais Dievo bei vienas kito tarnystėje. Mes perkeisti į Kristaus kūną bei dangaus piliečius.

Amen.