Reformacijos šventė Palangoje

Reformacijos šventė – tai viena tų iškilmingų progų, kurias Lietuvos liuteronų Bažnyčia susirenka švęsti kartu. Šiemet Konsistorija maloniai pradžiugino palangiškius, pakviesdama tikinčiuosius į iškilmingas Mišias Palangos bažnyčioje. Į šventę spalio 29 d. atvyko beveik visų Lietuvos liuteronų parapijų kunigai ir daug maldininkų.

Liuteroniškose pamaldose ypač svarbią vietą užima bendra Bažnyčios giesmė. Tai vienas reikšmingų Reformacijos indėlių į Bažnyčios liturgiją. Palangoje susirinkus tokiam gausiam skaičiui kunigų, ji skambėjo ypač iškilmingai. Pamaldas taip pat papuošė Palangos ir Kretingos parapijų vargonininkės vadovaujamas ansamblis.

Mišioms vadovavęs vyskupas Mindaugas Sabutis pabrėžė, kad Reformacijos nuopelnas nėra vien tik indėlis į raštiją ir kultūrą. Vyskupas sutiko, kad Reformacija lietuvių tautai davė pirmąją knygą, pirmąjį giesmyną, pirmąjį Biblijos vertimą, pirmąją lietuvių kalbos gramatiką, tačiau pagrindinis Reformacijos nuopelnas yra iš naujo paskelbta evangelijos žinia apie Dievo malonę Jėzuje Kristuje. Martynas Liuteris ir kiti Liuteronų Bažnyčios tėvai padėjo tikinčiajam atrasti maloningąjį Dievą, kokį jis save atskleidė per jo Sūnų. „Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje“ (Rom 3, 23-24). Dievas yra teisingas savo sprendimuose – iš jo teismo nusidėjėlis neišeis teisus, tačiau tikinčiajam žmogui jis yra maloningas, nes Kristus numirė už mūsų nuodėmes. „Jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana“ (Ef 2, 8). Vyskupas pakvietė tikinčiuosius tvirtai laikytis šio tikėjimo išpažinimo ypač šiais laikais, kai žmonės savo vaizduotėje kuria tokį Dievą, koks jiems atrodo priimtinas.

Atgaivinę sielas Dievo žodžiu ir Altoriaus sakramentu, tikintieji, palangiškių pakviesti į agape prie arbatos ir kavos puodelio, pasidžiaugė bendryste su įvairių parapijų dvasininkais ir tarpusavyje. Visus maldininkus lydėjo pakili, džiaugsminga Reformacijos šventės nuotaika. „Ši diena Viešpaties duota, tad linksminkimės ir džiūgaukime“ (Ps 118, 24).

Kun. Darius Petkūnas