Jono Viktoro Kalvano parke – „Iškilieji Tauragės Jonai”

Simboliška, kad ketvirtadienio popietę vyskupo Jono Viktoro Kalvano vardu pavadintame parke pristatėme Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos projekto „Tekstų alėja“ – informacinę parodą „Iškilieji Tauragės Jonai“. Galbūt iškils klausimas, kodėl būtent Jonai?

Vardas Jonas yra kilęs iš hebrajų kalbos žodžių, reiškiančių „Jahvės (Dievo) išklausytas, palaimintas“. Biblijoje minimą vardą nešiojo beveik 200 šventų asmenų. Jis yra mėgiamas visame pasaulyje, neišskiriant ir Lietuvos. Lietuviai turėjo ne vieną iškilų Joną, garsinusį Lietuvos vardą. Į istoriją įrašyti Jono Basanavičiaus, Jono Vileišio, Jono Mačiulio-Maironio, Jono Biliūno, Jono Švedo ir kitų vardai. Jau beveik 20 metų šis vardas yra tarp 20 populiariausiųjų Lietuvos vardų.

Tauragės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde renkama ir saugoma informacija apie žymius mūsų kraštiečius. Planuojant šią ekspoziciją atkreipėme dėmesį, kad mūsų krašte gimė bei dirbo nemažai Jono vardą turėjusių asmenybių, savo darbais išgarsėjusių visoje Lietuvoje.

Mintyse iškilo ir į Amžinybę išėjusio tautodailininko Antano Bagdono sukurti bareljefai „Trys Jonai“, kurie buvo skirti visų trijų Tauragės religinių konfesijų atstovams: evangelikų liuteronų vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui vyresniajam, katalikų kunigui Jonui Beinoriui bei stačiatikių bažnyčios šventikui Joanui Semionovui atminti. Šie kunigai, pokario metais tarnavo Tauragės bažnyčiose ir nepaisant religinių skirtumų, vykdė Krikščioniškų bažnyčių ekumenizaciją – rodė pagarbą ir bendrystę. (tai įamžinta ir nuotraukoje stende apie Semionovą..)

Tad šioje galerijoje kviečiame prisiminti bei pagerbti 13 jau į Amžinybę išėjusių iškilių Tauragės krašte gimusių ar čia dirbusių Jonų. Religiniai veikėjų stenduose pateikiama biografinė informacija apie Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupus tėvą ir sūnų Kalvanus; Batakiuose gimusį XVI a. kunigą, pamokslininką, pirmąjį Reformacijos idėjų reiškėją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Joną Tartilavičių-Batakietį, kurio vardu pavadinta Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčia; stačiatikių kunigą Joaną Semionovą; Tauragės katalikų bažnyčiose tarnavusius bei jas remontavusius kunigus kanauninką Joną Beinorį bei monsinjorą Joną Gedvilą.

Kultūros veikėjų stenduose rasite žinių apie kalbininką, pirmąjį Tauragės ligoninės gydytoją Joną Spudulį, knygnešį J. Mažeiką, pedagogą ir psichologą profesorių J. Vabalą-Gudaitį, mokytoją ir kraštotyrininką J. Bicką, kalbininką J. Kruopą, kultūrininką, sąjūdietį J. Liorančą bei visuomenininką, buvusį Tauragės burmistrą, Lietuvos Steigiamojo Seimo narį J. Bildušą.

Viliamės, kad šią galeriją galėsime papildyti ir įamžinti kitus iškilius Tauragės krašto Jonus: mokytoją J. Navasaitį, evangelikų kunigą J. Pipirą, monsinjorą J. Kaunecką, advokatą J. Kairevičių bei kitus. Tikimės, kad čia vaikštinėjantys miestiečiai, svečiai bei prabėgantys moksleiviai stabtelės, susipažins ir didžiuosis Tauragei nusipelniusiais, Jono vardą turėjusiais, asmenimis.  Projektą „Tekstų alėja“ rėmė Lietuvos kultūros taryba bei Tauragės rajono savivaldybė.

tauragesradijas.lt