Naujametinės pamaldos ir ordinacija Priekulės bažnyčioje

Naujuosius 2023-ius Viešpaties metus Lietuvos liuteronų bažnyčia sutiko iškilmingomis pamaldomis Priekulės bažnyčioje. Parapijai tai buvo ypatinga šventė, nes tą dieną diakonas Neilas Čijunskas buvo įšventintas į kunigus. Vietos kunigui rekomendavus, Konsistorija paskyrė jį aptarnauti šią parapiją.

Neilas Čijunskas 2000-2005 m. studijavo teologiją Klaipėdos universiteto Teologijos katedroje. Įgijęs teologijos bakalauro diplomą, jis įsijungė į liturginę žodžio tarnystę Klaipėdos parapijoje. Parapijiečiams prašant ir kun. Reinholdui Morui rekomendavus, 2020 m., likus savaitei iki Covid karantino pradžios, Klaipėdos bažnyčioje jis buvo įšventintas į diakonus. Diakonas ir toliau tarnavo Klaipėdoje, tačiau mielai talkininkavo ir kitų parapijų kunigams. 2022 m. rudenį į liturginę tarnystę Priekulės parapijoje jį pakvietė vietos kunigas ir metų pabaigoje rekomendavo Bažnyčios konsistorijai ordinuoti į kunigus. Gruodžio 17 d. kandidatas išlaikė pro ministerio egzaminą, atvėrusį kelią įšventinimui, ir gruodžio 20 d. Konsistorija priėmė sprendimą jį ordinuoti.

Į šventines pamaldas atvyko gausus būrys tikinčiųjų iš aplinkinių ir tolimesnių parapijų. Dabartinė nedidelė Priekulės bažnyčia (istorinė bažnyčia sudeginta 1944 m. ir nugriauta 1957 m.) nebūtų talpinusi visų maldininkų, jei ne unikali jos architektūra. Pastatyta 1903 m., anuometinių Prūsijos architektų sprendimu, ji buvo padalinta į dvi dalis. Pravėrus už altoriaus esančias stumdomas plačias duris, tikintiesiems atsiveria antroji pastato erdvė, kurioje maldininkai gali kartu su navoje esančiais tikinčiaisiais dalyvauti mišiose. Ir šį kartą altoriaus durys buvo atvertos ir abiejose altoriaus pusėse žmonės vieningu giesmės balsu šlovino Dievą.

Ordinacijos apeigose vyskupui asistavo vietos kunigas ir Klaipėdos bei Plikių parapijų kunigai R. Moras ir Liudvikas Fetingis. Į šventę atvyko daugelio Lietuvos liuteronų parapijų dvasininkai, kurie, po vyskupo rankų uždėjimo, sveikino ordinandą Biblijos žodžiais. Mišioms ir ordinacijos apeigoms vadovavęs vysk. Mindaugas Sabutis pasidžiaugė, kad kunigų gretas papildė dar vienas tarnystės brolis ir palinkėjo jam ištikimai vykdyti Didįjį Kristaus paliepimą – skelbti Evangeliją ir teikti šventuosius sakramentus, per kuriuos Dievas tikintiesiems teikia malonę. Viešpats nori, priminė ganytojas, kad jo tarnai ištikimai ir su pasišventimu vykdytų jiems patikėtas pareigas. „Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame“ (Lk 16, 10).

Kun. Darius Petkūnas