Kunigas: Saulius Varanavičius

Dzintra Atminienė

Algirdo g. 6-4
LT-5670 Skuodas
Tel.: 440-52177

Skuodo parapijos istorija

Skuodo bažnyčia

1564 – 1569 m. Jonas Katkevičius pastatydino evangeli­kams liuteronams bažnyčią, kunigui namą ir parapijai dovanojo 2 hufus (apie 30 ha) aria­mos žemės. Be to, įruošė prieglaudos namą ir jos išlaikymui užrašė 6 hufus pievų ir miško. Jis pats buvo užaugęs evangelikų liuteronų tikyboje, bet 1572 m. perėjo į Romos katalikus. Pradžioje pamaldas laikydavo atvažiuojantis kunigas, bet nuo 1603 m. iki XIX a. antros pusės parapi­ja turėjo nuolatinį kunigą; per tą laiką para­pijai priklausė apie 1250 tikinčiųjų.
1702 m. lenkų kariuomenė išžudė daug parapiečių. 1710 m. maro metu taip pat nemaža išmirė. 1714 m. grafas Jonas Kazimieras Sa­piega pastatė naują bažnyčią, kuri 1769 m. sudegė. 1821 m. Sapiega su parapiečiais vėl bažnyčią atstatė. Po 1831 m., rusams nusavi­nus Sapiegų turtus, parapija gaudavo pagal­bos iš Prūsijos bendratikių. 1863 m. prie parapijos įsteigta mokykla. Pirmojo pasaulinio karo metu mūrinė bažnyčia sudegė, bet po karo parapiečiai savo lėšomis atstatė. Nepriklausomybės metais kunigu buvo Gustavas Al. Rauskinas, vėliau Ark. Laukožilis. Pamaldos buvo laiko­mos lietuviškai ir latviškai. II pas. karo metu bažnyčios pastatas vėl apdegė ir šiaip jau nukentėjo. Pokario metais bažnyčia atstatyta ir nuo 1957 m. joje vėl laikytos pamaldos. Ją ap­tarnavo Tauragės kunigas Jonas Kalvanas. Vėliau bažnyčia buvo konfiskuota ir joje įrengtas muziejus. Lietuvai atgavus nepriklausomybę atsikūrė ir Skuodo parapija. Šiuo metu ją aptarnauja kunigas Sauliu Varanavičius.

Dr. Kristupas Gudaitis