Kunigas: Arvydas Malinauskas

Raseinių, Kėdainių, Panevėžio, Jonavos parapijų svetainė

Parapijos tarybos pirmininkė Rūta Butkienė

Bagdoniškės g. 20,
LT-4400 Raseiniai
Tel.: 8-428-54864
Mob.: 8-612-72197

Pamaldos vyksta Stačiatikių Švč. Trejybės cerkvėje

Vytauto Didžiojo g. 12

Raseiniai

Raseinių parapijos istorija

Raseinių evangelikų liuteronų parapijos atkuriamosios pamaldos 2001 m. Parapija, kol neturi savo patalpų, meldžiasi stačiatikių bažnyčioje.

1554 m. Raseinius valdant Bilevičiams čia jau vyko evangelikų liuteronų pamaldos, tačiau parapija čia buvo įsteigta tik 1816 metais. 1818 metais Raseiniuose pastatyta medinė evangelikų liuteronų bažnyčia.
1853 metais iš lik­viduoto vienuolyno žemių rusų valdžia liuteronų parapijai paskyrė žemės sklypą. Vėliau jai atiteko ir nebaigta stalyti karmelitų bažnyčia, kuri buvo perstatyta į liuteronų bažnyčią ir 1862 metais pir­mąjį Advento sekmadienį buvo pašventinta. Už žemės sklypą parapija sumokėjo tik 17,75 rublių. 1862 metais Raseiniuose gyveno 9 tūkstančiai gyventojų, iš kurių buvo 150 liuteronų, o visoje apylinkėje – 372 liuteronai. Iki 1920 metų parapiją aptarnaudavo vizituojantys kunigai. Jiems nesant parapijos dvasinius reikalus tvarkydavo kantoriai. Kantorius Korys kartu buvo ir parapijos mokytojas, slapta mokęs vaikus religijos dalykų. Per savo kantoriavimo laikotarpį jis mokė apie 50 vaikų. 1919 m. gegužės 16 d. gais­ras sunaikino 5 parapijai priklausančius pa­status. Po gaisro kantorius Korys sunkiai susirgo ir išvyko į Vokietiją gydytis. Būdamas ligoninė­je kreipėsi pagalbos į Amerikos liuteronų Missouri sinodą, kuris Raseinių bažnyčiai pasky­rė 13.890 markių; gauta ir daugiau aukų, at­statyta mokykla, kantoratas. 1923 metais atidaryta pa­rapinė mokykla, kurioje mokėsi 25 vaikai. Ją 1926 metais perėmė vokie­čių „kulturverbando“ skyrius. Parapijai tuo metu priklausė 600 parapiečių. Pamaldos buvo laikomos lietuviškai ir vokiškai. 1933 m. ją aptarnavo Skirsnemunės-Žvyrių parapijos kunigas Jekelis.

Senoji Raseinių liuteronų bažnyčia

Raseinių bažnyčia gyvavo iki 1953 metų, kada sovietų valdžios nutarimu ji buvo nugriauta. Tuo metu Raseinių parapiją aptarnavo kunigas Arvydas Briedis ir Jurgis Gavėnia. Nuo 1953 metų parapijos veikla nutrūko, vykdavo tik atskiros maldos valandos likusiųjų tikinčiųjų namuose.
2001 m. rugsėjo 8 d., po 48 metų pertraukos, įvyko atkuriamosios Raseinių parapijos pamaldos. Parapija susirinko maldai Raseinių stačiatikių bažnyčioje, gavus vietos kunigo ir vyskupo sutikimą. Šiuo metu parapiją sudaro apie 100 narių. Ją aptarnauja kun. Ridas Tamulis.