Mes tikime (į) vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės,

regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Mes tikime (į) vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo

Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą

iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį

vienos prigimties su Tėvu. Per Jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų,

žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios

Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo

žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, Jis dėl mūsų buvo prikaltas

ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte

išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų

ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir

mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Mes tikime (į) Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią

iš Tėvo (ir Sūnaus), su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,

kalbėjusią per pranašus.

Mes tikime vieną, šventą, visuotinę, apaštališką Bažnyčią. Mes

pripažįstame vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame

mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.