MAŽASIS KATEKIZMAS

PIRMOJI DALIS

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Pirmasis įsakymas

Aš esu Viešpats, tavo Dievas, neturėk kitų dievų šalia manęs.

Ką tai reiškia?

Mes turime visų labiausiai bijotis Dievo, Jį mylėti ir Juo pasitikėti.

Antrasis įsakymas

Netark savo Dievo vardo be reikalo.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad Jo vardu nekeitume,

neprisiektume, neburtume, nemeluotume, neapgaudinėtume, bet

Jo visais atvejais šauktumės, melstumės, Jį garbintume ir Jam

dėkotume.

Trečiasis įsakymas

Atmink šventą dieną švęsti.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad nepaniekintume pamokslo ir Jo žodžio, bet jį laikytume šventu, noriai klausytume ir mokytumės.

Ketvirtasis įsakymas

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi ir ilgai

gyventumei žemėje.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo gimdytojų ir

vyresniųjų neniekintume nei įpykintume, bet juos gerbtume,

jiems tarnautume, jų klausytume, juos mylėtume ir brangintume.

Penktasis įsakymas

Nežudyk.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo kūnui

ir gyvybei nedarytume jokios žalos ir skriaudos, bet jam pagelbėtume

ir patarnautume visuose kūno varguose.

Šeštasis įsakymas

Neperženk santuokos.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad skaisčiai ir dorovingai

žodžiais ir darbais gyventume ir kiekvienas savo žmoną

ar vyrą mylėtume ir gerbtume.

Septintasis įsakymas

Nevok.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo pinigų

nei turto nevogtume, nei netikra preke ar apgaule neišviliotume,

bet jam padėtume turtą ir maistą išlaikyti ir apsaugoti.

Aštuntasis įsakymas

Neliudyk neteisiai prieš savo artimą.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo neapšmeižtume,

neišduotume, neapkalbėtume, jo šlovės nesuterštume,

bet turime jį užtarti, gera apie jį kalbėti ir gera jam linkėti.

Devintasis įsakymas

Negeisk savo artimo namų.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo palikimo

arba namų netykotume užgrobti klasta ar pasisavinti tariama

teise, bet stengtumės jam padėti juos išlaikyti.

Dešimtasis įsakymas

Negeisk savo artimo žmonos (vyro), tarno, tarnaitės,

gyvulių ir nieko kito, kas jam priklauso.

Ką tai reiškia?

Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo žmonos

(vyro) ar jo šeimynos neviliotume, jo gyvulių nesisavintume,

bet stengtumės, kad visa pasiliktų savo vietoje ir atliktų, kas

pridera.

Ką Dievas sako apie visus šiuos įsakymus?

Jis sako taip:

„Aš esu Viešpats, tavo Dievas, griežtas ir keršijąs Dievas, kuris baudžia vaikus iki trečios ir ketvirtos kartos už manęs nekenčiančių tėvų nuodėmes, bet pasigailiu iki tūkstantosios kartos tų, kurie mane myli ir vykdo mano įsakymus“. (Iš 20,5-6)

Ką tai reiškia?

Dievas grasina bausti visus, kurie peržengia šiuos įsakymus.

Todėl turime bijotis Jo rūstybės ir nenusidėti šiems įsakymams.

Bet Jis žada malonę ir visa gera tiems, kurie pildo Jo įsakymus.

Todėl turime Jį mylėti, Juo pasitikėti ir mielai pildyti Jo įsakymus.

ANTROJI DALIS

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai

P i r m a s i s t i k ė j i m o s k y r i u s

Apie sutvėrimą

Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.

Ką tai reiškia?

Tikiu, kad Dievas yra mane sutvėręs kartu su visais tvariniais, davęs man kūną ir sielą, akis, ausis ir visus sąnarius, išmintį ir visus pojūčius ir ligi šiol mane išlaiko. Be to, drabužius ir apavą, valgį ir gėrimą, namus ir ūkį, žmoną ir vaikus, dirvą, gyvulius ir visokį turtą – visa, kas reikalinga kūnui ir gyvybei. Jis dosniai kasdien mane aprūpina, apgina nuo visokių pavojų, sergsti nuo viso pikto ir globoja. Ir tai Jis daro iš tikro tėviško gerumo ir gailestingumo, be jokio mano paties nuopelno ar vertės. Už visa tai aš turiu Jam dėkoti, Jį garbinti, Jam tarnauti bei būti paklusnus.

Tai tikriausia tiesa.

A n t r a s i s t i k ė j i m o s k y r i u s

Apie atpirkimą

Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris

prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos,

kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs

ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš

numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,

iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Ką tai reiškia?

Tikiu, kad Jėzus Kristus – tikrasis Dievas, gimęs iš Tėvo

prieš amžius, Jis taip pat tikras Žmogus, gimęs iš Mergelės

Marijos, yra mano Viešpats, kuris mane, prapuolusį ir pasmerktą

žmogų, atpirko iš visų nuodėmių, išvadavo iš mirties ir velnio

galybės – ne auksu ar sidabru, bet savo šventu ir brangiu krauju

bei savo nekalta kančia ir mirtimi, kad aš Jam tikrai tekčiau ir

Jo valdomas gyvenčiau Jo karalystėje ir Jam tarnaučiau amžinojoje

teisybėje, nekaltybėje ir išganyme, lygiai kaip Jis, prisikėlęs

iš numirusių, amžinai gyvena ir viešpatauja. Tai tikriausia tiesa.

Tr e č i a s i s   t i k ė j i m o   s k y r i u s

Apie pašventinimą

Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Ką tai reiškia?

Tikiu, kad aš savo paties protu ir jėgomis negaliu į savo Viešpatį Jėzų Kristų tikėti, nei prie Jo artintis, bet Šventoji Dvasia mane per Evangeliją pašaukė, savo dovanomis apšvietė, tikru tikėjimu pašventė ir išlaikė, taip kaip Ji visą žemės krikščioniją pašaukia, surenka, apšviečia, pašventina ir tikru vieningu

tikėjimu Jėzuje Kristuje išlaiko. Šiame krikščionių Surinkime Ji man ir visiems tikintiesiems kasdien maloniai atleidžia nuodėmes ir Paskutiniojo teismo dieną mane su visais mirusiaisiais prikels ir man bei visiems Kristų tikintiems duos amžinąjį gyvenimą. Tai tikriausia tiesa.

TREČIOJI DALIS

VIEŠPATIES MALDA

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

K r e i p i m a s i s

Tėve mūsų, kuris esi danguje!

Ką tai reiškia?

Šiais žodžiais Dievas ragina mus tikėti, jog Jis yra mūsų tikras Tėvas, o mes tikri Jo vaikai, kad drąsiai ir pasitikėdami Jį melstume, kaip mylimi vaikai prašo savo mylimą tėvą.

P i r m a s i s p r a š y m a s

Tesie šventas Tavo vardas.

Ką tai reiškia?

Dievo vardas, tiesa, savaime yra šventas, bet mes šia malda

prašome, kad jis būtų šventas ir tarp mūsų.

Kaip tai įvyksta?

Kai Dievo žodis mokomas aiškiai ir teisingai ir mes, kaip

Dievo vaikai, šventai pagal jį gyvename. Padėk tai mums,

mielasis dangaus Tėve! Bet kas kitaip moko ir gyvena, nekaip

Dievo žodis moko, tas Dievo vardą daro nešventą tarp mūsų –

nuo to saugok mus, dangaus Tėve!

A n t r a s i s p r a š y m a s

Teateinie Tavo karalystė.

Ką tai reiškia?

Dievo karalystė ateina ir be mūsų maldos, bet mes prašome šioje maldoje, kad ji ir pas mus ateitų.

Kaip tai įvyksta?

Tai įvyksta, kai dangaus Tėvas mums siunčia savo Šventąją Dvasią ir mes per Jo malonę tikime Jo šventuoju žodžiu ir pamaldžiai gyvename – čionai laikinai ir tenai amžinai.

Tr e č i a s i s  p r a š y m a s

Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Ką tai reiškia?

Dievo gera ir maloninga valia vyksta ir be mūsų maldos, bet mes šioje maldoje prašome, kad ji vyktų ir pas mus.

Kaip tai įvyksta?

Kai Dievas visus piktus sumanymus ir norus, tai yra velnio, pasaulio ir mūsų kūno pogeidžius sulaužo ir neduoda valios tam, kas mums trukdo Dievo vardą šventu laikyti ir Jo karalystei ateiti, kai Jis sustiprina ir tvirtai visus išlaiko savuoju žodžiu ir tikėjimu iki mūsų amžiaus pabaigos. Tai yra Jo geroji ir maloningoji valia.

K e t v i r t a s i s p r a š y m a s

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.

Ką tai reiškia?

Dievas duoda kasdienės duonos ir be mūsų maldos visiems, net ir blogiems žmonėms, bet šia malda mes prašome, kad Jis duotų mums tai suprasti ir kad mes dėkingi priimtume savo kasdienę duoną.

Kas tai yra kasdienė duona?

Kasdiene duona vadiname visa, kas reikalinga kūnui išlaikyti:

valgį, gėrimą, rūbus, apavą, namus, sodybą, laukus, gyvulius,

pinigus, turtą, gerą vyrą ir gerą žmoną, gerus vaikus, gerą

šeimyną, gerą ir teisingą valdžią, gerą vyresnybę, gerą orą,

ramybę, sveikatą, dorą, garbę, gerus draugus, ištikimus kaimynus

ir panašius dalykus.

P e n k t a s i s p r a š y m a s

Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo

kaltininkams.

Ką tai reiškia?

Mes šioje maldoje prašome, kad Dievas nežiūrėtų mūsų nuodėmių ir dėl jų tokios maldos mums nedraustų, nors mes nesame verti nei nusipelnę priimti tai, ko meldžiame, nes kasdien nusidedame ir vien bausmės nusipelnome, tačiau prašome Jį mums tai duoti vien iš malonės. Tai ir mes norime širdingai atleisti ir mielai daryti gera tiems, kurie mums nusikalsta.

Š e š t a s i s   p r a š y m a s

Ir nevesk mūsų į pagundą.

Ką tai reiškia?

Dievas negundo nė vieno, bet mes šioje maldoje prašome, kad Dievas malonėtų mus saugoti ir apginti, jog velnias, pasaulis ir mūsų pačių kūnas mūsų neapgautų ir nenuvestų į netikėjimą, neviltį bei kitas didžias gėdas ir nuodėmes ir mes nors būtume gundomi, pagaliau ištesėtume ir pergalėtume.

S e p t i n t a s i s p r a š y m a s

Bet gelbėk mus nuo pikto.

Ką tai reiškia?

Visa trumpai suglaudus, mes prašome šioje maldoje, kad

dangaus Tėvas išgelbėtų mus nuos visų blogybių ir pavojų,

gresiančių kūnui ir sielai, turtui ir garbei, ir pagaliau mūsų

mirties valandai išmušus, duotų išganingai baigti savo amžių ir

po šių vargų maloniai priimtų pas save į dangų.

P a b a i g o s ž o d ž i a i

Nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.

Amen.

Ką reiškia žodis „Amen“?

Kad aš tikrai tikėčiau, jog tokie prašymai dangaus Tėvui

patinka ir Jis juos išklauso, nes Jis pats yra įsakęs taip melstis

ir žadėjo mus išklausyti. „Amen, amen“ – tai reiškia: „tikrai,

tikrai taip turi būti“.

KETVIRTOJI DALIS

ŠVENTOJO KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Krikštas?

Krikštas yra ne tiktai paprastas vanduo, bet vanduo, patvirtintas

Dievo įsakymu ir sujungtas su Dievo žodžiu.

Koks gi yra tas Dievo žodis?

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Mato evangelijos paskutiniame

perskyrime sako: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais

visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus,

ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28,9).

Ką duoda ir gelbėja Krikštas?

Jis savo veikimu teikia nuodėmių atleidimą, išgelbėja nuo mirties ir nuo velnio ir dovanoja amžinąjį išgelbėjimą visiems, kurie tiki, ką skelbia Dievo žodis ir pažadas.

Kuris gi yra šis Dievo žodis ir pažadas?

Mūsų Viešpats Jėzus sako: „Kas tiki ir yra pakrikštytas,

bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas“ (Mk 16,16).

Kaip vanduo gali daryti tokius didžius veiksmus?

Savaime vanduo to nedaro, bet Dievo žodis, kuris yra su tuo vandeniu sujungtas, ir tikėjimas, kuris pasikliauja su tuo vandeniu sujungtu Dievo žodžiu. Be Dievo žodžio vanduo yra tik paprastas vanduo, joks krikštas, bet kada jis sujungiamas su Dievo žodžiu, jis yra Krikštas, tai yra vanduo, pilnas malonės

ir gyvybės, tai atgimdantis nuplovimas Šventojoje Dvasioje, kaip sako apaštalas Paulius laiške Titui: „Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, Jo malone išteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Tai tikras žodis“ (Tit 3,5-8).

Ką reiškia toks krikštijimas vandeniu?

Tai reiškia, kad senasis Adomas (žmogus) kasdieniu atgailavimu

ir atsivertimu mumyse turi būti paskandintas ir mirti su

visomis nuodėmėmis bei blogais geismais ir kasdien turi prisikelti

ir atgimti naujas žmogus, kuris teisus ir šventas Dievo akyse

gyventų amžinai.

Kur tai parašyta?

Šventasis Paulius sako: „Taigi Krikštu mes esame kartu

su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš

numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi

atnaujintą gyvenimą“ (Rom  6,4).

PENKTOJI DALIS

MOKYMAS APIE DANGAUS RAKTUS IR IŠPAŽINTĮ

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

M o k y m a s   a p i e   r a k t ų   g a l i ą

Kas yra raktų galia?

Raktų galia yra ypatinga dvasinė galia, kurią Kristus suteikė žemėje savo Bažnyčiai atgailaujančiųjų nuodėmėms atleisti ir neatgailaujančiųjų nuodėmėms sulaikyti tol, kol jie jų neapgailės.

Kur tai parašyta?

Taip rašo šventasis evangelistas Jonas: „Tai pasakęs, Jis kvėpė į juos ir tarė: ‘Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos’“ (Jn 20, 22-23).

Kokį tikėjimą įkvepia tau šie žodžiai?

Tikiu, kad Kristaus pašauktieji tarnai pagal šį dievišką paliepimą vykdo savo pareigas ir ypač tuo, kad jie atvirai nuodėmiaujančius ir neatgailaujančius nusidėjėlius atskiria nuo krikščionių

Bažnyčios, o tiems, kurie apgaili savo nuodėmes ir nori pasitaisyti, atleidžia, kad tai galioja ir teisinga yra ir danguje, lyg tai būtų atlikta paties mūsų mielojo Viešpaties Jėzaus Kristaus.

M o k y m a s  a p i e   i š p a ž i n t į

Kas yra išpažintis?

Išpažintis susideda iš dviejų dalių: pirmoji, kai mes išpažįstame savo nuodėmes, ir antroji, kai mes gauname iš kunigo nuodėmių atleidimą taip, tarsi tai būtų iš paties Dievo ir ne abejojame, bet tvirtai tikime, kad mūsų nuodėmės yra taip atleidžiamos ir Dievo akivaizdoje danguje.

Kokias nuodėmes turime išpažinti?

Mes turime suvokti, kad prieš Dievą esame kalti dėl visų nuodėmių, netgi dėl tų, kurių mes patys nesuprantame – taip, kaip tai daRom e maldoje „Tėve mūsų“, tačiau kunigui turime išpažinti tik tas nuodėmes, apie kurias patys žinome ir širdyje gailimės.

Kokios tai nuodėmės?

Daryk tai pagal dešimt Dievo įsakymų, kas bebūtum – šeimos tėvas ar motina, sūnus ar duktė, šeimininkas, šeimininkė ar tarnas. Ar nebuvai klastingas, netikintis, tingus, barningas, ar neįžeidei tyčia kitą savo žodžiu ar darbu, ar nevogei, nebuvai aplaidus, nerūpestingas, ar nepakenkei kam nors?

Tr u m p a s   p a m o k y m a s   a p i e   a s m e n i n ę   i š p a ž i n t į

Kai tau reikia nuodėmių atleidimo, eik pas savo kunigą ir kalbėk taip: „Gerbiamasis kunige, aš prašau išklausyti mano išpažintį ir paskelbti man Dievo vardu nuodėmių atleidimą“. Išsakyk jam visa, kas slegia tavo širdį. Įdėmiai išklausyk, ko jis tave moko ir kaip guodžia tave Dievo žodžiu, kaip po to Dievo vardu skelbia tau nuodėmių atleidimą tokiais žodžiais: „Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir Jo paliepimu aš atleidžiu tau tavo nuodėmes vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Eik ramybėje!”

ŠEŠTOJI DALIS

ŠVENTOSIOS VAKARIENĖS SAKRAMENTAS

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Šventoji Vakarienė?

Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti.

Kur tai parašyta?

Tai rašo šventi evangelistai Matas, Morkus, Lukas ir šventas apaštalas Paulius: „Mūsų Viešpats Jėzus Kristus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, laužė ir davė savo mokiniams, sakydamas: ‘Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui’. Tuo pačiu būdu po vakarienės Jis paėmė taurę, dėkojo ir davė jiems sakydamas: ‘Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Naujojo Testamento kraujas, kuris už jus ir už daugelį išliejamas nuodėmių atleidimui. Tai darykite, kiek kartų gersite, mano atminimui’“. (Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1 Kor 11,23-25).

Ką suteikia toks valgymas ir gėrimas?

Tai rodo mums šie žodžiai: „už jus atiduodamas” ir “išliejamas nuodėmių atleidimui“. Tokiais žodžiais šiuo sakramentu suteikiamas nuodėmių atleidimas, gyvybė ir išganymas, nes kur yra nuodėmių atleidimas, ten gyvybė ir išganymas.

Kaip gali kūniškas valgymas ir gėrimas daryti tokius didžius veiksmus?

Pats valgymas ir gėrimas to nedaro, bet žodžiai „už jus atiduodamas” ir “išliejamas nuodėmių atleidimui“. Šie žodžiai kartu su kūnišku valgymu ir gėrimu yra svarbiausias sakramento dalykas, ir kas šiais žodžiais tiki, tai įgyja tai, ką jie skelbia ir žada – nuodėmių atleidimą.

Kas tokį Sakramentą vertingai priima?

Pasninkauti ir kūniškai pasiruošti yra geras išorinis pasiruošimas, bet tik tas yra tikrai vertas ir gerai pasiruošęs, kuris tiki šiais žodžiais: „už jus atiduodamas“ ir „išliejamas nuodėmių atleidimui“. Kas šiais žodžiais netiki ar abejoja, yra nevertas ir nepasiruošęs, nes žodžiai „už jus“ reikalauja tikrai tikinčių širdžių.