Šventės, jubiliejai

Vanagų bažnyčios 110 metų jubiliejus

2019 Rugpjūčio mėn. 21 d.

Rugpjūčio 10 d. Vanagų parapija šventė Vanagų bažnyčios 110 metų sukaktį. Šventei buvo pasirinktas šeštadienis, kad galėtų dalyvauti kuo didesnis skaičius aplinkinių parapijų kunigų.

 

Pamaldose dalyvavo kunigai Remigijus Šemeklis (parapijos klebonas), Reinholdas Moras (Klaipėda), Liudvikas Fetingis (Plikiai, Dovilai), Valdas Miliauskas (Žem. Naumiestis), Gediminas Kleinas (Pagėgiai, Rukai), Romualdas Liachavičius (Augsburgas, Vokietija), Mindaugas Žilinskis (Kintai, Saugos). Pamaldose giedojo choras „Laudamus“ iš Šilutės (vad. Irena Šemeklienė, koncertmeisterė Kristina Būdvytytė-Mejerė). Vanagiškių pasveikinti ir pasidžiaugti gražiai tvarkoma bažnyčia bei aplinka susirinko nemažas būrys aplinkinių parapijų tikinčiųjų.

 

Tačiau pasirengimas šventei prasidėjo ne šventinį šeštadienį, o - daug ankščiau. Nemažas būrelis Vanagų parapijos narių tvarkė bei puošė bažnyčią, nepamiršdami ir aplinkos šalia bažnyčios; kepė pyragus, pynė vainikus ir puošė pagrindinio įėjimo duris, tvirtino skaičius 110 prie bažnyčios fasado. Prisimenant jų nuveiktus pasiruošimo šventei darbus, tinka viena graži rašytojos Ievos Simonaitytės citata: „Šiandien ant Aukštųjų kalno stovi bažnyčia, maža, bet daili ir jauki bažnytėlė. Rasi ir dėl to ji žmonėms tokia maloni, kad patys rūpinsi jos statyba; patys ranką pridėjo, vargo, akmenų ritino; […] juk patys sodino ir lapuočių medelių aplink ją. Jų, deja, daug nudžiūvo, palikdami vietą pušaitėms ir eglaitėms, kurios, rodos, nė nemano trauktis, nes juk jų čia tėviškė.“

 

Dar kartą teko įsitikinti, kad vanagiškiai ir toliau atsidavusiai rūpinasi savo bažnyčia, kaip prieš tai darė jų tėvai ir protėviai. Niekada, net sunkiausiais pokario metais, ji nebuvo apleista. Visada prižiūrėta, pagal išgales remontuojama ir tvarkoma.

 

Pamaldų metu iš kunigų lūpų nuskambėjo daug gražių bei pamokančių žodžių. Vietoje pamokslo, kiekvienas šventėje dalyvavęs kunigas turėjo galimybę pasidalinti savo mintimis, sveikinimo žodžiu bei dvasiniais pamokymais.

 

Ypatingai džiugu, kad šventėje dalyvavo kunigas Moras iš Klaipėdos, kuris nuo 1996 iki 2002 metų Vanagų parapijos klebonu. Jis prisiminė dar 1999 metais organizuotą 90 metų šventę, sulaukusią gausaus būrio svečių ir iš Vokietijos.

 

Pamaldų metu giesme buvo prisimintas ilgametis Vanagų parapijos kunigas Ernstas Roga, kuriam šiais metais būtų suėję 90 metų.

 

Po pamaldų choras „Laudamus“ surengė trumpą giesmių ir dainų koncertą. Įsiamžinus bendroje nuotraukoje priešais bažnyčią, visi buvo pakviesti pasivaišinti parapijiečių suruoštomis vaišėmis.

 

Keletas faktų prisimenant kun. Ernstą Rogą

 

Kun. Ernst Roga

 

¬1929-08-04 Rukuose (Pagėgių apskritis).

 

† 2010-09-13 Nebroje, Johanitų ordino prieglaudoje (Vokietija).

 

Palaidotas 2010 m. rugsėjo 23 d. Vanagų kapinėse.

 

Po karo, 1948 m. dirbdamas ūkyje stipriai peršalo ir buvo paralyžiuotas. Gydėsi Tauragės ligoninėje. Pasiligojęs ėmė studijuoti Šv. Raštą ir skaityti įvairias religines knygas. Tuomet nusprendė duoti priesaiką, kad jei pasveiks, ims skelbti Dievo Žodį. Tačiau, kaip buvo Dievo lemta, pilnai Enstas Roga nebepasveiko. Visą likusį gyvenimą nebegalėjo dirbti sunkaus darbo, liko silpnos sveikatos.

 

1952 metais įsijungė į Naustubrių surinkimą ir pradėjo pamokslauti. Kitais metais tapo pilnateisiu Dievo Žodžio sakytoju. Dėl savo veiklos, buvo sovietinės valdžios stebimas ir ne kartą įspėtas.

 

1967 m. rugpjūčio 31 d. mirus Vanagų parapijos kunigui Jurgiui Sprogiui, lapkričio 7 d. įvestas diakono tarnystei Vanaguose. 1969 m. vasario 23 d. Vanaguose buvo ordinuotas kunigu-diakonu. 1969 – 1979 m. lankė kursus Rygos liuteronų seminarijoje. 1979 m. rugsėjo 23 d. šv. Gertrūdos bažnyčioje Rygoje buvo ordinuotas pilnateisiu kunigu, suteikiant teisę nešioti sidabrinį kryžių. Po 1997 m. patirtos traumos, buvo apgyvendintas Vokietijoje Johanitų ordino prieglaudoje, tačiau tol, kol sveikata leido, vasaras leisdavo Lietuvoje, lankydamas pažįstamus ir uoliai ragindamas juos atsiversti.

 

Kunigas E. Roga kunigavo ne tik Vanaguose, bet ir Kintuose, Ramučiuose, Rukuose, Šilutėje, Vyžiuose. Dalyvavo organizuojant pirmąsias stovyklas Būtingėje, o vėliau - Vanaguose. Ragino tiek jaunus, tiek senus atsiversti ir gyventi pagal Dievo Žodį. Palaikė draugiškus ryšius su įvairių konfesijų dvasininkais ir tikinčiaisiais.

 

 

Vanagų parapijos istorija

 

1890 metais buvo įkurta savarankiška Vanagų dvasinė apylinkė, kuria nuo 1901 m. rūpinosi kunigas Martinas Melhornas, tačiau Vanagai ir toliau dar kurį laiką išliko Priekulės parapijos filija. 1905 m. Vanagams suteikiamos parapijos teisės ir kunigu paskiriamas Emilis Bleiveisas.

 

1906 metais pastatoma klebonija. 1907 metais padedamas bažnyčios kertinis akmuo, o 1909 metų vasario 21 d. įvyko naujosios bažnyčios pašventinimo pamaldos, į kurias susirinko gausus būrys garbingų svečių.

 

Vanagai – gimtoji rašytojos Ievos Simonaitytės parapija. Rašytoja Vanaguose buvo konfirmuota. Vėliau grožinėje literatūroje aprašė, kokį pirmą ir neišdildomą įspūdį jai paliko Vanagų bažnyčia.

 

Nuo 1914 metų iki savo amžiaus pabaigos Vanaguose kunigavo ir ryškų antspaudą parapijos istorijoje paliko misionierius Kristupas Lokys, skatinęs lietuvybę, steigęs lietuviškas draugijas. Nuo 1922 m. kunigavo Aleksanderis Ogilvie, Johanas Žalys, Oto Vosylius. 1940 - 1944 metais Vanagų parapija neturėjo savo kunigo. Parapiją aptarnavo iš Priekulės atvykstantys kunigai. Po karo, 1945 metais pamaldas Vanaguose pradėjo laikyti sakytojai M. Kybelka, J. Kuršius, J. Sprogys ir M. Klumbys. Pirmuosius pokario konfirmatus įžegnojo kun. Ansas Baltris iš Kretingos. 1950 metais Vanagų parapijos kunigu-diakonu ordinuojamas sakytojas Jurgis Sprogys. Šiam mirus, parapija nuo 1967 metų rūpinosi kunigas Ernst Roga. 1996 metais Vanagų parapiją iš kun. E. Rogos perėmė kun. Reinholdas Moras iš Klaipėdos.

 

1998 metais Vanaguose įvyko pirmoji jaunimo stovykla, kurią organizavo Klaipėdos universiteto evangeliškos teologijos studentai. Ši stovykla, kurią dabar organizuoja kun. Liudas Miliauskas (Čikaga), į Vanagus kasmet sutraukia virš 500 paauglių iš visos Lietuvos.

 

1999 m. rugpjūčio 22 d. vysk. Jonas Kalvanas (Jaunesnysis) Vanaguose įvedė diakono tarnystei teologijos studentą Remigijų Šemeklį. Po ordinacijos, vykusios 2002 m. rugpjūčio 31 d. Šilutėje, konsistorijos sprendimu, kun. Remigijus Šemeklis buvo paskirtas Šilutės ir Vanagų parapijų klebonu.

 

1996 – 2004 metais vyko Vanagų bažnyčios restauracija. Buvo pakeistas bažnyčios stogas, suremontuoti vargonai, sutvarkyti vitražai. 2010 metais užbaigtas restauruoti Vanagų klebonijos pastatas. 2013 metais atkurtas ūkinis pastatas. Paveldo restauracijos darbus finansavo Lietuva ir Vokietija, Klaipėdos r. savivaldybė ir pavieniai aukotojai. Pastatų restauravimu rūpinosi Jonas Skėrys iš Vokietijos ir Vanagų parapijos pirmininkas Manfrydas Sprogys.

 

Vietiniams Romos katalikų tikybos žmonėms pageidaujant, nuo 2018 metų Vanagų bažnyčioje pradėtos aukoti mišios ir Romos katalikams. Į Vanagus atvyksta Veiviržėnų Romos katalikų parapijos klebonas kun. Vidmantas Gricius.

 

 

"Kelio inf."