Bažnytinė muzika

“Septynios liuteronų giesmės” – koncertas Palangos bažnyčioje

2019 Spalio mėn. 08 d.

Palangiškius maloniai nudžiugino koncertas, kurį spalio 5 d. parapijai padovanojo Lietuvos evangeliškos muzikos sandrauga. Jame Sandraugos choras giedojo septynias giesmes, kurių liaudies melodijas užrašė ir rankraštyje paliko Tauragės krašto vargonininkas Jurgis Paliokas (1923-2008). Chorui ir vargonams giesmes pritaikė kompozitorius ir dirigentas Laurynas Vakaris Lopas.

Šios giesmės liudija didžiulį liuteroniškų liaudies giesmių melodijų lobyną. 19 a. liuteronų parapijose plintant pietizmo judėjimui, pamaldoms renkantis pas ūkininkus namuose, liuteroniškos giesmės pradėtos giedoti pagal liaudies melodijas, kurios vienur mažiau, kitur labai skyrėsi nuo oficialiųjų bažnytinių choralų, iš kurių buvo giedama bažnyčioje. Šių melodijų vertę pirmasis pažino Tilžės lietuvių parapijos kunigas Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas, 1894 m. išleidęs 115 lietuviškų giesmių rinkinį „Giesmių balsai“. Liaudies giesmių melodijas vėliau rinko ir užrašė Tilžės vargonininkas Mikelis Genys, Valteris Banaitis. Sovietmetyje jas užrašė Batakių vargonininkas Jurgis Dikšaitis, Sartininkų - Jurgis Paliokas, kunigai ir bažnytinių chorų vadovai. Jų dėka liuteroniškos liaudies muzikos lobynas pasiekė mūsų dienas. Dalis šių liaudies melodijų įtrauktos ir į 2007 m. Lietuvos liuteronų Bažnyčios giesmyną „Krikščioniškos giesmės“.

Kompozitoriaus L. V. Lopo liaudies melodijomis įbalsintos ir chorui pritaikytos giesmės giliai palietė tikinčiųjų širdis. Koncerto metu kai kurių tikinčiųjų akyse spindėjo ašaros. Visos giesmės kristocentrinės. Jose giedama apie Kristaus meilę žmogui ir atperkančią jo mirtį už pasaulio nuodėmes, atgimimą ir amžinojo gyvenimo pažadą Krikšte, apie Kristaus laukimą Advento laikotarpyje, Viešpaties kančią Gavėnios metu, apie krikščionio džiaugsmą išaušus šventadienio rytui, paguodą kryžiuje ir amžinojo gyvenimo ilgesį.

Muzikos sandrauga ir jos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė norėtų, kad šias giesmes giedotų parapijų ir kiti chorai, kad jos pasiektų kuo daugiau tikinčiųjų širdžių, todėl šiais metais Sandrauga išleido atskirą šių giesmių leidinį: „Septynios liuteronų giesmės mišriam chorui ir vargonams“. Jos perteikia turtingą liuteronišką liaudies giedojimo tradiciją, skelbia išgelbėjimą per Jėzų Kristų, todėl jos visuomet bus svarbios krikščioniui. „Tai yra mūsų visų dvasinis pagrindas ir turtas“, – sako L. Matuzaitė-Kairienė.

 

Kun. Darius Petkūnas