Aktualu

Suskaitmenintas Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios fotoarchyvas

2021 Balandžio mėn. 09 d.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje 2019–2021 m. buvo ištirtas, suskaitmenintas ir sukeltas į LIMIS buv. Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios (toliau – ELB) fotoarchyvas (633 vnt.).

 

Iki parapijų padalijimo 1933 m., Alkiškiai priklausė didelei Šiaulių ELB parapijai (plačiau žr.). Šis archyvas saugomas Alkiškių bažnyčioje. Tai – turtingas (kelių tūkstančių) fotografijų rinkinys, kuris apima XIX a. pabaigos – 1990 m. laikotarpį. Nuotraukose užfiksuoti asmenys, kurie kiek tai buvo įmanoma identifikuoti (konsultavo Kęstutis Pulokas (Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys), kun. doc. hab. dr. Darius Petkūnas, Vaidas Klesevičius, inžinierė Rasma Krūmiņa-Balklava (kraštietė, Ryga), kun. Guntis Kalme, Iveta Kalme (Latvijos ELB konsistorijos archyvarė) ir kt.).

Rinkinyje gausu Alkiškių (lat. Eltišķu baznīca, vok. Alkischek, Alkischki) parapijos kunigo Gustavo Aleksandro Rauskinio (1902–1979/1933–1979) gyvenimo epizodų – nuo pradžios mokyklos Mazsalacoje 1913–1916 m., tarnystės iki jo karinės tarnybos (vyr. leitenanto, 1922–1929 m.) Latvijos Respublikos kariuomenės IX Rėzeknės pėstininkų pulke (232 vnt. nuotraukų). Jos gerokai papildo informaciją apie šį Latvijos karinį darinį. Rinkinyje taip pat yra užfiksuotos Akmenės–Kruopių krašto (Akmenės, Ramučių, Bambalų, Alkiškių, Menčių) latvių mokyklos ir mokiniai, valstybinių ir kt. švenčių akimirkos (pavyzdžiui, 1936 ir 1938 m. – Lietuvos nepriklausomybės minėjimas vasario 16 dieną). Taip pat gausu Saunorių dvaro (Salnorių, vok. Sawnary, lat. Salnāri, nuo 1838 m. buvo pagrindinė Šiaulių ELB parapijos kunigų rezidencija) ir čia veikusių konfirmantų stovyklų, kasdienio gyvenimo, ūkio darbų, švenčių akimirkų (1935–1939 m.).

 

Rinkinyje yra nemažai Alkiškių bažnyčios interjero ir eksterjero, joje tarnavusių kunigų (Aleksandro Distono (1812–1905/1842–1896), Adolfo Jeskės (1896–1903), Edvino Švagerio (1912–2001/1980–2001)) nuotraukų. Taip pat yra užfiksuota ir filijų (Joniškio, Mažeikių, Radviliškio, Žagarės) bei gretimų parapijų (Žeimelio ir Pakruojo filijos), bendruomenių (Alkiškių, Daunoravos) kasdieninio ir dvasinio gyvenimo akimirkų: parapijiečių krikšto, konfirmacijų, jungtuvių ir laidotuvių, pamaldų, bažnytinių bei kapų (Alkiškiai) švenčių, garbių svečių (Lietuvos ELB latvių sinodo senjoro Eriko Leijerio, Latgalos liuteronų probsto Karlio Irbės (Kārlis Irbe, 1885–1966) vizitų akimirkos ir kt.

 

Nemažiau svarbios ir nuotraukos apie kitas Lietuvos ELB parapijas, konsistoriją, latvių ir lietuvių sinodus, juose dirbusius kunigus (vyr. Jonas Viktoras Kalvanas). Yra keletas vaizdų su parapijiečių tremties vieta Sibire (Buriat-Mongolijos ATSR), bermontininkų 1919 m. ir Antrojo pasaulinio karo pradžioje 1941 m. apgriauto Rygos senamiesčio, Lietuvos latvių bendruomenės visuomeninio gyvenimo (Vytauto Didžiojo universiteto latvių studentų draugijos „Sidabrenia“ senjoras) vaizdais.

 

Ši medžiaga turėtų praversti besidomintiems Lietuvos latvių bendruomenių ir latviškų evangelikų liuteronų parapijų (ne tik Alkiškių, bet ir Joniškio, Žagarės, Šiaulių ir kt.) istorija. Rinkinyje yra vertingų nuotraukų ir paveldosaugai. Visų pirma, minėtinos įvairios Lietuvos liuteronų bažnyčios (eksterjeras, interjeras ir liturginiai reikmenys). Taip pat G. Rauskinio bičiulio – Žanio Skudros (1924–1994, iš gretimo Bileikių kaimo Latvijoje) XX a. 6–7 deš. kelionių metu darytų Latvijos (Lestenė, Strutalė ir kt.), Lietuvos (Skuodas, Vanagai, Žeimelis ir kt.) evangelikų liuteronų, Romos katalikų bažnyčių (Skaistkalnė, Žagarė), jų griuvėsių, miestų (Žagarė, Joniškis), kitų kultūros paveldo objektų (dvarų (Mežuotnė), dvarininkų kapų koplyčių (Eduolė), kapaviečių (grafų Zubovų šeimos Medemrodėje), malūnų (Akmenė), infrastruktūros (perkėla per Nemunėlį ties Skaistkalne, senieji Kaunas–Šiauliai ir Kaunas–Ryga plentai) fotografijų. Yra ir XX a. 3–5 deš. Latvijos (Aucės, Tukumo, Rėzeknės, Valkos), Lietuvos miestų (Biržų, Vilniaus, Papilės), Rygos įlankos lyvių pajūrio kaimų (Apšciemo) panoramų ir vaizdų.

 

Šiuo metu Šiaulių „Aušros“ muziejuje sukaupta didžiausia Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir Lietuvos latvių tautinės bendrijos archyvinė ikonografinė medžiaga (1472 vnt., nuolat pildoma), kurios dalis apibendrinta ir pristatyta konferencijose, akademiniuose leidiniuose.

 

Informaciją rengė kultūros projektų vadybininkas dr. Ernestas Vasiliauskas

 

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia ir šventoriaus kapinės, vieškelis ir žvyrduobės. XX a. 4 deš. Fotografas nenustatytas. II p. 165

 

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia, interjeras. 1938-05-22. Kostas Indrulis. 170

 

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia, interjeras, vargonai. Fotografas nenustatytas. 1938-05-22. 171

 

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Kalėdų eglutė. 1938-12-31. Kostas Indrulis. 174

 

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, interjeras. 1940-02-26 – 1940-02-27. E. ir B. Zdanovskiai. 296

 

Pakruojo evangelikų liuteronų parapijiečiai prie uždarytos bažnyčios durų, pamaldas laiko kun. Erikas Leijeris. Fotografas nenustatytas. 1949 m. 87

 

Alkiškių (Šiaulių) evangelikų liuteronų parapijos kunigai (nuo 1842 m.), vinjetė. 1936 m. Fotografas nenustatytas. 183

 

Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapijos kunigas Adolfas Jeskė (1862–?/1896–1903). ~1900 m. Jankelis Girša Arnsonas. 182

 

Rėzeknės IX pėstininkų pulko šauktinių medicininis patikrinimas ir vyr. ltn. G. Rauskinis. 1928 m. balandis. Fotografas nenustatytas. 205

 

Rėzeknės IX pėstininkų pulko kareivių grupė. Iš kairės sėdi 3 – vyr. ltn. G. Rauskinis. 1928 m. vasara. Fotografas nenustatytas. 206

 

Rėzeknės IX pėstininkų pulko kariškių grupė. Iš kairės 3 – vyr. ltn. G. Rauskinis. 1928 m. balandis. Fotografas nenustatytas. 217

 

Alkiškių (taip pat ir Joniškio, Žagarės filijų) evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos kunigas Gustavas Rauskinis (1902–1979/1933–1979) Saunorių dvare, darbo kabinetas. 1934 m. birželio mėn. Fotografas nenustatytas. 29

 

Latvijos dailės parodos atidarymas Karo muziejuje Kaune. Iš kairės 3 – kun. Gustavu Rauskinis. 1938-11-18. Fotografas nenustatytas. 38

 

Latvijos Respublikos konsulatas Šiauliuose ir žmonių grupė (iš dešinės 1 – kun. Gustavas Rauskinis). 1939-04-12. Fotografas nenustatytas. 77

 

Alkiškių (taip pat ir Būtingės, Skuodo, Mažeikių, Žeimelio, Šiaulių) evangelikų liuteronų parapijos kunigas Gustavas Rauskinis (1902–1979/1933–1979) Alkiškių bažnyčioje. 1960-11-28. Fotografas nenustatytas. 224

 

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigų konferencija Vilniuje. 1940-05-26 – 1940-05-27. Fotografas nenustatytas. 234

 

Lietuvos-Latvijos-Estijos valstybių sąjungos atminimo alėjos sodinimo talka Saunorių dvare (klebonijoje, Kruopių vlsč.), asmenų grupė su kun. G. Rauskiniu. 1936-05-05. Fotografas nenustatytas. 50

 

Alkiškių evangelikų liuteronų konfirmantų eisena iš mokyklos į bažnyčią. Iš kairės 1– kun. Gustavas Rauskinis. 1940-07-14. Fotografas nenustatytas. 109

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė Alkiškiuose. Iškilminga eisena iš mokyklos į bažnyčią. 1936-02-16. Kostas Indrulis. 138

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė Alkiškiuose. Iškilminga eisena iš mokyklos į bažnyčią, tolumoje – Alkiškių latvių pradžios mokykla ir paštas. 1936-02-16. Fotografas nenustatytas. 139

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė Alkiškiuose. Dalyviai – prie Alkiškių latvių pradžios mokyklos. 1936-02-16. Fotografas nenustatytas. 140

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šventės minėjimas Alkiškių bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. G. Rauskinis. Prie altoriaus – mokyklų ir organizacijų 13 vėliavų. 1936-02-16. Fotografas nenustatytas. 141

 

Žagarės malūnininko latvio A. J. Zygelio laidotuvės, pakeliui iš bažnyčios į kapines. 1939-05-11. Fotografas nenustatytas. 79

 

Šapnagių k. latvių ūkininko Johano Roberto Jaunzemio laidotuvės – išlydėjimas į Alkiškių kapines. 1936-01-29. Fotografas nenustatytas. 124

 

Krišjanio Berzinio (iš Stočkių dvaro) laidotuvės – išlydėjimas į Alkiškių kapines. 1937-11-01. Fotografas nenustatytas. 126

 

Latvija, Rygos įlanka, lyvių Apšciemo (Apšciems) gyvenvietė. XX a. 3 deš. 273

 

Augstkalnės evangelikų liuteronų bažnyčia. Latvijos ELB vyskupas Gustavas Tūras (Gustavs Tūrs) laiko pamaldas. ~1960 m. Fotografas nenustatytas. 255

 

Plentas Kaunas–Šiauliai. 1956 m. Žanis Skudra. 286