Bažnyčia išeivijoje

Paskutinis Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijos Sinodas

2007 metais, gegužės 19 dieną Ziono lietuvių liuteronų bažnyčios, Oak Lawn mieste, Ilinojaus valstijoje, Amerikoje, delegatai iš Kanados, Amerikos ir Vokietijos uždarė Išeivijos Sinodą, kuris prieš 61 metus prasidėjo Lebenstedte, Vokietijoje, priimdami vienbalsiai Vienuoliktojo LELBI Sinodo rezoliuciją:

„Dėl prisijungimo prie Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios“

Susirinkę Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje (LELBI) vienuoliktajame Sinode parapijų atstovai ir dvasiškiai priėjo prie išvados:

Kadangi 1946 metų lapkričio 9-10 dienomis Lebensdte, Vokietijoje, sušaukto sinodo metu įkurtos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje pagrindinis tikslas buvo išsaugoti lietuvių evangelikų bažnytinių tradicijų tęstinumą ir, Lietuvai esant okupuotai, atstovauti jiems tremties sąlygomis už Lietuvos ribų;

Kadangi nuo 1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atsinaujino Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia (LELB), kuri nevaržomai galėjo vystyti veiklą skelbiant Kristaus Išganymo Evangeliją;

Kadangi, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje jau atliko savo pirminę užduotį;

Kadangi, Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Išeivijoje parapijos, esančios įvairiuose kraštuose, savarankiškai ir tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja su motinine Bažnyčia Lietuvoje;


Po iškilmingų pamaldų Ziono bažnyčioje

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia vėl gali savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą, o bendradarbiavimui tarp LELBI ir LELB nėra jokių teologinių, politinių bei teisinių kliūčių, LELBI sinodas nutaria: „Prisijungti prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir toliau tęsti savo misiją vienybėje su LELB. Nuo šiol parapijos, parapijiniai vienetai bei dvasininkai savarankiškai ieškos priimtinų būdų jungtis prie LELB, idant iki 2008 metų LELB eilinio Sinodo šis prisijungimo procesas būtų baigtas.“

Po šios rezoliucijos priėmimo, Išganytojo Parapijos, Toronte, atstovas ir „Tėviškės“ Parapijos, Čikagoje atstovas pristatė vyskupui Mindaugui Sabučiui parapijų priimtus ankščiau prašymus įstoti į LELB. Likusius Išeivijos Sinodo formalumus užbaigs iki 2008 m. LELB sinodo išeivijos prezidiumas, kuriam vadovaus kun. Valdas Aušra. Baigiant sinodo sesiją atstovai išreiškė savo padėką buvusiam vyskupui Hansui Dumpiui, suteikdami jam garbės vyskupo titulą.

Vakare Balzeko lietuvių muziejaus patalpose, Čikagoje, įvyko banketas.

Sekmadienį, gegužės 20 d. Ziono parapijos šventovėje įvyko iškilmingos pamaldos, kurias pravedė išeivijos dvasiškiai, ir giedojo jungtinis „Ziono“ ir „Tėviškės“ parapijų choras. Pamokslą pasakė vyskupas Mindaugas Sabutis.

Kun. Algimantas Žilinskas,
Toronto Išganytojo parapijos klebonas