Bažnyčia išeivijoje

Neeilinė šventė Hagene (Vokietijoje)

Šiuometinis šios gražios vasaros lietuvių susibūrimas Hagene kaip reta buvo gausus ir šventiškai nuotaikingas. Šio neeilinio surinkimo hageniečiai susidomėję laukė ir plačiau apie jį diskutavo. Birželio 10-oji bendruomenės narių tarpe buvo nekantriai laukiama.

Jaunas Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis su kunigais Mindaugu Kairiu, Mindaugu Žilinskiu ir Vilniaus parapijos vokaliniu ansambliu, viešėję evangelikų dienose Koelne pareiškė malonų norą ir sutikimą aplankyti Hageno lietuvių bendruomenę. O hageniečiams tai ištikrųjų buvo džiugi ir neeilinė šventė, nes dauguma jaunesniųjų bendruomeniečių dar nebuvo matę šaunaus (LELB) Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupo.
Kai šventės dalyviai užpildė salėje visas sėdimas vietas, kunigų ir ansamblio lydimas, pamaldų salėje pasirodė vyskupas M. Sabutis. Šventines pamaldas įžanginiu žodžiu pradėjo Hageno bendruomenės vadovas, kunigas - diakonas Valdas Jelis (Žielys). Įspūdingą ir visus sudominusį pamokslą pasakė garbingas svečias, vyskupas M. Sabutis. Net ir mažieji klausytojai tyliai klausėsi „dėdės“ vyskupo kalbos. Pamokslo metu buvo teigiamai įvertinta kunigo - diakono Valdo Jelio (Žielio) pastoracinė ir organizacinė veikla. Šį darbą mūsų Valdas Vokietijoje nesavanaudiškai ir išradingai dirba nuo 1997 metų. Taigi šie metai ir jo ordinacijos 10-mečio sukaktuvės.
Atsilankymo Hagene proga vyskupas M. Sabutis asistuojant kunigams M. Kairiui ir M. Žilinskiui, pagal LELB Konsistorijos sprendimą Valdą Jelį (Žielį) įvedė į pilnateisius kunigus, suteikiant jam sidabrinį kryžių. Taigi ir mums, hageniečiams, didelė šventė ir garbė! Šventinių pamaldų metu ir po jų skambiai giedojo ir dainavo vokalinis studentų ansamblis „Adoremus“, vadovaujamas jaunos gabios dirigentės Renatos Moraitės.
Vakare aktorė - režisierė Laura Šakurskytė - Žilinskienė susirinkusius įtraukė į linksmą meno programą, o neišdidus vyskupas ir humaniški kunigai mielai bendravo su hageniečiais ir svečiais.
Neeilinė šventė tęsėsi iki vėlaus vakaro – visiems buvo smagu ir linksma.

Gevelsbergas, 2007 m. birželis 10 d.
Hageno bendruomenės tarybos narys
Pranas Mirbachas