Bažnyčia išeivijoje

Mirė Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas

Sekmadienį, gruodžio 14 d., Vokietijoje staiga mirė ilgametis lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Penktadienį vakare, ištikus aneurizmui, jis buvo paguldytas į ligoninę Heidelberge, kurioje mirė.

Andrius Šmitas buvo gimęs 1947 m. liepos 8 d. šiaurės Vokietijoje Suderbrarup miestelyje, lietuvės ir Lietuvos vokiečio šeimoje. Tėvai, norėdami, kad Andrius ir jo broliai užaugtų lietuviškoje aplinkoje, išsiuntė juos į Vasario 16-tosios gimnaziją, kurią jis baigė 1967 metais. Bonnos universitete 1978 m. baigė istorijos ir teologijos studijas ir išlaikė pedagogo egzaminus. Tais pačiais metais vedė JAV lietuvaitę Marytę Dambriūnaitę, su kuria užaugino dvi dukteris.

Baigęs studijas, A.Šmitas dirbo vokiečių mokyklose, 1981-aisiais buvo pakviestas dirbti Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pavaduotoju (nuo 1972 m. jis buvo gimnazijos kuratorijos narys), o 1982 m. tapo jos direktoriumi. Nuo 2009 m. rugsėjo 1-osios A.Šmitas ketino išeiti į pensiją, buvo paskelbtos naujo gimnazijos vadovo paieškos.

Studentavimo laikotarpiu Andrius Šmitas aktyviai įsijungė į Lietuvių Bendruomenės ir Pabaltiečių studentų veiklą (Pabaltijiečių studentų krikščionių organizacija, vienijusi išeivijos lietuvius, latvius ir estus, bendradarbiavo ir su WSCF). Buvo Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) steigėjas ir Annaberge, netoli Bonnos, įsikūrusių Pabaltiečių krikščionių studentų namų tarybos ir valdybos narys. 1979 metais jis pirmininkavo IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ruošos komitetui, kuris Europoje surengė keletą savaičių besitęsusį suvažiavimą, subūręs daugiau nei tūkstantį lietuvių išeivių jaunimo iš įvairių pasaulio kraštų. Taip pat 1979-1981 m. vadovavo Vokietijos Lietuvių Bendruomenei. 1990 metais, Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, gimnazija tapo Lietuvai svarbiu ryšių centru, A.Šmitas dažnai vertėjavo Vokietijoje apsilankiusiems Lietuvos vyriausybės nariams. Į Lietuvą jis lydėjo įvairius Vokietijos valdžios atstovus, tarp jų Vokietijos krašto apsaugos ministrą F.J.Jungą, Heseno finansų ministrą K.Starzacherį ir kt. Už nuopelnus Lietuvai A. Šmitas apdovanotas ordinu.

Dvidešimt septynerius metus vadovaudamas lietuviškajai Hiutenfeldo Vasario 16-osios gimnazijai, Andrius Šmitas sugebėjo sudaryti sąlygas, kad ji liktų lietuviškumo židiniu Europoje, neleido vokiečių valdžiai ją uždaryti, praplėtė gimnazijos veiklą. Jo kadencijos metu lietuvių mokinių skaičius beveik padvigubėjo, o drauge su gimnazijos moksleiviais vokiečiais šiais metais siekė apie du šimtus. Buvo sustiprintos mokslo ir veiklos programos, atstatyta gaisro sunaikinta pilis ir pastatytas naujas bendrabutis. Gimnazija 1999 metais susilaukė Vokietijos valdžios pripažinimo, kuris užtikrino jos tolimesnę ateitį ir stipresnę finansinę paramą.

Andriaus Šmito laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 18 d., iš Hiuttenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčios. Nuliūdę liko: jo žmona Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, dukros Lina ir Daina, brolis Adolfas, uošvienė Elena Dambriūnienė, svainis Antanas Dambriūnas su šeima, kiti artimieji ir šeimos draugai.