Aktualu

Lietuvos Liuteronų Bažnyčia atsisveikino su mecenatu Kurtu Vėliumi

Mecenatas Kurtas Vėlius

2015 Kovo mėn. 06 d.

Viešpaties malonėn palydėtas Čikagos lietuvių ev. liuteronų “Tėviškės” parapijos steigėjas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos garbės narys, mecenatas Kurtas Vėlius.

Kurtas Vėlius gimė 1920 m. kovo 8 d., Stankiškėse, Kintų seniūnijoje, Šilutės apskrityje. Mokydamasis Kintų mokykloje įstojo į Klaipėdos krašto lietuvių Santaros draugiją, skatino lietuviškąjį patriotizmą, už ką, 1939 m. kraštą prijungus prie Vokietijos, buvo suimtas nacių saugumo policijos. Atgavęs laisvę optavo už Lietuvą. Įgijęs Lietuvos pilietybę apsigyveno Kaune, tačiau ten 1940 m. kelis kartus buvo tardytas kitos represinės institucijos - bolševikų NKVD milicijos. Vengdamas suėmimo, nelegaliai sugrįžo į tėviškę Stankiškėse, kur vėl patyrė sunkumų dėl lietuviško patriotizmo puoselėjimo. Karo pabaigoje K. Vėlius pasitraukė į Vokietiją, o vėliau išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje.

K. Vėlius buvo vienas Čikagos liuteronų “Tėviškės” parapijos steigėjų ir Mažosios Lietuvos Fondo Tarybos pirmininkų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, mecenatas dosniai rėmė šalies liuteronų bažnyčių restauraciją, knygų leidybą, labdarybės veiklą, itin dosnia auka parėmė Palangos liuteronų bažnyčios statybą.

2002 m. K. Vėlius publikavo autobiografinę knygą “Dvyliktoji diena”, kurioje detaliai aprašė savo gyvenimo kelią, pašvęstą Tėvynei ir Bažnyčiai. “...visas mano keturiasdešimties metų ir gana rezultatyvus triūsas neturėtų nei grašio vertės, jeigu nepasitarnautų Tėvynei ir mano tikėjimo Bažnyčiai. Jau taip surėdytas pasaulis, kad dvasinių vertybių neišreikši, nesuteikęs joms medžiaginės formos. Bet ačiū Dievui, turėjau tikslą ir viltį, jog ateis nepriklausomybės laikas jį įgyvendinti. Kiekvienas privalome įdėti savo indėlį į Tėvynės ateitį. Mes gi, vaizdžiai tariant, esame josios bitės, o ji mums visiems turėtų būti tarsi korys. Tik tuomet ji įgytų tikrąją savo nepriklausomybę.” (Kurtas Vėlius, “Dvyliktoji diena”).

K. Vėlius mirė 2015 m. kovo 4 d. Laidotuvių apeigas, asistuojant "Tėviškės" parapijos kunigui Liudui Miliauskui ir kitiems dvasininkams, kovo 13 d. pravedė Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Mecenatas palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Padėka Dievui už K. Vėlių atiduota "Tėviškės" parapijos bažnyčioje kovo 15 d. “Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, - sako Dvasia, - jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi.“ (Apr.14,13).

 

Kun. dr. Darius Petkūnas