Bažnyčia išeivijoje

Ad memoriam kunigui Jonui Juozupaičiui

Kunigas Jonas Juozupaitis gimė 1929 metų vasario 13 d., Kilpinių kaime, Šilalės parapijoje, mirė 2008 rugpjūčio 25 d., Orland Park, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Maloningasis Dievas šių metų rugpjūčio 25 dieną pašaukė Amžinybėn kunigą Joną Juozupaitį, kuris buvo gimęs 1929 metais vasario 13 dieną Lietuvoje, Kilpinių kaime.

Savo pradžios mokslą jis baigė Vokietijoje. Atvyko su šeima į JAV 1950 metais. Dvejus metus atitarnavęs karinėje tarnyboje, kun. Juozupaitis pradėjo studijuoti University of Illinois, Chicago. Studijas tęsė Wester New Mexico University at Silver City, New Mexico, ir Luther College, Decorah, Iowa. 1958 m. gavo verslo administravimo bakalauro laipsnį.

1958 metais kun. Juozupaitis įstojo į Concordia Theological Seminary, Springfield, IL, ir ją baigė 1961 metais gegužės 30 dieną. 1961 metų birželio 18 dieną įšventintas į kunigystę Ziono Lietuvių Liuteronų Bažnyčioje vykusiose iškilmingose apeigose.

Kun. Juozupaitis tarnavo įvairiose parapijose: St John's Lutheran Church, Waterbury, Connecticut, Concordia Lutheran Church ir St. Martini Lutheran Church, abi Čikagoje. 1972 sausio 30 jis buvo įvestas į klebono tarnystę Ziono Lietuvių Liuteronų Bažnyčioje, kur jis ištarnavo virš 30 metų iki savo išėjimo į pensiją 2002 metų lapkričio 3 dieną.

Kunigas Jonas Juozupaitis 18 metų tarnavo Misurio Sinodo Liuteronų Bažnyčios Šiaurės Ilinojaus Distrikto dekanato dekanu, o taip pat vieną kadenciją šio Distrikto Direktorių Tarybos nariu. Jis ilgus metus ėjo Lietuvių Liuteronų Bažnyčios Diasporoje sekretoriaus pareigas, o nuo 1986 iki 1991 metų tarnavo šios Bažnyčios vyskupo pareigose. Buvo ilgametis BALF'o viceprezidentas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, daug prisidėjo, padėdamas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai.

Kun. Juozupaitis 1958 metų rugpjūčio 30 dieną vedė Erną Čėsnaitę, su kuria Dievo palaimintoje santuokoje išgyveno beveik 50 metų. Jų santuoką Aukščiausiasis laimino sūnaus Jono ir dukros Heidi gimimu.

Kunigo Jono Juozupaičio mirtis paliko liūdinčius: žmoną Erną Juozupaitienę, sūnų dr. Joną su žmona Cynthia ir vaikais Marissa, Nicolette, Kyle; dukrą Heidi su vyru dr. David Ozinga ir jų vaikais John ir Sean; brolius Jurgį (Lidija), Miką (Hilda) su šeimomis; seserį Martą (Hans) Lehman su šeima; velionio brolio Edvino žmoną Ireną su šeima, bei kitus gimines ir draugus, Ziono parapijos buvusius ir dabartinius parapijiečius Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Kun. Jonas Juozupaitis buvo pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 27 dieną, Kosary laidojimo namuose. Atsisveikinimo pamaldas laikė kun. Valdas Aušra. Laidotuvės ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., iš Trinity Lutheran Church Tinley Park. Laidojamas Betanijos kapinėse.