Tikėjimo išpažinimas

Nikėjiškas tikėjimo išpažinimas

Mes tikime (į) vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Mes tikime (į) vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Mes tikime (į) Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo (ir Sūnaus), su Tėvu ir su Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Mes tikime vieną, šventą, visuotinę, apaštališką Bažnyčią. Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen.