Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia yra Kristaus kūno narė, ir jos ypatingas siuntimas yra skelbti Evangeliją.

LELB, kaip Kristaus ir jo Evangelijos organizuota Bendruomenė (Surinkimas), išpažįsta mokymo ir gyvenimo vienatiniu pagrindu Senojo ir Naujojo Testamento kanoniškąsias knygas ir, aiškindama Šventąjį Raštą (Bibliją), laikosi krikščionijos istorijos eigoje sudarytų Apaštališkojo, Nikėjiškojo ir Atanaziškojo tikėjimo išpažinimų, nepakeistos Augsburgo konfesijos, Martyno Liuterio katekizmų ir visų kitų Santarvės knygoje (Liber Concordiae 1580 m.) sudėtų raštų.

1. Tikėjimo išpažinimai:

2. Liuteroniško Tikėjimo Išpažinimo Raštai:

Šie tikėjimo išpažinimo raštai yra surinkti „Santarvės knygoje“. „Santarvė“ šiuo atveju reiškia tikrą ir pilną sutarimą tame mokyme, kurį liuteronai stengiasi su Dievo pagalba išlaikyti ir išsaugoti savo širdyse. Bažnyčia tvirtai laikosi šio išpažinimo ne dėl to masto, kiek (quatenus) šis mokymas paimtas iš Biblijos, bet dėl to (quia), kad šis mokymas yra paimtas iš Šventosios Biblijos (norma normans), kuri yra Kristaus Bažnyčios tikrasis išpažinimo pagrindas (norma normata).

* * *

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia yra savarankiška, nuo valstybės valdžios nepriklausanti religinė institucija su sinodaline episkopaline santvarka, turinti juridinio asmens statusą. Jos aukščiausia institucija yra Sinodas. Sinodo vykdomasis organas – Konsistorija.

LELB vienija tikinčiuosius, gyvenančius Lietuvoje, taip pat artimai bendradarbiauja su Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia išeivijoje.

LELB pagrindą sudaro tikinčiųjų parapijos (bendruomenės), sušauktos tam tikrose vietose Evangelijai skelbti ir sakramentams priimti.

LELB yra tradicinė Lietuvos Respublikos religinė bendruomenė.

LELB pagrindinis bažnytinės teisės šaltinis yra Bažnyčios statutas