Tėviškės parapija, Čikaga, JAV

Čikagoje paminėti istoriniai sausio įvykiai

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkant, išeivijos visuomenė Čikagos „Tėviškės“ lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 21 d. rinkosi į iškilmingas atminimo pamaldas 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo ir 1991 m. sausio 13-osios aukoms pagerbti. Minėjimą drauge su „Tėviškės“ parapija rengė Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Čikagos šauliai ir Mažosios Lietuvos fondas bei draugija.

Taizé pamaldos Lemonte

Spalio 21 dienos vakare, penktadienį, Čikagos apylinkių lietuviai rinkosi į ekumenines Taizé pamaldas Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijoje, kuri yra įsikūrusi Pasaulio Lietuvių centre Čikagos priemiestyje Lemonte. Tai jau antrosios tokio pobūdžio pamaldos, kurias organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės Religinių Reikalų Taryba, vadovaujama kun. dr. Valdo Aušros. Pirmosios vyko balandžio mėnesį Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos bažnytėlėje.

Paminėtas vaisingas kunigo Liudo Miliausko tarnystės dešimtmetis

Kaip visada šilta, tik iškilmingiau ir šurmulingiau buvo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje praeitą sekmadienį – saulėtą, rudeniškomis spalvomis žėrinčią spalio 25-ąją. Švęsti buvo dviguba proga – Reformacijos šventė ir kunigo Liudo Miliausko tarnystės šioje parapijoje dešimties metų sukaktis.

Čikagos „Tėviškės“ parapijos veikla

2012 m. rugsėjo 9 d. paminėjusi savo gyvavimo 60-ies metų jubiliejų, „Tėviškės“ parapija toliau ėmėsi įvairių renginių organizavimo. Spalio mėnesį dėkodami Dievui už kasdieninę duoną, kvietėme į šiupinio pietus. Po Pjūties padėkos pamaldų visi vaišinosi ir bendravo, skambėjo lietuviškos dainos bei prisiminimai apie Lietuvą.

Tėviškės parapija šventė 60-metį

Saulėtą rugsėjo 9 d. sekmadienio rytą į Tėviškės parapijoje vykusias šventines pamaldas, kuriose dalyvavo vyskupas Mindaugas Sabutis iš Lietuvos, susirinko gausus būrys parapijiečių, garbingų svečių, draugų. Mat ir proga ne eilinė – buvo minimas parapijos 60-metis ir kun. Liudo Miliausko 10 metų ordinacijos sukaktis. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo ir pamokslus sakė svečiai: vyskupas M. Sabutis, Ziono liuteronų bažnyčios klebonas Valdas Aušra, lietuvių evangelikų reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks.