Naujienos

Kretingalės bažnyčios šventė

Bažnyčia gražiai apšviesta. Jorgo Nasso nuotr.

2016 Rugsėjo mėn. 29 d.

Kretingalės evangelikų liuteronų parapija rugpjūčio 6 d. iškilmingomis pamaldomis ir koncertu paminėjo restauruotos bažnyčios pašventinimo dvidešimtmetį. Jaukūs maldos namai buvo pilni parapijiečių ir svečių.

Dabartinė Kretingalės bažnyčia pastatyta XVIII a. viduryje, jos mūrinis bokštas iškilo 1875 m. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse parapija telkė daugiau nei du tūkstančius tikinčiųjų. Praėjus frontui, sovietų kareiviai bažnyčioje buvo įsirengę arklidę. Jiems išsikrausčius, žmonės maldos namus iškuopė, sutvarkė ap­linką. Sakytojas Martynas Lankutis sekmadieniais pradėjo laikyti pa­maldas. Įsidrąsinę parapijiečiai maldos namus mėgino kiek pare­mon­tuoti, bet vietos valdžia, apie tai išgirdusi, tuoj atskubėjo, dirban­čius išvaikė, bažnyčią užrakino, raktus pasiėmė. Galiausiai ją pavertė tarybinio ūkio sandėliu. Tai padaryta Religinių kultų reikalų įgaliotinio nurodymu, jo viršininkams Maskvoje paliepus.

Atgimimo metais kretingališkiai liuteronai ėmėsi parapiją atkurti. 1988 m. gruodžio 12 d. jie išrinko parapijos komitetą – Praną Gudaitį, Erną Šilonenkienę, Valterį Graudušį – ir įgaliojo kreiptis į Klaipėdos r. Vykdomąjį komitetą, kad atgimusi bendruomenė būtų įregistruota. Po poros dienų, gruodžio 14 d., parapija oficialiai pripažinta.

Restauruota Kretingalės bažnyčia buvo pašventinta 1996 m. rugpjūčio 10 d. Iškilmingose pamaldose diakono tarnystei buvo įvestas Arūnas Žydaitis. KU Evangeliškosios teologijos katedros absolventas talkino kun. Reinholdo Moro aptarnaujamose parapijose. Nuo 2009 m. pabaigos diak. A. Žydaitis tarnauja Kauno parapijoje (kun. Saulius Juozaitis).

Dvidešimtmečio sukakties pamaldų liturgijai vadovavo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, klebonas Saulius Varanavičius ir aplinkinių parapijų kunigai Liudvikas Fetingis, Reinholdas Moras, Mindaugas Žilinskis bei lektorius Neilas Čijunskas. Šventinėse pamaldose dalyvavo ir rajono valdžios atstovai. „Dėkingas žmonėms, besirūpinantiems parapija, bažnyčia“, – sakė Kretingalės parapijos kunigas S. Varanavičius.

Kun. S. Varanavičius išgyveno dvigubą šventę: prieš dvidešimt metų rugpjūčio 10 d. jis susituokė. Žmona Giedrė – šios bažnyčios vargonininkė. „Santuokos dieną dar nežinojau, kad tarnausiu Kretingalės ev. liuteronų bažnyčioje. Po metų atvykau čia“, – pamaldoms pasibaigus, Klaipėdos rajono laikraščiui „Banga“ pasakojo kunigas. Ordinuotas 1998 m. birželio 27 d., be Kretingalės šiandien jis dar aptarnauja Būtingės, Mažeikių ir Skuodo parapijas.

Pirmasis Kretingalės atkurtosios parapijos kunigas R. Moras šventės dieną prisiminė, ką pamatė įėjęs į grūdų sandėliu paverstus maldos namus. Pokariu uždarytos bažnyčios patalpos per kelis okupacijos dešimtmečius buvo suniokotos. R. Moras rūpinosi, kad ji būtų atstatyta. Rėmė valstybė, verslininkai. Bažnyčioje ant sienos kabančioje lentelėje įamžintos garbės parapijiečių pavardės: Martin Valter Villgalis, Hans Bertuleit (Vokietijos gyventojai), Marie Koegst (Marytė Kėkštaitė iš Bajorų), Anė Albužienė (kretingiškė), kurie labiausiai – finansiškai ir morališkai – prisidėjo parapiją atkuriant.

Kun. S. Varanavičius taip pat akcentavo, kad didžiausi parapijos rėmėjai – kretingališkiai verslininkai Daiva ir Augenijus Gudžiūnai. „Beveik prieš ketverius metus jų dėka įrengtas bažnyčios lauko apšvietimas. Net 22 prožektoriai šviečia per naktį. Nežinau, ar kuriame Lietuvos kaime yra taip apšviesta bažnyčia. Ypač gražiai atrodo jos bokštas. Visi pravažiuojantieji mato, jog Kretingalėje yra bažnyčia“, – didžiuodamasis kalbėjo kunigas. Jis pridūrė, kad pamaldos bažnyčioje vyksta kas antrą sekmadienį, nes pastatu dalijamasi su R. katalikų parapija. Šventinėse pamaldose dalyvavo jos kunigas Jonas Kusas.

Didelis džiaugsmas, kad prieš pat šventę bažnyčia praturtėjo stacionariais mechaniniais vargonais. „Mūsų senieji pokariu buvo išgabenti į Kretingą, – pasakojo kun. S. Varanavičius. – Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga, kuriai vadovauja Laura Matuzaitė-Kairienė, pasirūpino, kad iš Vokietijos būtų atgabenti vargonai. Juos atvežė ir sumontavo vargonų meistras Jorgas Nassas iš Vokietijos.“ Po šventinių pamaldų laukė klasikinės muzikos koncertas: vargonininkė Toma Pargaliauskaitė ir solistė doc. Zita Martinavičiūtė-Grigienė.

Pamaldose giedojo Klaipėdos evangelikų liuteronų choras, vadovaujamas Ingos Pakalniškienės. Klaipėdos parapijos choras dalyvavo ir restauruotos bažnyčios atidaryme prieš 20 metų. Buvo prisimintas ją pašventinęs vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis.

Kretingalės ev. liuteronų parapijos, kurioje šiandien yra 70 narių, tarybai nuo pat atkūrimo vadovauja Gerardas Liorenšaitis. Iš senųjų parapijos tarybos narių tebėra Valteris Graudušis.

Pamaldų metu kun. S. Varanavičius įteikė septynias simbolines žvakes tiems, kurie paliko giliausią pėdsaką atkurtosios parapijos gyvenime: kun. R. Morui, A. Gudžiūnui, G. Liorenšaičiui, V. Graudušiui, bažnyčios tvarkytojai Irmai Jokumaitienei, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Sigitui Karbauskui. Atminimo žvakė įteikta ir parapijos tarybos narei Marytei Šporienei, kuri labai rūpinosi, kad šventoriuje būtų įteisinta žemės nuosavybė. Pasak kun. S. Varanavičiaus, artimiausiu metu planuojama jį sutvarkyti.

Bažnyčia laikinai aptverta lauko akmenimis, kad pro pastatą nevažinėtų traktoriai, kombainai ar kita technika. Numatyta šventorių apjuosti tvora, sutvarkyti aplinką.

 

 

„Bangos“ ir LEK inf.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.9