Pasauliečiams

Vakarinės pamaldos

1. Įžanga.

Jei pamaldos su išpažintimi, tuomet jos pradedamos invokacija „Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios". Pamaldose be išpažinties liturgiją iki Marijos giesmės (Nr.5) galima atlikti neatėjus prie altoriaus.
Liturgas:

Parapija:


Liturgas:


Parapija:


Gavėnios laikotarpiu, Mirusiųjų minėjimo šventėje, Atgailos bei maldų dieną Aleliuja negiedamas.

2. Psalmė

Liturgas ir parapija antifoniškai gieda psalmę. Vakarinėse pamaldose giedama viena iš šių psalmių: 23, 110, 116, 118, 121, 136, 139, 145, 150.
Liturgas:


Parapija:


Visi:
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.*
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžių amžius. Amen.
Visi pakartoja pirmąjį psalmės posmą (antifoną).

3. Skaitiniai

3.1. Laiškas. Perskaitęs liturgas sako:
- Tai Dievo žodis.
Parapija atsako:
- Dėkojame Dievui.
3.2. Evangelija. Perskaitęs liturgas sako:

- Tai Viešpaties žodis.
Parapija atsako:
- Šlovė Tau, Kristau.
Liturgas gali pasakyti pamokslą.

4. Giesmė

5. Marijos giesmė.

Ši pamaldų dalis atliekama liturgui atėjus prie altoriaus.
Liturgas gieda versikulą:Parapija:

Liturgas gieda antifoną:


Parapija:


Liturgas arba parapija, pasidalinusi į dvi dalis, Marijos giesmę (Magnificat) gali giedoti antifoniškai pagal šią melodiją:
Parapija I (arba - liturgas):

Parapija II:

 

Parapija I (arba - liturgas):
Jis maloningas iš kartos į kartą*
tiems, kurie Jo klauso.

Parapija II:
Jis parodo savo rankos galybę*
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

Parapija I (arba - liturgas):
Jis numeta galiūnus nuo sostų*
ir išaukština mažuosius.

Parapija II:
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,*
turtuolius tuščiomis paleidžia.

Parapija I (arba - liturgas):
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,*
kad minėtų Jo gailestingumą,

Parapija II:
Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams,*
Abraomui ir Jo palikuonims per amžius.

Visi:
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.*
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir taip per amžių amžius. Amen.

Visi gieda antifoną:
Kristau, mūsų Išganytojau, amžinasis Dieve ir Marijos Sūnau,*
Mes šloviname Tave per amžių amžius! Amen!

6. Kyrie.

Visi:

7. Liturginis pasisveikinimas.

Liturgas:


Parapija:

8. Maldos.

Liturgas gieda įžanginį maldos posmą (versikulą):


Parapija:


Liturgas:
- Visagali amžinasis Dieve, per savo Šventąją Dvasią Tu visą krikščioniją pašventini ir valdai; išgirsk mūsų maldas ir gailestingai padėk, kad per Tavo malonę ji su visais nariais Tau tarnautų tikrame tikėjime; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventaja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.
Parapija:


Galima giedoti tris ar penkias kolektas su žemiau nurodytais versikulais arba melsti dienai skirtą maldą. Papildomos kolektos pateiktos Litanijos pabaigoje ir Maldyne.


- Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.
Vietoje Kyrie, liturginio pasisveikinimo ir maldų (kolektų) galima giedoti arba skaityti Litaniją.

9. Viešpaties šlovinimas

Liturgas:


Parapija:

10. Palaiminimas.

Liturgas:


Parapija:


Galima giedoti giesmę.