Pasauliečiams

Tave, Dieve, garbinam (Te Deum laudamus)

Giesmė švento Ambraziejaus Te Deum laudamus giedama antifoniškai rytmetinėse pamaldose vietoje Zacharijo giesmės (Benedictus Dominus Deus). Šia giesme tikintieji šlovina Dievą, prašo Jo malonės bei gailestingumo, meldžia palaimos jų darbams bei gyvenimui. Pirmasis į lietuvių kalbą Te Deum laudamus išvertė Martyna;? Mažvydas 1549 metais.

Liturgas:

Parapija:

Tave, amžinąjį Tėvą,*
Pagarbina visa žemė.

Tau visi angelai,*
Tau dangūs ir visos galybės,

Tau cherubinai ir serafinai*
Nepaliaujamu balsu gieda:

Šventas, šventas, šventas*
Viešpats, galybių Dievas!

Pilnas yra dangus ir žemė*
Tavo garbės ir didybės.

Tave apaštalų*
Choras garbingas,

Tave pranašų*
Skaičius gausingas,

Tave spindinčios*
Kankinių gretos šlovina.

Tave po visą pasaulį*
Šventoji Bažnyčia išpažįsta:

Tėvą*
Begalinės didybės,

Garbingą ir tikrą*
Vienatinį tavo Sūnų,

Dvasią Šventąją,*
Ramybės Davėją.

Garbės Karalius*
Tu, Kristau.

Tu Tėvo*
Sūnus amžinasis.

Tu, ateidamas žmonių išvaduoti,*
Gimei iš Mergelės Marijos.

Tu, mirties galybę sutrynęs,*
Tikintiesiems dangaus karalystę atvėrei.

Tu sėdi Dievo dešinėje,*
Tėvo garbėje.

Tikime, kad tu*
Mūsų teisti ateisi.

Todėl tave meldžiam savo žmonėms padėti,*
Kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs.

Pakviesk mus*
Į amžinąją garbę su šventaisiais.

Išgelbėk, Viešpatie, savo žmones*
Ir laimink savo tėvonystę!

Ir valdyki juos,*
Ir išaukštinki juos amžinybėj.

Kiekvieną dieną*
Mes garbinam tave.

Ir šlovinam tavo vardą per amžius*
Ir per amžių amžius.

Amen.