Pasauliečiams

Skubusis Krikštas

Dievo įsakymas krikštyti žmones skirtas visiems krikščionims. Skubos tvarka, ypač kuomet artimas yra arti mirties ir šalia nėra kunigo, jį gali pakrikštyti kiekvienas pakrikštytas žmogus. Jei įmanoma, reikia uždegti žvakes ir padėti Viešpaties kryžių, tačiau svarbiausia - turėti lėkštę su vandeniu.

1. Įžanga.

Krikštytojas:
- Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus po savo mirties ir prisikėlimo įsteigė Šventojo Krikšto sakramentą, sakydamas: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kas įtikės ir bus pakrikštytas, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“

2. Krikštas.

Jei negresia staigi mirtis, tai prieš krikštijant paskaityti Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą. Po to krikštytojas tris kartus sauja pila vandenį ant kūdikio galvelės, tardamas Krikšto formulę:
- (Vardas), aš krikštiju tave vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

3. Malda.

Gailestingasis Dieve ir Tėve, šį kūdikį Tau atnešame ant silpnų savo maldos ir tikėjimo rankų. Pasigailėk jo dėl Jėzaus Kristaus, kuris mus išmokė Tave pažinti ir savo Tėvu vadinti. Šį kūdikį pavedame Tavo malonei. Tesie Tavo valia, nes ji visų geriausia. Amen.

Jėzaus Kristaus vardu mes meldžiamės:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Pakrikštijus galima giedoti giesmes iš skyriaus „Krikštas", pavyzdžiui, „Mielas Jėzau, mes čionai". Apie tokį Krikštą nedelsiant turi būti pranešama kunigui. Jei pakrikštytas žmogus išlieka gyvas, kunigas jį palaimins prie altoriaus.