Pasauliečiams

Rytmetinės pamaldos

1. Įžanga

Jei pamaldos su išpažintimi, tuomet jos pradedamos invokacija „Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“. Pamaldose be išpažinties liturgiją iki Zacharijo giesmės (Nr.6) galima atlikti neatėjus prie altoriaus.
Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Gavėnios laikotarpiu, Mirusiųjų minėjimo šventėje, Atgailos bei maldų dieną Aleliuja negiedamas.

2. Antifona ir Venite Exultemus

Liturgas:

Parapija:

Ši antifona giedama prieš psalmę ir po jos, tačiau ji gali būti kartojama ir po kiekvieno psalmės posmo.


Visi:
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.*
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžių amžius. Amen.
Visi:

3. Giesmė

4. Psalmė

Liturgas ir parapija responsoriškai gieda psalmę. Rytmetinėse pamaldose giedama viena iš šių psalmių: 1, 2, 27, 32, 43, 46,51, 66, 90, 91,100, 102, 103 (vidurdienyje - 67, 84, 98).
Liturgas:

Parapija:

Visi:
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.*
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžių amžius. Amen.
Visi pakartoja pirmąjį psalmės posmą (antifoną).

5. Skaitiniai

5.1. Senojo Testamento skaitinys. Perskaitęs liturgas sako:
- Tai Dievo žodis.
Parapija atsako:
- Dėkojame Dievui.
5.2. Evangelija. Perskaitęs liturgas sako:

- Tai Viešpaties žodis.
Parapija atsako:
- Šlovė Tau, Kristau.
Liturgas gali pasakyti pamokslą.

6. Zacharijo giesmė

Ši pamaldų dalis atliekama liturgui atėjus prie altoriaus. Liturgas ir parapija gieda versikulą.
Liturgas:

Parapija:

Parapija, pasidalinusi į dvi dalis, gieda Zacharijo giesmę (Benedictus Domi¬nus Deus). Didžiųjų bažnytinių švenčių metu vietoje Zacharijo giesmės giedama giesmė „Tave, Dieve, garbinam“ (Te Deum Laudamus) be antifonos.


Visi:
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.*
Kaip tai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžių amžius. Amen.

Visi gieda antifoną:
Šlovė Viešpačiui, Izraelio Dievui,*
kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.

7. Kyrie.

Vietoje Kyrie, liturginio pasisveikinimo ir maldų (kolektų) galima giedoti arba skaityti Litaniją.
Visi:

8. Liturginis pasisveikinimas.

Liturgas:


Parapija:

9. Maldos.

Liturgas gieda įžanginį maldos posmą (versikulą):

Parapija:


Liturgas:
- Visagali amžinasis Dieve, per savo Šventąją Dvasią Tu visą krikščioniją pašventini ir valdai; išgirsk mūsų maldas ir gailestingai padėk, kad per Tavo malonę ji su visais nariais Tau tarnautų tikrame tikėjime; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.
Parapija:


Galima giedoti tris ar penkias kolektas su žemiau nurodytais versikulais arba melsti dienai skirtą maldą. Papildomos kolektos pateiktos Litanijos pabaigoje ir Maldyne.

Visi:
- Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

10. Viešpaties šlovinimas

Liturgas:


Parapija:

11. Palaiminimas.

Liturgas:


Parapija:


Galima giedoti giesmę.