Pasauliečiams

Namų pamaldos

Prieš pradedant namų pamaldas ant stalo yra atverčiama Biblija, uždega¬mos žvakės, padedamas Viešpaties kryžius. Pamaldas veda šeimos galva (tėvas ar motina). Iš giesmyne pateikto liturginio kalendoriaus parenkami Šventojo Rašto skaitiniai, o iš maldyno - šeimos poreikius atitinkančios maldos. Psalmę bei skaitinius gali skaityti bet kuris šeimos narys. Skaitinių metu šeima atsistoja, o meldžiantis atsiklaupia arba stovi. Pamaldų pradžioje ir pabaigoje šeimos galva gali laiminti susirinkusius kryžiaus ženklu, kuris tikintiesiems primena Šventajame Krikšte suteiktas Dievo malonės dovanas. Namų pamaldoms pasibaigus visi pasitikėdami Dievu išsiskirsto dienos darbams ar nakties poilsiui.

1. Giesmė.

Giedama ryto arba vakaro, bažnytinių metų laikotarpio ar kita šeimos poreikius atitinkanti giesmė.

2. Įžanga.

Šeimos galva:
-Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Šeimos nariai:
- Amen.

3. Psalmė

Šeima skaito ar gieda vieną iš giesmyne pateiktų psalmių.
Rytui: 1, 2, 27, 32, 43, 46, 51, 66, 90, 91, 100, 102, 103.
Vidurdieniui: 61, 84, 98.
Vakarui: 23, 110, 116, 118, 121, 136, 139, 145, 150.

4. Skaitiniai.

Skaitomas vienas ar keli skaitiniai. Po to galima perskaityti Martyno Liuterio Mažojo Katekizmo vieną dalį.

5. Tikėjimo išpažinimas.

Atsistojus meldžiamas Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas:
Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasi¬dėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

6. Malda

Iš maldyno meldžiamos maldos, arba ši malda:
Dieve, visų Tavimi pasitikinčiųjų gynėjau, be Tavęs joks kūrinys negali būti tvirtas ar šventas; parodyk mums savo didį gailestingumą, kad Tavo vedami ir vadovaujami mes tinkamai naudotumės laikinomis gėrybėmis ir neprarastume amžinųjų; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen.
Po to melsti šią ryto ar vakaro maldą:
Rytui:
Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiąnakt maloniai apsaugojai nuo visų nelaimių ir pavojų, ir prašau Tave: apsaugok mane ir šiandien nuo nuodėmių ir nuo viso pikto, kad Tau įtiktų visi mano darbai ir gyvenimas. Pavedu save, savo kūną ir sielą ir viską į Tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen.


Vakarui:
Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiandien maloniai apsaugojai ir prašau Tave: atleisk man visas mano nuodėmes ir ką aš neteisiai padariau ir apsaugok mane šią naktį. Pavedu save, savo kūną ir sielą ir viską į Tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen.

7. Viešpaties malda:

Visi meldžia Viešpaties maldą:
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

8. Palaiminimas

Šeimos galva laimina Aaronišku palaiminimu:
- Viešpats telaimina ir tesaugoja mus. Viešpats teapšviečia mus savo veidu ir tesie mums malonus. Viešpats tepakelia savo veidą į mus ir tesuteikia mums savo ramybę. Amen.

9. Giesmė