Pasauliečiams

Litanija

1. Litanija.

Litanija - tai malda, susidedanti iš trumpų prašymų, kuria tikintieji kreipiasi į Dievą visais gyvenimo poreikiais. Ši litanija buvo išspausdinta 1547 m. pirmojoje lietuviškoje knygoje - Martyno Mažvydo Katekizme. Ji yra antifoniškai meldžiama arba giedama bažnyčioje Didįjį Penktadienį arba sekmadieninėse pamaldose vietoje visuotinės Bažnyčios maldos, tačiau ją galima melsti ir rytmetinėse bei vakarinėse pamaldose (vietoje Kyrie, liturginio pasisveikinimo ir maldų) ar namuose.
Liturgas: Parapija:


Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:

Parapija:

Liturgas: Parapija:Visi:

2. Viešpaties malda.

Visi meldžia Viešpaties maldą:
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

3. Maldos (kolektos).

Liturgas meldžia nuo vienos iki penkių kolektų su versikulais. Paskutinioji baigiama trejybine doksologija, kitos - „per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį".
Liturgas:

Parapija:

Liturgas:
Visagali Viešpatie Dieve, Tu supranti vargingųjų dūsavimus ir nepaniekini sudužusių širdžių troškimų; išgirsk mūsų maldas, kuriomis mes kreipiamės į Tave varguose ir maloniai išklausyk mus, kad šėtono ir žmogaus rezgamos prieš mus pinklės Tavo apvaizdos dėka virstų nieku bei pranyktų ir kad mes, apsaugoti nuo pagundų, Surinkime Tau dėkotume ir visuomet Tave šlovin¬tume per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Parapija:
Amen.

Liturgas:

Parapija:

Liturgas:
Visagali Viešpatie Dieve, dangiškasis Tėve, Tu nenori vargingo nusidėjėlio mirties ir nelinki jam pražūties, bet nori, kad jis atsiverstų ir gyventų; širdingai meldžiame Tave: atimk mūsų nuodėmėmis vertai užsitarnautą bausmę ir iš savo gailestingumo padėk daryti tai, kas gera, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Parapija:
Amen.

Liturgas:

Parapija:


Liturgas:
Dieve, Tu žinai, kad mes, apsupti daugybės pavojų, dėl silpnos žmogiškos prigimties savo jėgomis nepajėgiame atsilai¬kyti; nugalėk mūsų kūne ir sieloje tai, ką mes kenčiame dėl savo nuodėmių ir išgelbėk mus per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Parapija:
Amen.

Liturgas:


Parapija:


Liturgas:
Visagali amžinasis Dieve, per savo Šventąją Dvasią Tu visą krikščioniją pašventini ir valdai; išgirsk mūsų maldas ir gailes¬tingai padėk, kad per Tavo malonę ji su visais nariais Tau tarnautų tikrame tikėjime, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.

Parapija:
Amen.

Liturgas:

Parapija:


Liturgas:
Saugok mus, Viešpatie, ir gailestingai atleisk mūsų nuodė¬mes, ir nors dėl mūsų nuolatinių peržengimų mes nusipelnėme amžinos bausmės, pasigailėk ir padėk, kad mūsų nupelnytoji amžinoji pražūtis mus aplenktų ir galėtume pasitaisyti; meldžia¬me to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius.

Parapija:
Amen.