Agenda

Šventasis Krikštas

Šventasis Krikštas, jei įmanoma, turi būti atliekamas bažnyčioje. Tėvai ir krikšto tėvai prieš tai yra pamokomi krikščioniško tikėjimo: liturgas jiems primena 10 Dievo įsakymų, Tikėjimo Išpažinimą, pamoko juos apie Viešpaties maldą, Šventąjį Krikštą, Išpažintį ir Šventąją Vakarienę. Tėvai paraginami tvirtai laikytis savo įsipareigojimų, kuriuos jie Krikšte pažada kūdikio vardu, primena jiems nuolatos prisiminti kūdikį savo maldose, auklėti jį krikščioniškame tikėjime bei bažnyčios bendrystėje. Krikšto tėvai, ar bent vienas iš jų, turi buti liuteronų bažnyčios nariai. Jei Krikštas vyksta pamaldų metu, jį galima atlikti po Gloria Patri arba po Evangelijos.

1. Giesmė.

2. Įžanga

Liturgas:

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Parapija:

Amen

3. Pamokymas apie Šventąjį Krikštą

Liturgas:

Mylimieji Kristuje, mūsų Viešpats Šventojo Mato evangelijos paskutiniame perskyrime paliepė savo mokiniams krikštyti žmones, sakydamas: “Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.” Švento Markaus evangelijoje Viešpats kiekvienam tikinčiam per Krikštą pažadėjo amžinąjį gyvenimą, tardamas: “Kas tiki ir yra pakrikštytas, bus išgelbėtas, o kas netiki, bus pasmerktas.”

Iš Dievo žodžio mes girdime, kad dar nuo Adomo nuopolio kiekvienas žmogus prasideda ir užgimsta nuodėmėje ir, jeigu jo neišgelbėtų mūsų Viešpats Jėzus Kristus, jis būtų pasmerktas amžinai pražūčiai. Šis kūdikėlis taip pat savo prigimtimi yra nuodėmingas ir mirtingas, tačiau Dievas, visos malonės ir gailestingumo Tėvas, pasiuntė į žemę savo viengimį Sūnų, kad jis prisiimtų ant savęs viso pasaulio nuodėmes, su jomis numirtų ant kryžiaus ir išganytų kiekvieną, kuris jį tiki. Viešpats šią išganymo dovaną padovanoja Šventame Krikšte, todėl jis ir paliepė atnešti pas jį vaikučius. Tad šią valandą kartu su manimi melskite Dievo, kad jis ir šį kūdikį (vardas) iš savo malonės dosniai palaimintų, atleistų jam (jai) visas nuodėmes ir per vandenį bei Šventąją Dvasią atgimdytų iš naujo, jog per Šventąjį Krikštą (vardas) taptų Dievo vaiku (dukra) ir dangiškosios karalystės paveldėtoju (-a). Tvirtai pasitikėkime Viešpačiu, nes jis yra ištikimas - ką jis pažadėjo savo šventame žodyje, tai jis ir įvykdys. Amen

4. Paženklinimas

Prieš paženklinimą liturgas gali atlikti egzorcizmą.

Liturgas:

Išeik piktoji dvasia ir duok vietą Šventajai Dvasiai.

Liturgas:

“Imk kryžiaus ženklą į savo kaktą, ir į savo krūtinę, paženklinimui, kad Jėzus Kristus nukryžiuotasis tave yra atpirkęs”.

5. Maldos

Liturgas:

Melskimės!

Visagali amžinas Dieve, mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Tėve, meldžiame tave už šį tavo tarną (-ę) (vardas), atneštą prie Šventojo Krikšto ir geidaujantį (-ą) atgimimo iš naujo. Viešpatie Dieve, priimk jį (-ją) kaip tu pažadėjai savo šventame žodyje, sakydamas: prašykite, tai gausite, ieškokite, tai rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Dovanok visa, ko jis (-ji) dabar iš tavęs prašo ir atverk duris į savo dangaus karalystę, į kurią jis (-ji) beldžiasi, jog jis (ji) gautų tavo dangiškojo nuplovimo palaiminimą ir iš tavo malonės paveldėtų amžinąjį gyvenimą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Arba:

Visagali amžinas Dieve, savo teisingu nuosprendžiu tu tvanu nubaudei netikintį pasaulį ir savo didinga malone išgelbėjai ištikimąjį Nojų su visa jo šeima; tu paskandinai Raudonoje jūroje žiaurųjį faraoną su visa jo kariuomene ir sausomis kojomis saugiai per ją išvedei ištikimuosius Izraelio žmones, iš anksto parodydamas būsimą Šventojo Krikšto nuplovimą; tu per savo mielojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikštą, palaiminai ir pašventinai Jordaną ir visus vandenis, kad jie taptų išganinguoju tvanu ir apstingu nuodėmių nuplovimu; melžiame tave, gailestingai pažvelk savo nesibaigiančia malone į šį kūdikį (vardas) ir palaimink jį (ją) tikru tikėjimu, kad per šį išganingąjį tvaną jame (joje) nuskęstų ir nugrimztų visa, ką jis (ji) nuo senojo Adomo paveldėjo ir ką jis (ji) pats (pati) prie to pridėjo, ir tapęs (-usi) atskirtas (-a) nuo pasmerktųjų skaičiaus, jis (ji) būtų išlaikytas (-a) sveikas (-a) ir saugus (-i) krikščionių bažnyčios laivelyje ir visuomet karštas (-a) dvasioje bei linksmas (-a) viltyje tarnautų tavo vardui, ir galiausia kartu su visais išganytais gautų tavo pažadėtąjį amžinąjį gyvenimą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

6. Evangelija

Liturgas:

Pasiklausykite švento Markaus evangelijos, 10 perskyrimo, pradedant 13 eilute:
Žmonės jam nešdavo vaikučius, kad juos paliestų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją.“ Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

7. Viešpaties malda

Liturgas kartu su tėvais ir Krikšto tėvais uždeda ant kūdikio rankas ir meldžia Viešpaties maldą:

Kad ir šis kūdikis gautų šį Viešpaties palaiminimą, jūs tėvai ir krikšto tėvai, kartu su manimi ant jo uždėję savo rankas, melskite:
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Liturgas:

Viešpats Dievas teperžegnoja ir tesaugoja tavo išėjimą ir įėjimą nuo dabar iki amžių. Amen.

8. Krikšto klausimai

Liturgas:

Dabar jūs, tėvai ir krikšto tėvai, šio kūdikio vietoje, atsakykite į šiuos klausimus:
Ar atsižadi piktosios dvasios ir visų jos darbų, ir visų jos vilionių? Jei taip, tai atsakykite: ‘Atsižadu‘

Tėvai ir krikšto tėvai:

Atsižadu

Liturgas:

Ar tiki (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją? Jei taip, tai atsakykite: ‘Tikiu‘

Tėvai ir krikšto tėvai:

Tikiu

Liturgas:

Ar tiki (į) Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šv. Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti? Jei taip, tai atsakykite: ‘Tikiu‘

Tėvai ir krikšto tėvai:

Tikiu

Liturgas:

Ar tiki (i) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Jei taip, tai atsakykite: ‘Tikiu‘

Tėvai ir krikšto tėvai:

Tikiu

Liturgas:

Ar nori būti pakrikštytas (-a)? Jei taip, tai jo (jos) vietoje atsakykite: ‘Noriu’

Tėvai ir krikšto tėvai:

Noriu

9. Krikštas

Liturgas tris kartus sauja pila Krikšto vandenį ant kūdikio galvelės, sakydamas:

(Vardas), aš krikštiju tave vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Liturgas uždeda savo ranką ant kūdikio galvelės ir sako:

Visagalis Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris tave atgimdė per vandenį ir Šventąją Dvasią, ir atleido tau visas tavo nuodėmes, testiprina tave savo malone amžinam gyvenimui. Viešpaties ramybė tesie su tavimi.

Tėvai ir krikšto tėvai:

Amen.

Liturgas gali įteikti degančią žvakę:

Priimki šią degančią žvakę. Gyvenk visuomet Kristaus šviesoje ir būk nuolatos pasiruošęs (-si) jo atėjimui, kad sutiktumei jį su džiaugsmu ir kartu su juo įeitumei į Avinėlio vestuvių šventę jo karalystėje, kuri neturi pabaigos.

9. Paraginimas tėvams ir krikšto tėvams

Liturgas:

Mylimieji Viešpatyje, aš jus raginu ir prašau dėl Kristaus meilės ištikimai pasirūpinti šiuo kūdikiu (vardas), širdingai už jį (ją) melstis ir nuolatos jam (jai) priminti apie Šventąjį Krikštą. Jeigu tėvai mirties ar kitokios nelaimės atveju nuo jo (jos) būtų atimti - saugok juos Dieve - tai jūs, krikšto tėvai, pasirūpinkite, kad jis (ji) augtų pagarbioje Dievo baimėje, tikrame krikščioniškame tikėjime, jog nuo vaikystės dienų jis (ji) išmoktų laikytis viso, ko iš jo (jos) reikalauja Dievas ir kaip gyva vynmedžio šakelė atneštų gausių vaisių amžinajam gyvenimui. Tad prašykime Dievo, kad jis išpildytų tai, ką jis šiandien jame (joje) pradėjo Šventame Krikšte.

10. Maldos

Liturgas:

Melskimės:

Visagali, gailestingas Dieve ir Tėve, dėkojame ir šloviname tave, kad tu iš savo malonės globoji bei didini narių skaičiumi savo šventąją Bažnyčią; tu šiandien (vardas) Šventajame Krikšte atgimdei iš naujo ir padarei savo mielojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, sąnariu bei dangaus karalystes paveldėtoju (-a). Nuolankiai prašome tave, išlaikyk jį (ją) per Krikštą savo malonėje, kad tavo malonės pagalba jis (ji) ištikimai gyventų tau tinkamą krikščionišką gyvenimą tavo vardo garbei bei šlovei ir galiausiai su visais šventaisiais paveldėtų tavo pažadėtąją dangaus karalystę, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

10. Palaiminimas

Liturgas uždeda rankas ant kūdikio galvelės ir jį laimina Aaronišku palaiminimu:

Viešpats Dievas telaimina ir tesaugoja tave. Viešpats Dievas teapšviečia tave savo veidu ir tesie tau malonus. Viešpats Dievas tepakelia savo veidą į tave ir tesuteikia tau savo ramybę. Amen.

11. Giesmė