Bažnytinės organizacijos

Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga

Lietuvos Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandraugos veikla

1995m. kovo mėn. 25d. buvo įkurta Muzikos sandrauga Lietuvoje, siekianti ekumeniškumo evangeliškos bažnytinės muzikos plotmėje. 1998m. birželio mėn. LEBMS įregistruota Lietuvos Teisingumo ministerijoje kaip visuomeninė, ne pelno organizacija. Rėmėjai: Vokietijos įvairių bažnytinių chorų susivienijimų surinktos lėšos bei asmeninės aukos pagal Sandraugos pateiktus projektus.

Chorui „Cantate Domino“ 5-eri metai!

Rugsėjo 10d. 17.00 val. Nidos ev. liut. bažnyčioje įvyko LEBMS choro „Cantate Domino“ 5-erių metų jubiliejinis koncertas. Koncerto programoje: J.S. Bach, J. Brahms, R. Grössler, A. Gretchaninoff, M. L. Lightfoot, J. Naujalio, M. Genio, V. Jakubėno, A. Abariaus, J. Reinberger „Dextera Domini“ ir kt. kūriniai. Koncerto programą paįvairinome solo ir vargonų muzika. Jaunoji vargoninikė Monika Stasiukėnaitė atliko J. S. Bacho Preliudą ir Fugą c-moll, o žaviu ir sodriu baritonu bei nepriekaištinga išraiška visų dėmesį prikaustė solistas Liudas Mikalauskas iš Tauragės su J. Tallat-Kelpšos aranžuota lietuvių liaudies daina „Žaliojoj lankelėj“ Klausytojų džiaugsmo ašaras išspaudė mažųjų solisčių Augustės ir Ievos Petkūnaičių pasirodymas su A. Abariaus giesme „Ryto maldoj“ bei M.Genio harmonizuota l. l. giesme „Žemė, Oras ir Dangus“. Nuostabu, kad į chorą jau galime įjungti ir savo mažasias atžalas.

Penktasis pučiamųjų instrumentų orkestrų seminaras

2004metų liepos paskutinę savaitę, šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios esančiuose “Sandoros” namuose vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pučiamųjų seminaras. Nuo trečiadienio iki sekmadienio čia apsistojo 19 žmonių iš Klaipėdos, Plikių, Dovilų, Šilutės ir netgi Marijampolės. Kiekvieną dieną kun.Mindaugas Žilinskis pradėdavo su Dievo žodžiu, vėliau orkestrantai iki pat vakaro repetuodavo, bei mokesi vadovauti bažnytiniams orkestrams. Bažnytinių orkestrų vadovų paruošimas ir buvo pagrindinė šio seminaro užduotis,todėl į šį seminarą buvo pakviesti jau mokantys groti orkestrantai ir orkestrų vadovai.

Garbiname Viešpatį Šventojoje Trejybėje

2004m. rugpjūčio 1 – 7 d. Klaipėdoje įvyko IX –asis giedojimo ir vargonavimo seminaras ”Garbiname Viešpatį Šventoje Trejybėje” . Seminaro vadovai: Laura Matuzaitė (Bažnytinės muzikos studentė - Bayreuth) ir Hans-Martin Petersen (Bažnytinės muzikos direktorius, vargonų ekspertas –Liubek/Travemiunde). Seminaro pagrindinė tema: „A.Dvoržako kūryba“ (minint 100-ąsias mirties metines)

Teologijos katedros koplyčioje nauji vargonai - pozityvas

„Mano siela džiaugiasi“– 2004 m. ekumeninė giesmių šventė

Giedorėlių šventė Plikiuose

Pučiamųjų orkestrų seminaras Doviluose

„Jėzus – mano Gyvybė“ - giedojimo ir vargonavimo seminaras 2003

„Giedokim Viešpačiui“ – Lietuvos evangeliškų bažnytinių chorų šventė

Giesmių giesmelė Katyčiuose

Giesmių šventė Klaipėdoje