Bažnytinės organizacijos

LELB jaunimo centras

„Mes gyvenam Dievo meilėje“. G. Gišvento nuotrauka

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras

 

LELB Jaunimo centras – savarankiška visuomeninė ne pelno organizacija. Steigiamasis suvažiavimas įvyko 1992 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdoje. Steigiant LELB JC dalyvavo daugumos LELB parapijų jaunimo atstovai, kunigai, Bažnyčios vyskupas. Steigiamasis suvažiavimas priėmė pirmuosius organizacijos įstatus, išrinko JC valdybą bei revizijos komisiją. Tais pačiais metais LELB JC buvo oficialiai įregistruotas valdžios institucijų, užmegzti pirmieji ryšiai užsienyje.

Svečiai iš Ruandos rodo savo programą. K. Puloko nuotrauka

LELB JC siekia vienyti evangelikų liuteronų jaunimą bei jį ugdyti evangeliškoje dvasioje. Rengiamos jaunimo stovyklos, kursai, seminarai, skirtingų parapijų jaunimo susitikimai, skatinama jaunimo muzikos veikla, Biblijos studijos ir t.t. Bendraujama su kitomis jaunimo organizacijomis užsienyje, taip pat su kitomis krikščioniškomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje. Savo uždavinius LELB JC įgyvendina per savo padalinius parapijose. LELB JC nariu gali būti konfirmuoti jaunuoliai ir jaunuolės evangelikai liuteronai.

Nuo 1993 m. LELB JC organizuoja svarbiausią Lietuvos liuteroniško jaunimo stovyklą Būtingėje, ten vykusią dar sovietinės okupacijos metais nuo 1981 m. Nuo 1993 m. kiekvieną vasarą stovykla suburia nuo 200 iki 300 stovyklautojų iš Lietuvos bei užsienio. 1999 m., parėmus pasaulio liuteronų sąjungai, Būtingės stovyklą oficialiai rengė visų trijų Baltijos šalių liuteroniško jaunimo organizacijos. Kiekvienais metais stovykloje koncertuoja krikščioniškos muzikos grupės iš Lietuvos bei užsienio, stovyklose dalyvauja ir kitų konfesijų jaunimas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo centrų susitikimas.

Kartu su Vokietijos evangeliško jaunimo organizacija “Entschieden für Christus” LELB JC rengė vasaros seminarus jaunimo vadovams: 1995 m. Plateliuose, 1996 m. Kintuose, 1997 m. Pašešuvyje.

1997 – 1998 Klaipėdoje JC išlaikė Biblijos pasakojimų vaikams telefoną atsakiklį.

1998 m. išleistas jaunimo giesmynas “Teskamba giesmės”.

Per daugiau nei dešimt savo veiklos metų LELB Jaunimo centras sudarė galimybes užmegzti glaudesnius ryšius tarp Lietuvos bei užsienio liuteroniško jaunimo, LELB JC svečiai iš įvairių šalių ne kartą lankėsi Lietuvos ev. liuteronų parapijose, Lietuvos liuteronų jaunimas dalyvavo daugybėje krikščioniškų stovyklų, seminarų, konferencijų užsienyje. Lietuvos liuteronų jaunimo muzikos kolektyvai ne kartą koncertavo užsienyje, lankė vieni kitus skirtingose parapijose Lietuvoje. Artimai bendradarbiaujama su analogiškomis jaunimo organizacijomis Vokietijoje, Suomijoje, Skandinavijos šalyse, Latvijoje, Estijoje, D.Britanijoje, JAV, su tarptautinėmis organizacijomis.

Nuo 1996 m. Vilniaus parapijoje kiekvieną vasarą rengiami Lingua Franca projekto anglų kalbos kursai įvairaus amžiaus parapijiečiams, nuo 1999 m. tokie kursai rengiami ir Kretingos parapijoje.

Pagal bendrą Didžiojo Kanjono Sinodo liuteronų bažnyčios ir LELB JC projektą 1998 m. Kretingos vaikų namams pastatyta žaidimų aikštelė, 2001 m. žaidimų aikštelė pastatyta vaikų su negalia mokyklai Tauragėje.

Kartu su Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (lebms@takas.lt) rengiamos vaikų muzikos stovyklos, 2001 metų vasarą Lietuvoje organizuoti gospel muzikos choro su orkestru iš Vokietijos koncertai.

Nuo organizacijos įkūrimo iki 2001 m. gruodžio LELB JC valdybos pirmininku buvo kun.d. Ridas Tamulis. 2001 m. gruodžio 8 d. Vilniuje įvykęs visuotinis LELB Jaunimo centro susirinkimas pakoregavo organizacijos įstatus bei išrinko naują valdybą:

Pirmininkas - kun. Mindaugas Sabutis: sabutis@mail.lt
Pirmininko pavaduotoja – Rūta Šulskienė: jcentras@yahoo.de
Pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Pulokas: velayfacad@netscape.net
Sekretorė – Aušra Šulcienė: sulciene@yahoo.com
Iždininkė – Valda Rudienė: valdar@taurage.ldb.lt
Kun. Mindaugas Kairys: mkairys3@hotmail.com
Laura Matuzaitė: matuzaitelaura@yahoo.com

LELB JC adresas:

Palangos g.19
LT-5700 Kretinga
Tel./faks.: 8-445-78734

Nuo 2004 m. liepos LELB JC valdybos pirmininkė yra Rūta Šulskienė: jcentras@yahoo.de