Archyvas - 2011

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodas parėmė Baltarusijos liuteronus

2011 Liepos mėn. 01 d.

Birželio 25 d. Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje posėdžiavo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodas – kas trejus metus šaukiamas visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuriame dalyvauja visi Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigai bei parapijų deleguoti atstovai. Iš 88 balso teisę turinčių narių LELB XI Sinode užsiregistravo 75, balsavimuose dalyvavo 72 sinodalai.

LELB XI Sinodas paskelbė rezoliuciją „Dėl bendradarbiavimo su Savarankiškąja evangelikų liuteronų bažnyčia Baltarusijos Respublikoje“. Rezoliucijoje skelbiama, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia ir Savarankiškoji evangelikų liuteronų bažnyčia Baltarusijos Respublikoje pripažįsta turinčios bendras istorines ištakas vienoje Liuteronų Bažnyčioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Rusijos Imperijoje. Norą plėtoti bei gilinti tarpusavio santykius skelbiant Evangeliją abi bažnyčios patvirtina sutartimi, kuri numato, kad Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas yra ir Savarankiškosios evangelikų liuteronų bažnyčios Baltarusijos Respublikoje dvasinis vadovas. Šitokiu būdu Savarankiškoji evangelikų liuteronų bažnyčia Baltarusijos Respublikoje deleguoja Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupui teisę atstovauti jos parapijoms ir institucijoms tarptautinėse liuteroniškų bažnyčių ir ekumeninėse organizacijose. Patvirtinus šią sutartį, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia įsipareigoja skatinti tarptautinius ir ekumeninius partnerius pripažinti jos sudarytų sutarčių ir bendrystės įsipareigojimų galiojimą ir Savarankiškajai evangelikų liuteronų bažnyčiai Baltarusijos Respublikoje.

Evangelikų liuteronų parapijos Baltarusijos teritorijoje veikė nuo XVI a. Reformacijos laikų. Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo 1795 m. jos, kaip ir dauguma Lietuvos evangelikų liuteronų parapijų, buvo įjungtos į Rusijos Imperijos evangelikų liuteronų bažnyčios sudėtį su generaline konsistorija Sankt Peterburge. Skaudžiausias smūgis Baltarusijos evangelikus ištiko, kai 1918 m. žlugus Baltarusijos nepriklausomybės siekiams, ji tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Liuteronų bažnyčia Baltarusijoje buvo visiškai sunaikinta dar iki Antrojo pasaulinio karo, visi kunigai ir dauguma tikinčiųjų buvo sušaudyti arba ištremti. 1939 m. prie Sovietų Sąjungos prijungtoje Vakarų Baltarusijos teritorijoje liuteronų parapijos liovėsi egzistavusios iki 1944 m. Liuteronų parapijos Baltarusijoje atsikurti pradėjo paskutiniame XX a. dešimtmetyje, nuo 2000 m. pagalbą joms teikė ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia.

Savarankiškoji evangelikų liuteronų bažnyčia Baltarusijos Respublikoje buvo įregistruota 2006 m. Šiandien ji vienija vienuolika parapijų su maždaug septyniais šimtais tikinčiųjų, dauguma jų yra rusakalbiai. Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos antrasis kunigas antrus metus tarnauja Polocko parapijos klebonu.

LELB XI Sinodas šešerių metų kadencijai išrinko naują Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistoriją – aukščiausią vykdomąją Bažnyčios vadovybę tarp Sinodų.

Konsistorijos nariais tapo kunigai: dr. Darius Petkūnas, Mindaugas Kairys, Remigijus Šemeklis, Mindaugas Dikšaitis, Reincholdas Moras, Virginijus Kelertas ir Ričardas Dokšas (kandidatais patvirtinti Jonas Liorančas ir Vaidas Klesevičius); bei parapijų iškelti: Milita Poškienė, Robertas Piečia, Jurgis Aušra ir Petras Vaišvilas (kandidate patvirtinta Rūta Šulskienė). Konsistorijos revizijos komisija perrinkta tos pačios sudėties kaip ir prieš šešerius metus: Almutas Dravininkas, Rūta Birutė Daukšienė, Elmutas Lengvinas. Remiantis dabartiniu Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Statutu, Bažnyčios vyskupas yra Konsistorijos pirmininkas, vyskupą renka Sinodas devynerių metų kadencijai.

Lietuvoje šiandien veikia 54 evangelikų liuteronų parapijos (iki prasidedant Atgimimui buvo likusios 25), kurioms priklauso apie dvidešimt tūkstančių tikinčiųjų. Prieš trejus metus susivienijus Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai ir Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčiai išeivijoje (iš sovietų okupuotos Lietuvos pasitraukusių liuteronų įkurtai 1946 m.), Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai priklauso ir JAV, Kanadoje bei Vokietijoje šiandien veikiančios lietuvių evangelikų liuteronų parapijos.

LELB XI Sinodą pasveikino jame dalyvavę Latvijos, Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos ir JAV liuteronų bažnyčių atstovai. Sveikinimą LELB XI Sinodui paskelbė ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae Sinodas, birželio 24-26 d. posėdžiavęs Biržuose.

Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus