Archyvas - 2010

Krizmos pamaldos Vilniuje

Didįjį ketvirtadienį minima mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Paskutinioji Vakarienė su apaštalais. Jėzus pakvietė paprastus žmones, kokiais buvo apaštalai, tapti jo akimis, burna, ausimis, širdimi, kojomis ir rankomis. Per juos Jis toliau išlieka savo kaimenės Ganytoju. Kunigystė yra susieta su Dievo malone, teikiančia, kad Paskutinioji Vakarienė būtų pratęsta ir šiandien šv. Vakarienės sakramente, kuriuo Kristaus mokiniai stiprintųsi, laukdami Jo ateinant. Ir kol laukia, mokiniai keliauja, fiziškai arba dvasiškai, o šv. Vakarienė yra jų kelionės duona. Didįjį ketvirtadienį Jėzus mokiniams davė pagrindinę kelionės taisyklę: „Mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau“.

Jau tapo tradicija, kad Didįjį ketvirtadienį vyskupas Mindaugas Sabutis į patepimo krizma pamaldas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje pakviečia visus LELB dvasininkus bei Vilniaus parapijiečius. Pamaldose dalyvavo vyskupas, septyni LELB dvasininkai bei LBMS kunigas dr. Charles Evanson. Pamaldas harmoningai papuošė profesionalus Renatos Moraitės vargonavimas bei vyskupo sekretorės Marijos Paliokaitės giedojimas.

Didysis ketvirtadienis, Jėzaus Kristaus Paskutinės Vakarienės minėjimo diena, liuteronų dar vadinama „žaliuoju“ ketvirtadieniu. Toks terminas perimtas iš vokiečių kalbos (Gründonnerstag), bet su žalia spalva šis terminas neturi nieko bendra. Grün- kildintinas iš seno vokiečių šnekamosios kalbos žodžio „greinen“, kuris reiškia veiksmažodį ‚raudoti‘ arba ‚apgailestauti‘. Šiuo žodžiu išreiškiamas gailestis dėl savo nuodėmių ir Kristaus kančios bei aukos. Pagal seną Bažnyčios tradiciją, Didžiojo ketvirtadienio Mišias koncelebruoja[1] vyskupas su savo kunigais, o šios Mišios turi parodyti kunigų vienybę su vyskupu. Jose vyskupas šventina katechumenų[2] bei ligonių aliejus ir konsekruoja[3] krizmą[4].

Savo pamoksle vyskupas M. Sabutis paragino kunigus būti ištikimais savo pareigose bei pakvietė viešai atnaujinti kunigystės pažadus. Po to kunigai buvo vyskupo patepti konsekruota krizma ir priėmė šv. Vakarienės sakramentą.

Pastiprinti malda ir sakramentu, keliavome į VU biblioteką, kur kaip tik tą dieną buvo dar kartą eksponuojamas kunigo Martyno Mažvydo „Katekizmo“ originalas. Bibliotekos gidė buvo maloniai nustebinta, kuomet R. Moraitė, M. Paliokaitė, kun. M. Žilinskis ir kt. prie M. Mažvydo katekizmo sugiedojo giesmę, Mažvydo išspausdintą „Katekizme“, o kun. dr. Darius Petkūnas paskaitė ištrauką, parašytą gotišku šriftu iš Mažvydo katekizmo vėlesnės laidos kopijos.

Po pietų kun. dr. Ch. Evanson kunigams pravedė mokymą apie kunigystės tarnystę bei sakramentus.

Tikimės, kad maldos bendrystė ir mokymasis visus sustiprino bei duos gerų vaisių kasdieniame tarnavime.

Kun. Ridas Tamulis

[1] lot. Con + celebrans – švęsti kartu

[2] gr. Katēchumenos – išmokytas. Suaugęs asmuo, kuris ruošiasi Krikštui.

[3] lot. consecratio — pašventimas

[4] lot. chrisma. Aliejaus ir balzamo mišinys, kurį naudoja dvasininkas patepimo metu.