Archyvas

2010

Reformacijos savaitgalis Šakiuose

Paskutinį 2010 m. spalio savaitgalį Šakiai buvo tapę Lietuvos liuteronų sostine – čia vyko net trys Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios renginiai: spalio 29-31 d. Šakių ev. liuteronų parapijoje (kun. Virginijus Kelertas) surengtas LELB Jaunimo centro seminaras, spalio 30 d. LELB Konsistorija kvietė į pirmąjį suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklo renginį, tą pačią dieną į iškilmingas Reformacijos šventės pamaldas rinkosi visos Lietuvos ev. liuteronų kunigai bei parapijiečiai.

Ziono parapija atšventė 100 metų jubiliejų

Spalio 10 dieną Ziono liuteronų parapija atšventė garbingą 100 metų jubiliejų, šventę pasitikusi šūkiu: ,,Prisimindami praeitį, švęsdami dabartį, žvelgdami į ateitį, gyvenkime ir dirbkime vieningai kartu su Kristumi.”
Ziono lietuvių evangelikų bažnyčia buvo įkurta Lietuvos liuteronų, kuriems atvykus į svetimą šalį reikėjo vietos, kur jie galėtų susirinkti, pabūti kartu, garbinti Dievą bei melstis gimtąja kalba. Pirmoji liuteronų parapija įkurta 1895 metais Philadelphia, PA, o jau 1903 metais kita lietuviška liuteronų parapija įkuriama Collinsville, IL. Abi parapijas įkūrė kunigas Martynas Keturakaitis. Kiekvieną mėnesį jis atvykdavo į Čikagą perduoti Išganytojo Kristaus žodžius gimtąja kalba, kol 1910 m. gruodžio mėn. 4 dieną buvo įkurta Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia. Vadovauti bažnyčiai pakviečiamas kunigas John J. D. Razokas. Jam vadovaujant buvo pradėtas leisti lietuviškas laikraštis ,,Pasiuntinys”, išspausdinta pirmoji Konstitucija, kuria liuteronų bažnyčia naudojasi ligi šiol.

Konfirmacijos šventė Alkiškiuose

Nuo seno Alkiškių evangelikų – liuteronų parapijoje trečiąjį liepos sekmadienį švenčiama Konfirmacijos šventė. Nebuvo išimtis ir šie metai minėtoje Akmenės rajone esančioje parapijoje.

Skambėjo evangeliškos giesmės

Šeštadienį Žeimelio (Pakruojo raj.) evangelikų liuteronų bažnyčioje nuskambėjo tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių suaugusiųjų ir jaunimo chorų bei ansamblių „Giesmių šventė 2010“.

Padėkos Dievui pamaldos liuteronų bažnyčioje

Gegužės penkioliktos dienos priešpietėje į Šakių evangelikų liuteronų bažnyčią iškilmingoms pamaldoms gausiai rinkosi Šakių rajono tikintieji ir svečiai. 2010-tieji metai savyje talpina net 5 iškilmių progas. 1805 m. buvo pastatyta Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia ir šiemet jai sukanka 205 metai. Šimtą keturiasdešimt metų iki 1945-ųjų gausi Šakių evangelikų liuteronų parapija klestėjo. Parapiją sudarė net trijų tautybių žmonės: lietuviai, austrai ir vokiečiai. Visi svarbiausi tikinčiųjų gyvenimo įvykiai – krikštas, konfirmacija, santuoka ir žmogaus mirimas - būdavo malda ir giesme apvainikuojami šioje bažnyčioje.

Povilui Pukiui – 85

Gegužės 9 d. po sekmadienio pamaldų artimi parapijiečiai rinkosi minėti Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios tarybos nario, žurnalo „Liuteronų balsas“ redaktoriaus Povilo Pukio 85-metį. „Sandoros“ salė padabinta tradiciniu „sodu“, iš šiaudelių suvarstyta erdvine kompzicija (dail. Audra Matukienė), sklinda Bacho koncerto smuikui garsai, bičiuliai renkasi nešini gėlių puokštėmis.

Giesmių giesmelė Vilkyškiuose

Regis, šį šeštadienį Vilniuj būta sujudimo...Bet ne visi jį patyrė – kai kas vargo savo vargus, kai kas šventė savo šventes.

Štai Vilkyškiuose – mažame Pagėgių savivaldybės miestelyje, o tiksliau, šioje evangelikų liuteronų parapijoje irgi būta nemenko mažumos (konfesinės) renginio. Į Lietuvos pakraščio (kadaise – Rytprūsių pakraščio) miestelį autobusėliais, mašinėlėmis sugužėjo būriai vaikų, kas be ko, ir suaugusiųjų – čia surengta tradicinė “Giesmių giesmelė”.

Krizmos pamaldos Vilniuje

Didįjį ketvirtadienį minima mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Paskutinioji Vakarienė su apaštalais. Jėzus pakvietė paprastus žmones, kokiais buvo apaštalai, tapti jo akimis, burna, ausimis, širdimi, kojomis ir rankomis. Per juos Jis toliau išlieka savo kaimenės Ganytoju. Kunigystė yra susieta su Dievo malone, teikiančia, kad Paskutinioji Vakarienė būtų pratęsta ir šiandien šv. Vakarienės sakramente, kuriuo Kristaus mokiniai stiprintųsi, laukdami Jo ateinant. Ir kol laukia, mokiniai keliauja, fiziškai arba dvasiškai, o šv. Vakarienė yra jų kelionės duona. Didįjį ketvirtadienį Jėzus mokiniams davė pagrindinę kelionės taisyklę: „Mylėkite vieni kitus taip, kaip aš jus mylėjau“.

„ Jei nori pakeisti pasaulį - pradėk nuo savęs“ - Naujametinės pamaldos Kintuose

2010 m. sausio 2 d. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko pirmosios šių metų pamaldos, kurios turėjo sukviesti visos Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios pasekėjus, Dievo žodžio skleidėjus ir Evangelijos mylėtojus. Įvykiui ruošėsi visa Kintų parapija: moterys plovė naujas granitines grindis, vyrai baigė remonto darbus, kad bažnyčioje būtų šilta ir jauku, bendruomenė rūpinosi, kad atvykusiems svečiams būtų ne tik šilta, bet kad svečiai neišvyktų alkani ir neparagavę to krašto patiekalų - karštos žuvienės ir Mažosios Lietuvos moterų keptų pyragų... Visi sujudo ruoštis šiai neeilinei metų šventei, tikėdamiesi nenuvilti brolių ir seserų Kristuje.