Pasaulyje

Taline įšventintas Sibiro liuteronų vyskupas

Gegužės 6 d. Taline šv. Mergelės Marijos ev. liuteronų katedroje konsekruotas Sibiro evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin.

Pirmojo šios savarankiškos ev. liuteronų bažnyčios vyskupo konsekracijai vadovavo Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder, jam asistavo Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jānis Vanags, Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Estijos ev. liuteronų vyskupas Einar Soone bei arkivyskupas emeritas Kuno Pajula, dalyvavo Suomijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupo atstovas kun. Timo Rosquist.
Iškilmingose vyskupo konsekracijos pamaldose buvo gausus būrys Sibiro ev. liuteronų bažnyčios parapijiečių, svečių iš kitų valstybių liuteronų bažnyčių. Lietuvai iškilmėse taip pat atstovavo kun.dr. Charles Evanson ir kun.dr. Darius Petkūnas. Sveikinimą naujajam vyskupui atsiuntė Pasaulio Liuteronų Sąjungos gen. sekretorius kun.dr. Ishmael Noko, paraginęs puoselėti liuteronų vienybę.

Baltijos liuteronų bažnyčių vyskupai konsekruoja Vsevolod Lytkin

Po iškilmingų pamaldų surengtame priėmime Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas J.Vanags prisiminė, kad su dabartiniu Sibiro ev. liuteronų bažnyčios vyskupu susipažino prieš penkiolika metų Olandijoje, kur dalyvavo Biblijos skaitymo draugijų atstovų susitikime. Tuomet nei J.Vanags, nei V.Lytkin nė negalvoję, kad vieną dieną abu taps vyskupais.
Naujasis Sibiro ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin gimė 1967 m. sausio 17 d. Krikšto sakramentą jis priėmė Taline 1987 m. rugsėjo 30 d., krikštijo kun. Jaan Kiivit (1940-2005), būsimasis Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas. Vėliau kelerius metus V.Lytkin aktyviai dalyvavo Sibiro krikščioniško jaunimo veikloje, o 1993 m. vasario 11 d. Novosibirske buvo įšventintas kunigu (ordinavo tuometinis Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Kuno Pajula). 1995 m. Novosibirsko filijai gavus parapijos teises, V.Lytkin tapo šios parapijos klebonu.

Sibiro vyskupas pašvetina Altoriaus Sakramentą

Savarankiška Sibiro ev. liuteronų bažnyčia įkurta 2003 m. gegužės 14 d., remiantis 2002 m. gegužės 29 d. įregistruota liuteroniška „Sibiro misija“, kurią sudarė trys bendruomenės. Šiandien Sibiro ev. liuteronų bažnyčia jungia keturiolika didžiulėje teritorijoje pasklidusių parapijų bei filijų, veikia teologinė seminarija (www.lts.ru), remiama Ft.Wayne Concordia seminarijos (Misūrio Sinodas, JAV).
Sibiro ev. liuteronų bažnyčia Vsevolodą Lytkiną savo vyskupu išrinko 2004 rugpjūčio 11 d. II-ajame bažnyčios sinode. Konsekracija buvo numatyta Novosibirske 2004 m. spalio 31 d., tačiau dėl nesutarimų su Rusijos ir NVS ev. liuteronų bažnyčia (ELKRAS) bei Ingrijos ev. liuteronų bažnyčia Rusijoje, konsekracija keletą kartų atidėta.

Po konsekracijos....

Estijos evangelikų liuteronų bažnyčios XXVI sinodas 2004 m. gruodžio 14 d. oficialiai pripažino Sibiro ev.liuteronų bažnyčios savarankiškumą bei jos išsirinktą vyskupą.
2007 m. kovo 14 d. Taline įvyko dvišalis Estijos ev.liuteronų bažnyčios ir Sibiro ev.liuteronų bažnyčios atstovų susikimimas. Jo metu pasirašyta tarpbažnytinio bendradarbiavimo sutartis. Sutarties tekstą parengė Estijos ev. liuteronų bažnyčia, atsižvelgdama į visų trijų Rusijos ev. liuteronų bažnyčių pastabas. Kovo 14 d. sutartį oficialiai pasirašė Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder ir Sibiro ev. liuteronų bažnyčios vyskupas elektas Vsevolod Lytkin, artimiausiu metu ją pasirašys ELKRAS arkivyskupas dr.Edmund Ratz ir Ingrijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Arri Kugappi.
Netrukus po Taline įvykusios konsekracijos, iškilminga naujojo vyskupo įvedimo ceremonija numatoma Sibiro ev. liuteronų bažnyčios centre Novosibirske. Šios ceremonijos metu Estijos ev. liuteronų bažnyčios atstovai oficialiai paskelbs Sibiro ev. liuteronų bažnyčios nariams apie kanoninę jų vyskupo konsekraciją bei apie naują autonominį Sibiro ev. liuteronų bažnyčios statusą.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2007 Nr.5