Ekumenija

Porvoo deklaracijos tekstas

Mes [Danijos Bažnyčia], Anglijos Bažnyčia, Estijos evangelikų liuteronų Bažnyčia, Suomijos evangelikų liuteronų Bažnyčia, Islandijos evangelikų liuteronų Bažnyčia, Airijos Bažnyčia, [Latvijos evangelikų liuteronų Bažnyčia], Lietvuos evangelikų liuteronų Bažnyčia, Norvegijos evangelikų liuteronų Bažnyčia, Škotijos episkopalinė Bažnyčia, Švedijos Bažnyčia, Velso Bažnyčia, remdamiesi mūsų bendru Bažnyčios esmės ir tikslo supratimu, iš esmės susitarę dėl tikėjimo ir vyskupystės apaštališkoje Bažnyčioje, aprašytoje Porvoo Bendro Pareiškimo B-D1 dalyse, priimame sekančius įsipreigojimus ir pripažįstame:

A (i) mes pripažįstame, kad ir vienų ir kitų bažnyčios priklauso Vienai, Šventai, Visuotinei ir Apaštališkai Jėzaus Kristaus Bažnyčiai, ištikimai dalyvaujančiai visų Dievo žmonių apaštališkoje misijoje;

(ii) mes pripažįstame, kad visose mūsų bažnyčiose yra skelbiamas Dievo Žodis ir atliekami krikšto bei eucharistijos sakramentai.

(iii) mes pripažįstame, kad visos mūsų bažnyčios bendrai išpažįsta apaštališkąjį tikėjimą.

(iv) mes pripažįstame, kad tiek vienų, tiek kitų ordinuoti dvasininkai yra Dievo siųsti jo malonės perteikimo įrankiai, turintys ne tik vidinį dvasios pašaukimą, bet ir atlieka Kristaus įpareigojimus per jo Kūną, Bažnyčią.

(v) mes pripažįstame, kad asmeninė, grupinė ir bendruomeninė vyskupo tarnystė yra įkūnytos įvairiose formose visose mūsų bažnyčiose, apštališkojo gyvenimo tęstinume, misijoje ir kunigystėje;

(vi) mes pripažįstame, kad vyskupo institucija yra vertinama ir ją turi visos mūsų bažnyčios, kaip akivaizdų ženklą, išreiškiantį ir tarnaujantį Bažnyčios vienybei bei apaštališko gyvenimo tęstinumui, misijai ir kunigystei;

B Mes įsipareigojame:

(i) bendrai vykdyti misiją ir kunigystę, melstis drauge ir vienas iž kitą, ir dalintis resursais;

(ii) skatinti visus narius priimti sakramentus ir kitus dvasiniu patarnavimus;

(iii) priimti visų mūsų bažnyčių krikštytus narius kaip savus;

(iv) priimti diasporos tikinčiuosius į vietinių bažnyčių gyvenimą, kad jie dvasiškai turtėtų;

(v) priimti episkopališkai ordinuotus asmenis tarnauti bet kurioje mūsų Bažnyčioje vyskupu, kunigu ar diakonu be pakartotinos ordinacijos juos pakvietus ir sutinkamai su nuostatais, kurie vienu ar kitu metu galioja toje Bažnyčioje;

(vi) kviesti vieniems kitų vyskupus dalyvauti uždedant rankas ordinuojant vyskupus kaip Bažnyčios vienybės ir tęstinumo ženklą;

(vii) ugdyti bendrą diakoninės veiklos supratimą;

(viii) įkurti tinkamas bendradarbiavimo ir konsultavimosi svarbiais tikybos, rango, gyvenimo ir darbo klausimais formas;

(ix) skatinti mūsų bažnyčių atstovų konsultacijas, padėti sužinoti ir pasikeisti mintimis bei informacija teologiniais ir pastoraliniais klausimais;

(x) sudaryti bendradarbiavimo grupę, kuri padėtų augti mūsų bendradarbiavimui ir koordinuotų šios sutarties įgyvendinimą.