Archyvas - 2007

Mirė kunigas dr. Algirdas Jurėnas

2007 m. kovo 2 dieną Harrison, Maine valstijoje, mirė kun. profesorius dr. Algirdas Jurėnas, sulaukęs 88 metų amžiaus. Jis gimė 1919 m. kovo 1 d., Puikiuose, Lietuvoje, sūnus Jono ir Suzanos Jurėnų. Algirdas paliko liūdinčius – žmoną Tebiją, sūnų Remigijų, dukras Galindą ir Astrą bei keturis anūkus.

Kovo 7-tos dienos popietėje šeima, draugai ir pažystami, susirinko švęsti ir prisiminti jo įnašą jų gyvenime, giedojo keletą giesmių, girdėjo Bacho ir Faure muzikinius veikalus – jo mėgiamąją muziką. Per paskutinius dešimt metų, Algirdas ir Tebija lankė Bridgton Alliance menonitų kilmės bažnyčią, kurios kunigas pasakė pamokslą: „bėgant gerąsias lenktynes“.
Dr. A. Jurėnas 1938-41 metais studijavo filosofiją Kauno VDU universitete, po karo teologiją Tiubingeno universitete, Vokietijoje. Emigravęs į Čikagą, tęsė teologijos studijas Čikagos, vėliau Harvardo universitetuose. 1967 metais sekmingai užbaigė studijas daktarato laipsniu Harvardo teologijos fakultete. Lietuvių tarpe dr. A. Jurėnas pasižymėjo kaip Švento Rašto vertėjas, išvertęs visą Bibliją iš hebrajų, graikų ir aramėjų kalbų į lietuvių kalbą. Dr. Jurėnas nuo 1967 iki 1983 metų buvo filosofijos profesorius Maine Valstijos universitete. Tai pat dėstė teologiją Bangor, Maine kongregacinės United Church of Christ tradicijos teologijos seminarijoje.

Kun. Algimantas Žilinskas