Ziono parapija, Čikaga, JAV

Kunigo Valdo Aušros žodžių ir vaizdų kelionė

Vasarį Lietuvoje viešėjo Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra. Šįkart kunigas pristatė savo naująją poezijos ir fotografijos knygą „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“, kurią 2016 m. pabaigoje Vilniuje išleido „Naujosios Romuvos fondo“ leidykla. Pasak autoriaus, jo eilės nėra tradicinė religinė poezija, o veikiau raginimas aktyviai susieti savo kasdienybę su tikėjimu, kuriuos dažnai linkstame atskirti vieną nuo kito, kad „netrukdytų“. Dauguma eilėraščių kelia egzistencinius klausimus: Kas aš? Kokia mano vieta pasaulyje? Iš kur ir kur aš einu?

 

ADVERTISEMENT

No one can beat our prices and quality!

 

We can handle any interior and exterion residential project. Specializing on kitchens, basements, bathrooms remodeling, new constructions and additions.

Construction license and insurance available.

Kovo 11-osios ekumeninė šventė Čikagoje

Šiemet Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Čikagoje paminėta ekumeninėmis pamaldomis. Marquette Parke įsikūrusi lietuviška Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia sekmadienį, kovo 13 d. 15.00 val., kvietė į lietuvių krikščionių vienybės šventę, kurioje dalyvavo Čikagoje bei jos apylinkėse gyvenantys lietuviai katalikai, liuteronai, reformatai ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovai.

Ziono parapija atšventė 100 metų jubiliejų

Spalio 10 dieną Ziono liuteronų parapija atšventė garbingą 100 metų jubiliejų, šventę pasitikusi šūkiu: ,,Prisimindami praeitį, švęsdami dabartį, žvelgdami į ateitį, gyvenkime ir dirbkime vieningai kartu su Kristumi.”
Ziono lietuvių evangelikų bažnyčia buvo įkurta Lietuvos liuteronų, kuriems atvykus į svetimą šalį reikėjo vietos, kur jie galėtų susirinkti, pabūti kartu, garbinti Dievą bei melstis gimtąja kalba. Pirmoji liuteronų parapija įkurta 1895 metais Philadelphia, PA, o jau 1903 metais kita lietuviška liuteronų parapija įkuriama Collinsville, IL. Abi parapijas įkūrė kunigas Martynas Keturakaitis. Kiekvieną mėnesį jis atvykdavo į Čikagą perduoti Išganytojo Kristaus žodžius gimtąja kalba, kol 1910 m. gruodžio mėn. 4 dieną buvo įkurta Ziono evangelikų liuteronų bažnyčia. Vadovauti bažnyčiai pakviečiamas kunigas John J. D. Razokas. Jam vadovaujant buvo pradėtas leisti lietuviškas laikraštis ,,Pasiuntinys”, išspausdinta pirmoji Konstitucija, kuria liuteronų bažnyčia naudojasi ligi šiol.